177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liaostruct testCase {
277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao	uint64_t input;
377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao	double hi;
477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao	double lo;
577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao};
677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao
777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liaostruct testCase tests[] = {
877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000061), 0x1.84p+6, 0x0p+0 },
977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000062), 0x1.88p+6, 0x0p+0 },
1077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000403), 0x1.00cp+10, 0x0p+0 },
1177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000000040a), 0x1.028p+10, 0x0p+0 },
1277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000000040c), 0x1.03p+10, 0x0p+0 },
1377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000000040e), 0x1.038p+10, 0x0p+0 },
1477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000418), 0x1.06p+10, 0x0p+0 },
1577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000000041a), 0x1.068p+10, 0x0p+0 },
1677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000504), 0x1.41p+10, 0x0p+0 },
1777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000506), 0x1.418p+10, 0x0p+0 },
1877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000510), 0x1.44p+10, 0x0p+0 },
1977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000518), 0x1.46p+10, 0x0p+0 },
2077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000602), 0x1.808p+10, 0x0p+0 },
2177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000603), 0x1.80cp+10, 0x0p+0 },
2277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000608), 0x1.82p+10, 0x0p+0 },
2377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000609), 0x1.824p+10, 0x0p+0 },
2477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000640), 0x1.9p+10, 0x0p+0 },
2577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000642), 0x1.908p+10, 0x0p+0 },
2677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000648), 0x1.92p+10, 0x0p+0 },
2777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000660), 0x1.98p+10, 0x0p+0 },
2877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000680), 0x1.ap+10, 0x0p+0 },
2977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000681), 0x1.a04p+10, 0x0p+0 },
3077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000688), 0x1.a2p+10, 0x0p+0 },
3177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000000690), 0x1.a4p+10, 0x0p+0 },
3277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000000006a0), 0x1.a8p+10, 0x0p+0 },
3377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002003), 0x1.0018p+13, 0x0p+0 },
3477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002009), 0x1.0048p+13, 0x0p+0 },
3577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000000200c), 0x1.006p+13, 0x0p+0 },
3677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002082), 0x1.041p+13, 0x0p+0 },
3777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002090), 0x1.048p+13, 0x0p+0 },
3877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002098), 0x1.04cp+13, 0x0p+0 },
3977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000000020c0), 0x1.06p+13, 0x0p+0 },
4077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000000020c2), 0x1.061p+13, 0x0p+0 },
4177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000000020e0), 0x1.07p+13, 0x0p+0 },
4277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002202), 0x1.101p+13, 0x0p+0 },
4377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002208), 0x1.104p+13, 0x0p+0 },
4477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002209), 0x1.1048p+13, 0x0p+0 },
4577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002240), 0x1.12p+13, 0x0p+0 },
4677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002241), 0x1.1208p+13, 0x0p+0 },
4777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002250), 0x1.128p+13, 0x0p+0 },
4877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002404), 0x1.202p+13, 0x0p+0 },
4977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002405), 0x1.2028p+13, 0x0p+0 },
5077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002420), 0x1.21p+13, 0x0p+0 },
5177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002421), 0x1.2108p+13, 0x0p+0 },
5277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002424), 0x1.212p+13, 0x0p+0 },
5377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002430), 0x1.218p+13, 0x0p+0 },
5477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002440), 0x1.22p+13, 0x0p+0 },
5577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002442), 0x1.221p+13, 0x0p+0 },
5677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002450), 0x1.228p+13, 0x0p+0 },
5777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002500), 0x1.28p+13, 0x0p+0 },
5877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002504), 0x1.282p+13, 0x0p+0 },
5977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002508), 0x1.284p+13, 0x0p+0 },
6077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000002520), 0x1.29p+13, 0x0p+0 },
6177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020041), 0x1.00208p+17, 0x0p+0 },
6277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020042), 0x1.0021p+17, 0x0p+0 },
6377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020050), 0x1.0028p+17, 0x0p+0 },
6477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020051), 0x1.00288p+17, 0x0p+0 },
6577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020060), 0x1.003p+17, 0x0p+0 },
6677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020062), 0x1.0031p+17, 0x0p+0 },
6777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020070), 0x1.0038p+17, 0x0p+0 },
6877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020202), 0x1.0101p+17, 0x0p+0 },
6977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020204), 0x1.0102p+17, 0x0p+0 },
7077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020210), 0x1.0108p+17, 0x0p+0 },
7177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020218), 0x1.010cp+17, 0x0p+0 },
7277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020300), 0x1.018p+17, 0x0p+0 },
7377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020302), 0x1.0181p+17, 0x0p+0 },
7477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020310), 0x1.0188p+17, 0x0p+0 },
7577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020801), 0x1.04008p+17, 0x0p+0 },
7677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020802), 0x1.0401p+17, 0x0p+0 },
7777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020820), 0x1.041p+17, 0x0p+0 },
7877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020824), 0x1.0412p+17, 0x0p+0 },
7977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020828), 0x1.0414p+17, 0x0p+0 },
8077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020a00), 0x1.05p+17, 0x0p+0 },
8177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020a08), 0x1.0504p+17, 0x0p+0 },
8277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000020a40), 0x1.052p+17, 0x0p+0 },
8377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021002), 0x1.0801p+17, 0x0p+0 },
8477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021020), 0x1.081p+17, 0x0p+0 },
8577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021024), 0x1.0812p+17, 0x0p+0 },
8677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021030), 0x1.0818p+17, 0x0p+0 },
8777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021100), 0x1.088p+17, 0x0p+0 },
8877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021104), 0x1.0882p+17, 0x0p+0 },
8977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021108), 0x1.0884p+17, 0x0p+0 },
9077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021110), 0x1.0888p+17, 0x0p+0 },
9177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021180), 0x1.08cp+17, 0x0p+0 },
9277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021800), 0x1.0cp+17, 0x0p+0 },
9377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021804), 0x1.0c02p+17, 0x0p+0 },
9477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021840), 0x1.0c2p+17, 0x0p+0 },
9577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021a00), 0x1.0dp+17, 0x0p+0 },
9677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000021c00), 0x1.0ep+17, 0x0p+0 },
9777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030008), 0x1.8004p+17, 0x0p+0 },
9877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030020), 0x1.801p+17, 0x0p+0 },
9977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030022), 0x1.8011p+17, 0x0p+0 },
10077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030024), 0x1.8012p+17, 0x0p+0 },
10177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030200), 0x1.81p+17, 0x0p+0 },
10277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030202), 0x1.8101p+17, 0x0p+0 },
10377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030204), 0x1.8102p+17, 0x0p+0 },
10477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030210), 0x1.8108p+17, 0x0p+0 },
10577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030300), 0x1.818p+17, 0x0p+0 },
10677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030400), 0x1.82p+17, 0x0p+0 },
10777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030401), 0x1.82008p+17, 0x0p+0 },
10877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030410), 0x1.8208p+17, 0x0p+0 },
10977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000030500), 0x1.828p+17, 0x0p+0 },
11077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000032000), 0x1.9p+17, 0x0p+0 },
11177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000032004), 0x1.9002p+17, 0x0p+0 },
11277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000032040), 0x1.902p+17, 0x0p+0 },
11377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000032400), 0x1.92p+17, 0x0p+0 },
11477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000032800), 0x1.94p+17, 0x0p+0 },
11577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000033000), 0x1.98p+17, 0x0p+0 },
11677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040022), 0x1.00088p+18, 0x0p+0 },
11777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040028), 0x1.000ap+18, 0x0p+0 },
11877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040104), 0x1.0041p+18, 0x0p+0 },
11977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040108), 0x1.0042p+18, 0x0p+0 },
12077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004010a), 0x1.00428p+18, 0x0p+0 },
12177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040120), 0x1.0048p+18, 0x0p+0 },
12277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040128), 0x1.004ap+18, 0x0p+0 },
12377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040130), 0x1.004cp+18, 0x0p+0 },
12477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040140), 0x1.005p+18, 0x0p+0 },
12577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000040148), 0x1.0052p+18, 0x0p+0 },
12677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041001), 0x1.04004p+18, 0x0p+0 },
12777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041002), 0x1.04008p+18, 0x0p+0 },
12877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041003), 0x1.0400cp+18, 0x0p+0 },
12977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041004), 0x1.0401p+18, 0x0p+0 },
13077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041010), 0x1.0404p+18, 0x0p+0 },
13177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041018), 0x1.0406p+18, 0x0p+0 },
13277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041040), 0x1.041p+18, 0x0p+0 },
13377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041042), 0x1.04108p+18, 0x0p+0 },
13477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041044), 0x1.0411p+18, 0x0p+0 },
13577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041400), 0x1.05p+18, 0x0p+0 },
13677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041404), 0x1.0501p+18, 0x0p+0 },
13777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041440), 0x1.051p+18, 0x0p+0 },
13877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041600), 0x1.058p+18, 0x0p+0 },
13977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041800), 0x1.06p+18, 0x0p+0 },
14077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041802), 0x1.06008p+18, 0x0p+0 },
14177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041820), 0x1.0608p+18, 0x0p+0 },
14277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041840), 0x1.061p+18, 0x0p+0 },
14377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041a00), 0x1.068p+18, 0x0p+0 },
14477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000041c00), 0x1.07p+18, 0x0p+0 },
14577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044008), 0x1.1002p+18, 0x0p+0 },
14677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044080), 0x1.102p+18, 0x0p+0 },
14777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044084), 0x1.1021p+18, 0x0p+0 },
14877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000000440c0), 0x1.103p+18, 0x0p+0 },
14977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044200), 0x1.108p+18, 0x0p+0 },
15077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044201), 0x1.10804p+18, 0x0p+0 },
15177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044204), 0x1.1081p+18, 0x0p+0 },
15277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044240), 0x1.109p+18, 0x0p+0 },
15377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044400), 0x1.11p+18, 0x0p+0 },
15477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044402), 0x1.11008p+18, 0x0p+0 },
15577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044408), 0x1.1102p+18, 0x0p+0 },
15677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044420), 0x1.1108p+18, 0x0p+0 },
15777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044480), 0x1.112p+18, 0x0p+0 },
15877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044500), 0x1.114p+18, 0x0p+0 },
15977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000044600), 0x1.118p+18, 0x0p+0 },
16077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000045000), 0x1.14p+18, 0x0p+0 },
16177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000045001), 0x1.14004p+18, 0x0p+0 },
16277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000045002), 0x1.14008p+18, 0x0p+0 },
16377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000045010), 0x1.1404p+18, 0x0p+0 },
16477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000045080), 0x1.142p+18, 0x0p+0 },
16577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000045100), 0x1.144p+18, 0x0p+0 },
16677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000045200), 0x1.148p+18, 0x0p+0 },
16777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048002), 0x1.20008p+18, 0x0p+0 },
16877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048003), 0x1.2000cp+18, 0x0p+0 },
16977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048010), 0x1.2004p+18, 0x0p+0 },
17077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048018), 0x1.2006p+18, 0x0p+0 },
17177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048040), 0x1.201p+18, 0x0p+0 },
17277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048042), 0x1.20108p+18, 0x0p+0 },
17377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048060), 0x1.2018p+18, 0x0p+0 },
17477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048400), 0x1.21p+18, 0x0p+0 },
17577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048402), 0x1.21008p+18, 0x0p+0 },
17677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048410), 0x1.2104p+18, 0x0p+0 },
17777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048440), 0x1.211p+18, 0x0p+0 },
17877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048480), 0x1.212p+18, 0x0p+0 },
17977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000048600), 0x1.218p+18, 0x0p+0 },
18077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004a000), 0x1.28p+18, 0x0p+0 },
18177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004a004), 0x1.2801p+18, 0x0p+0 },
18277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004a008), 0x1.2802p+18, 0x0p+0 },
18377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004a010), 0x1.2804p+18, 0x0p+0 },
18477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004a080), 0x1.282p+18, 0x0p+0 },
18577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004a200), 0x1.288p+18, 0x0p+0 },
18677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000004a400), 0x1.29p+18, 0x0p+0 },
18777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060002), 0x1.80008p+18, 0x0p+0 },
18877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060003), 0x1.8000cp+18, 0x0p+0 },
18977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060010), 0x1.8004p+18, 0x0p+0 },
19077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060012), 0x1.80048p+18, 0x0p+0 },
19177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060080), 0x1.802p+18, 0x0p+0 },
19277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060084), 0x1.8021p+18, 0x0p+0 },
19377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000000600c0), 0x1.803p+18, 0x0p+0 },
19477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060200), 0x1.808p+18, 0x0p+0 },
19577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060208), 0x1.8082p+18, 0x0p+0 },
19677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060210), 0x1.8084p+18, 0x0p+0 },
19777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060280), 0x1.80ap+18, 0x0p+0 },
19877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060800), 0x1.82p+18, 0x0p+0 },
19977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060808), 0x1.8202p+18, 0x0p+0 },
20077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060810), 0x1.8204p+18, 0x0p+0 },
20177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060840), 0x1.821p+18, 0x0p+0 },
20277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060900), 0x1.824p+18, 0x0p+0 },
20377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000060c00), 0x1.83p+18, 0x0p+0 },
20477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000064000), 0x1.9p+18, 0x0p+0 },
20577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000064001), 0x1.90004p+18, 0x0p+0 },
20677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000064008), 0x1.9002p+18, 0x0p+0 },
20777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000064010), 0x1.9004p+18, 0x0p+0 },
20877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000064100), 0x1.904p+18, 0x0p+0 },
20977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000065000), 0x1.94p+18, 0x0p+0 },
21077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000066000), 0x1.98p+18, 0x0p+0 },
21177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400005), 0x1.000014p+22, 0x0p+0 },
21277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400012), 0x1.000048p+22, 0x0p+0 },
21377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400018), 0x1.00006p+22, 0x0p+0 },
21477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400019), 0x1.000064p+22, 0x0p+0 },
21577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400042), 0x1.000108p+22, 0x0p+0 },
21677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400060), 0x1.00018p+22, 0x0p+0 },
21777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400068), 0x1.0001ap+22, 0x0p+0 },
21877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400408), 0x1.00102p+22, 0x0p+0 },
21977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400480), 0x1.0012p+22, 0x0p+0 },
22077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400482), 0x1.001208p+22, 0x0p+0 },
22177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000004004a0), 0x1.00128p+22, 0x0p+0 },
22277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400600), 0x1.0018p+22, 0x0p+0 },
22377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400608), 0x1.00182p+22, 0x0p+0 },
22477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400610), 0x1.00184p+22, 0x0p+0 },
22577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000400640), 0x1.0019p+22, 0x0p+0 },
22677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402004), 0x1.00801p+22, 0x0p+0 },
22777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402005), 0x1.008014p+22, 0x0p+0 },
22877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402006), 0x1.008018p+22, 0x0p+0 },
22977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402040), 0x1.0081p+22, 0x0p+0 },
23077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402042), 0x1.008108p+22, 0x0p+0 },
23177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402044), 0x1.00811p+22, 0x0p+0 },
23277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402060), 0x1.00818p+22, 0x0p+0 },
23377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402080), 0x1.0082p+22, 0x0p+0 },
23477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402088), 0x1.00822p+22, 0x0p+0 },
23577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402090), 0x1.00824p+22, 0x0p+0 },
23677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000004020a0), 0x1.00828p+22, 0x0p+0 },
23777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402400), 0x1.009p+22, 0x0p+0 },
23877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402408), 0x1.00902p+22, 0x0p+0 },
23977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402410), 0x1.00904p+22, 0x0p+0 },
24077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402480), 0x1.0092p+22, 0x0p+0 },
24177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402800), 0x1.00ap+22, 0x0p+0 },
24277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402808), 0x1.00a02p+22, 0x0p+0 },
24377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402810), 0x1.00a04p+22, 0x0p+0 },
24477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402880), 0x1.00a2p+22, 0x0p+0 },
24577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000402a00), 0x1.00a8p+22, 0x0p+0 },
24677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420004), 0x1.08001p+22, 0x0p+0 },
24777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420040), 0x1.0801p+22, 0x0p+0 },
24877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420044), 0x1.08011p+22, 0x0p+0 },
24977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420048), 0x1.08012p+22, 0x0p+0 },
25077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420200), 0x1.0808p+22, 0x0p+0 },
25177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420208), 0x1.08082p+22, 0x0p+0 },
25277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420220), 0x1.08088p+22, 0x0p+0 },
25377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000420300), 0x1.080cp+22, 0x0p+0 },
25477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422000), 0x1.088p+22, 0x0p+0 },
25577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422004), 0x1.08801p+22, 0x0p+0 },
25677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422010), 0x1.08804p+22, 0x0p+0 },
25777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422020), 0x1.08808p+22, 0x0p+0 },
25877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422040), 0x1.0881p+22, 0x0p+0 },
25977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422080), 0x1.0882p+22, 0x0p+0 },
26077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422400), 0x1.089p+22, 0x0p+0 },
26177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000422800), 0x1.08ap+22, 0x0p+0 },
26277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000424000), 0x1.09p+22, 0x0p+0 },
26377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000424001), 0x1.090004p+22, 0x0p+0 },
26477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000424008), 0x1.09002p+22, 0x0p+0 },
26577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000424080), 0x1.0902p+22, 0x0p+0 },
26677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000424100), 0x1.0904p+22, 0x0p+0 },
26777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000425000), 0x1.094p+22, 0x0p+0 },
26877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000430000), 0x1.0cp+22, 0x0p+0 },
26977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000430002), 0x1.0c0008p+22, 0x0p+0 },
27077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000430004), 0x1.0c001p+22, 0x0p+0 },
27177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000430020), 0x1.0c008p+22, 0x0p+0 },
27277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000430100), 0x1.0c04p+22, 0x0p+0 },
27377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000430400), 0x1.0c1p+22, 0x0p+0 },
27477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000431000), 0x1.0c4p+22, 0x0p+0 },
27577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000432000), 0x1.0c8p+22, 0x0p+0 },
27677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000438000), 0x1.0ep+22, 0x0p+0 },
27777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440002), 0x1.100008p+22, 0x0p+0 },
27877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440003), 0x1.10000cp+22, 0x0p+0 },
27977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440004), 0x1.10001p+22, 0x0p+0 },
28077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440010), 0x1.10004p+22, 0x0p+0 },
28177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440018), 0x1.10006p+22, 0x0p+0 },
28277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440080), 0x1.1002p+22, 0x0p+0 },
28377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440084), 0x1.10021p+22, 0x0p+0 },
28477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440090), 0x1.10024p+22, 0x0p+0 },
28577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000004400c0), 0x1.1003p+22, 0x0p+0 },
28677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440100), 0x1.1004p+22, 0x0p+0 },
28777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440104), 0x1.10041p+22, 0x0p+0 },
28877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440140), 0x1.1005p+22, 0x0p+0 },
28977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440180), 0x1.1006p+22, 0x0p+0 },
29077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440400), 0x1.101p+22, 0x0p+0 },
29177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440404), 0x1.10101p+22, 0x0p+0 },
29277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440408), 0x1.10102p+22, 0x0p+0 },
29377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000440480), 0x1.1012p+22, 0x0p+0 },
29477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000444000), 0x1.11p+22, 0x0p+0 },
29577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000444008), 0x1.11002p+22, 0x0p+0 },
29677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000444040), 0x1.1101p+22, 0x0p+0 },
29777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000444100), 0x1.1104p+22, 0x0p+0 },
29877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000444400), 0x1.111p+22, 0x0p+0 },
29977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000445000), 0x1.114p+22, 0x0p+0 },
30077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000446000), 0x1.118p+22, 0x0p+0 },
30177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600002), 0x1.800008p+22, 0x0p+0 },
30277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600004), 0x1.80001p+22, 0x0p+0 },
30377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600040), 0x1.8001p+22, 0x0p+0 },
30477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600044), 0x1.80011p+22, 0x0p+0 },
30577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600050), 0x1.80014p+22, 0x0p+0 },
30677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600100), 0x1.8004p+22, 0x0p+0 },
30777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600102), 0x1.800408p+22, 0x0p+0 },
30877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600110), 0x1.80044p+22, 0x0p+0 },
30977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600120), 0x1.80048p+22, 0x0p+0 },
31077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600140), 0x1.8005p+22, 0x0p+0 },
31177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600180), 0x1.8006p+22, 0x0p+0 },
31277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600200), 0x1.8008p+22, 0x0p+0 },
31377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600201), 0x1.800804p+22, 0x0p+0 },
31477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600202), 0x1.800808p+22, 0x0p+0 },
31577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600204), 0x1.80081p+22, 0x0p+0 },
31677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600240), 0x1.8009p+22, 0x0p+0 },
31777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000600280), 0x1.800ap+22, 0x0p+0 },
31877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000601000), 0x1.804p+22, 0x0p+0 },
31977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000601002), 0x1.804008p+22, 0x0p+0 },
32077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000601020), 0x1.80408p+22, 0x0p+0 },
32177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000601040), 0x1.8041p+22, 0x0p+0 },
32277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000601400), 0x1.805p+22, 0x0p+0 },
32377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000602000), 0x1.808p+22, 0x0p+0 },
32477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000602008), 0x1.80802p+22, 0x0p+0 },
32577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000602020), 0x1.80808p+22, 0x0p+0 },
32677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000602080), 0x1.8082p+22, 0x0p+0 },
32777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000602100), 0x1.8084p+22, 0x0p+0 },
32877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000602200), 0x1.8088p+22, 0x0p+0 },
32977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000603000), 0x1.80cp+22, 0x0p+0 },
33077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000620000), 0x1.88p+22, 0x0p+0 },
33177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000620004), 0x1.88001p+22, 0x0p+0 },
33277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000620040), 0x1.8801p+22, 0x0p+0 },
33377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000620400), 0x1.881p+22, 0x0p+0 },
33477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000622000), 0x1.888p+22, 0x0p+0 },
33577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000000628000), 0x1.8ap+22, 0x0p+0 },
33677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000005), 0x1.0000014p+26, 0x0p+0 },
33777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400000a), 0x1.0000028p+26, 0x0p+0 },
33877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000081), 0x1.0000204p+26, 0x0p+0 },
33977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000082), 0x1.0000208p+26, 0x0p+0 },
34077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000040000a0), 0x1.000028p+26, 0x0p+0 },
34177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000040000a4), 0x1.000029p+26, 0x0p+0 },
34277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000040000a8), 0x1.00002ap+26, 0x0p+0 },
34377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000201), 0x1.0000804p+26, 0x0p+0 },
34477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000204), 0x1.000081p+26, 0x0p+0 },
34577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000206), 0x1.0000818p+26, 0x0p+0 },
34677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000208), 0x1.000082p+26, 0x0p+0 },
34777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000209), 0x1.0000824p+26, 0x0p+0 },
34877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400020c), 0x1.000083p+26, 0x0p+0 },
34977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000280), 0x1.0000ap+26, 0x0p+0 },
35077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000282), 0x1.0000a08p+26, 0x0p+0 },
35177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000284), 0x1.0000a1p+26, 0x0p+0 },
35277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000040002a0), 0x1.0000a8p+26, 0x0p+0 },
35377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000040002c0), 0x1.0000bp+26, 0x0p+0 },
35477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000401), 0x1.0001004p+26, 0x0p+0 },
35577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000408), 0x1.000102p+26, 0x0p+0 },
35677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400040c), 0x1.000103p+26, 0x0p+0 },
35777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000410), 0x1.000104p+26, 0x0p+0 },
35877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000414), 0x1.000105p+26, 0x0p+0 },
35977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000480), 0x1.00012p+26, 0x0p+0 },
36077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004000482), 0x1.0001208p+26, 0x0p+0 },
36177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000040004a0), 0x1.000128p+26, 0x0p+0 },
36277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002002), 0x1.0008008p+26, 0x0p+0 },
36377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002004), 0x1.000801p+26, 0x0p+0 },
36477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002006), 0x1.0008018p+26, 0x0p+0 },
36577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002040), 0x1.00081p+26, 0x0p+0 },
36677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002041), 0x1.0008104p+26, 0x0p+0 },
36777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002048), 0x1.000812p+26, 0x0p+0 },
36877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002050), 0x1.000814p+26, 0x0p+0 },
36977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002060), 0x1.000818p+26, 0x0p+0 },
37077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002400), 0x1.0009p+26, 0x0p+0 },
37177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002401), 0x1.0009004p+26, 0x0p+0 },
37277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002404), 0x1.000901p+26, 0x0p+0 },
37377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002440), 0x1.00091p+26, 0x0p+0 },
37477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002480), 0x1.00092p+26, 0x0p+0 },
37577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002500), 0x1.00094p+26, 0x0p+0 },
37677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004002600), 0x1.00098p+26, 0x0p+0 },
37777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008004), 0x1.002001p+26, 0x0p+0 },
37877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008008), 0x1.002002p+26, 0x0p+0 },
37977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400800c), 0x1.002003p+26, 0x0p+0 },
38077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008020), 0x1.002008p+26, 0x0p+0 },
38177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008028), 0x1.00200ap+26, 0x0p+0 },
38277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008200), 0x1.00208p+26, 0x0p+0 },
38377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008202), 0x1.0020808p+26, 0x0p+0 },
38477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008220), 0x1.002088p+26, 0x0p+0 },
38577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008280), 0x1.0020ap+26, 0x0p+0 },
38677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008300), 0x1.0020cp+26, 0x0p+0 },
38777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008800), 0x1.0022p+26, 0x0p+0 },
38877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008802), 0x1.0022008p+26, 0x0p+0 },
38977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008808), 0x1.002202p+26, 0x0p+0 },
39077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008840), 0x1.00221p+26, 0x0p+0 },
39177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008900), 0x1.00224p+26, 0x0p+0 },
39277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004008a00), 0x1.00228p+26, 0x0p+0 },
39377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400c000), 0x1.003p+26, 0x0p+0 },
39477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400c002), 0x1.0030008p+26, 0x0p+0 },
39577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400c010), 0x1.003004p+26, 0x0p+0 },
39677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400c080), 0x1.00302p+26, 0x0p+0 },
39777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000400c800), 0x1.0032p+26, 0x0p+0 },
39877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020008), 0x1.008002p+26, 0x0p+0 },
39977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020009), 0x1.0080024p+26, 0x0p+0 },
40077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020010), 0x1.008004p+26, 0x0p+0 },
40177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020018), 0x1.008006p+26, 0x0p+0 },
40277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020100), 0x1.00804p+26, 0x0p+0 },
40377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020108), 0x1.008042p+26, 0x0p+0 },
40477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020110), 0x1.008044p+26, 0x0p+0 },
40577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020120), 0x1.008048p+26, 0x0p+0 },
40677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020180), 0x1.00806p+26, 0x0p+0 },
40777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020800), 0x1.0082p+26, 0x0p+0 },
40877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020808), 0x1.008202p+26, 0x0p+0 },
40977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004020880), 0x1.00822p+26, 0x0p+0 },
41077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004022000), 0x1.0088p+26, 0x0p+0 },
41177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004022001), 0x1.0088004p+26, 0x0p+0 },
41277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004022004), 0x1.008801p+26, 0x0p+0 },
41377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004022010), 0x1.008804p+26, 0x0p+0 },
41477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004022100), 0x1.00884p+26, 0x0p+0 },
41577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004023000), 0x1.008cp+26, 0x0p+0 },
41677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004030000), 0x1.00cp+26, 0x0p+0 },
41777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004030004), 0x1.00c001p+26, 0x0p+0 },
41877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004030040), 0x1.00c01p+26, 0x0p+0 },
41977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004030080), 0x1.00c02p+26, 0x0p+0 },
42077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004030800), 0x1.00c2p+26, 0x0p+0 },
42177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004038000), 0x1.00ep+26, 0x0p+0 },
42277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200001), 0x1.0800004p+26, 0x0p+0 },
42377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200004), 0x1.080001p+26, 0x0p+0 },
42477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200020), 0x1.080008p+26, 0x0p+0 },
42577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200024), 0x1.080009p+26, 0x0p+0 },
42677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200040), 0x1.08001p+26, 0x0p+0 },
42777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200041), 0x1.0800104p+26, 0x0p+0 },
42877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200044), 0x1.080011p+26, 0x0p+0 },
42977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200060), 0x1.080018p+26, 0x0p+0 },
43077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200100), 0x1.08004p+26, 0x0p+0 },
43177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200101), 0x1.0800404p+26, 0x0p+0 },
43277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200104), 0x1.080041p+26, 0x0p+0 },
43377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200110), 0x1.080044p+26, 0x0p+0 },
43477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200800), 0x1.0802p+26, 0x0p+0 },
43577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200808), 0x1.080202p+26, 0x0p+0 },
43677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200820), 0x1.080208p+26, 0x0p+0 },
43777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200840), 0x1.08021p+26, 0x0p+0 },
43877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200880), 0x1.08022p+26, 0x0p+0 },
43977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004200c00), 0x1.0803p+26, 0x0p+0 },
44077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004208000), 0x1.082p+26, 0x0p+0 },
44177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004208001), 0x1.0820004p+26, 0x0p+0 },
44277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004208010), 0x1.082004p+26, 0x0p+0 },
44377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004208040), 0x1.08201p+26, 0x0p+0 },
44477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004208100), 0x1.08204p+26, 0x0p+0 },
44577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004208200), 0x1.08208p+26, 0x0p+0 },
44677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004209000), 0x1.0824p+26, 0x0p+0 },
44777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000420c000), 0x1.083p+26, 0x0p+0 },
44877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004210000), 0x1.084p+26, 0x0p+0 },
44977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004210008), 0x1.084002p+26, 0x0p+0 },
45077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004210040), 0x1.08401p+26, 0x0p+0 },
45177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004210200), 0x1.08408p+26, 0x0p+0 },
45277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004212000), 0x1.0848p+26, 0x0p+0 },
45377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004218000), 0x1.086p+26, 0x0p+0 },
45477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004240000), 0x1.09p+26, 0x0p+0 },
45577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004240008), 0x1.090002p+26, 0x0p+0 },
45677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004240010), 0x1.090004p+26, 0x0p+0 },
45777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004240020), 0x1.090008p+26, 0x0p+0 },
45877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004240200), 0x1.09008p+26, 0x0p+0 },
45977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004241000), 0x1.0904p+26, 0x0p+0 },
46077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004242000), 0x1.0908p+26, 0x0p+0 },
46177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004244000), 0x1.091p+26, 0x0p+0 },
46277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000004260000), 0x1.098p+26, 0x0p+0 },
46377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000008), 0x1.400002p+26, 0x0p+0 },
46477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000500000c), 0x1.400003p+26, 0x0p+0 },
46577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000020), 0x1.400008p+26, 0x0p+0 },
46677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000028), 0x1.40000ap+26, 0x0p+0 },
46777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000030), 0x1.40000cp+26, 0x0p+0 },
46877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000200), 0x1.40008p+26, 0x0p+0 },
46977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000204), 0x1.400081p+26, 0x0p+0 },
47077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000220), 0x1.400088p+26, 0x0p+0 },
47177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000800), 0x1.4002p+26, 0x0p+0 },
47277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000802), 0x1.4002008p+26, 0x0p+0 },
47377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000820), 0x1.400208p+26, 0x0p+0 },
47477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005000a00), 0x1.40028p+26, 0x0p+0 },
47577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005001000), 0x1.4004p+26, 0x0p+0 },
47677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005001001), 0x1.4004004p+26, 0x0p+0 },
47777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005001010), 0x1.400404p+26, 0x0p+0 },
47877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005001100), 0x1.40044p+26, 0x0p+0 },
47977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005008000), 0x1.402p+26, 0x0p+0 },
48077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005008001), 0x1.4020004p+26, 0x0p+0 },
48177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005008010), 0x1.402004p+26, 0x0p+0 },
48277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005008040), 0x1.40201p+26, 0x0p+0 },
48377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005008100), 0x1.40204p+26, 0x0p+0 },
48477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005008200), 0x1.40208p+26, 0x0p+0 },
48577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005008800), 0x1.4022p+26, 0x0p+0 },
48677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000000500c000), 0x1.403p+26, 0x0p+0 },
48777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005010000), 0x1.404p+26, 0x0p+0 },
48877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005010002), 0x1.4040008p+26, 0x0p+0 },
48977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005010020), 0x1.404008p+26, 0x0p+0 },
49077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005010100), 0x1.40404p+26, 0x0p+0 },
49177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005011000), 0x1.4044p+26, 0x0p+0 },
49277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005012000), 0x1.4048p+26, 0x0p+0 },
49377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005100000), 0x1.44p+26, 0x0p+0 },
49477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005100004), 0x1.440001p+26, 0x0p+0 },
49577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005100020), 0x1.440008p+26, 0x0p+0 },
49677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005100040), 0x1.44001p+26, 0x0p+0 },
49777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005100200), 0x1.44008p+26, 0x0p+0 },
49877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005100400), 0x1.4401p+26, 0x0p+0 },
49977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005101000), 0x1.4404p+26, 0x0p+0 },
50077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005104000), 0x1.441p+26, 0x0p+0 },
50177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005140000), 0x1.45p+26, 0x0p+0 },
50277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005200000), 0x1.48p+26, 0x0p+0 },
50377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005200002), 0x1.4800008p+26, 0x0p+0 },
50477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005200010), 0x1.480004p+26, 0x0p+0 },
50577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005200040), 0x1.48001p+26, 0x0p+0 },
50677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005200100), 0x1.48004p+26, 0x0p+0 },
50777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005200400), 0x1.4801p+26, 0x0p+0 },
50877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005202000), 0x1.4808p+26, 0x0p+0 },
50977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005204000), 0x1.481p+26, 0x0p+0 },
51077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005208000), 0x1.482p+26, 0x0p+0 },
51177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000005240000), 0x1.49p+26, 0x0p+0 },
51277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000022), 0x1.0000011p+29, 0x0p+0 },
51377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000024), 0x1.0000012p+29, 0x0p+0 },
51477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000025), 0x1.00000128p+29, 0x0p+0 },
51577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000028), 0x1.0000014p+29, 0x0p+0 },
51677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000030), 0x1.0000018p+29, 0x0p+0 },
51777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000034), 0x1.000001ap+29, 0x0p+0 },
51877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000038), 0x1.000001cp+29, 0x0p+0 },
51977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000044), 0x1.0000022p+29, 0x0p+0 },
52077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000050), 0x1.0000028p+29, 0x0p+0 },
52177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000058), 0x1.000002cp+29, 0x0p+0 },
52277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000102), 0x1.0000081p+29, 0x0p+0 },
52377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000108), 0x1.0000084p+29, 0x0p+0 },
52477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000010c), 0x1.0000086p+29, 0x0p+0 },
52577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000120), 0x1.000009p+29, 0x0p+0 },
52677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000122), 0x1.0000091p+29, 0x0p+0 },
52777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000128), 0x1.0000094p+29, 0x0p+0 },
52877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000140), 0x1.00000ap+29, 0x0p+0 },
52977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000148), 0x1.00000a4p+29, 0x0p+0 },
53077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000160), 0x1.00000bp+29, 0x0p+0 },
53177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000202), 0x1.0000101p+29, 0x0p+0 },
53277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000210), 0x1.0000108p+29, 0x0p+0 },
53377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000218), 0x1.000010cp+29, 0x0p+0 },
53477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000240), 0x1.000012p+29, 0x0p+0 },
53577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000244), 0x1.0000122p+29, 0x0p+0 },
53677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000404), 0x1.0000202p+29, 0x0p+0 },
53777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000420), 0x1.000021p+29, 0x0p+0 },
53877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000421), 0x1.00002108p+29, 0x0p+0 },
53977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000422), 0x1.0000211p+29, 0x0p+0 },
54077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000424), 0x1.0000212p+29, 0x0p+0 },
54177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000440), 0x1.000022p+29, 0x0p+0 },
54277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000441), 0x1.00002208p+29, 0x0p+0 },
54377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000448), 0x1.0000224p+29, 0x0p+0 },
54477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000450), 0x1.0000228p+29, 0x0p+0 },
54577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000808), 0x1.0000404p+29, 0x0p+0 },
54677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000080a), 0x1.0000405p+29, 0x0p+0 },
54777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000810), 0x1.0000408p+29, 0x0p+0 },
54877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000818), 0x1.000040cp+29, 0x0p+0 },
54977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000900), 0x1.000048p+29, 0x0p+0 },
55077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000902), 0x1.0000481p+29, 0x0p+0 },
55177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000920), 0x1.000049p+29, 0x0p+0 },
55277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020000980), 0x1.00004cp+29, 0x0p+0 },
55377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008001), 0x1.00040008p+29, 0x0p+0 },
55477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008010), 0x1.0004008p+29, 0x0p+0 },
55577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008014), 0x1.000400ap+29, 0x0p+0 },
55677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008020), 0x1.000401p+29, 0x0p+0 },
55777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008022), 0x1.0004011p+29, 0x0p+0 },
55877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008030), 0x1.0004018p+29, 0x0p+0 },
55977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008100), 0x1.000408p+29, 0x0p+0 },
56077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008101), 0x1.00040808p+29, 0x0p+0 },
56177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008102), 0x1.0004081p+29, 0x0p+0 },
56277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008108), 0x1.0004084p+29, 0x0p+0 },
56377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008180), 0x1.00040cp+29, 0x0p+0 },
56477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008200), 0x1.00041p+29, 0x0p+0 },
56577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008201), 0x1.00041008p+29, 0x0p+0 },
56677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008210), 0x1.0004108p+29, 0x0p+0 },
56777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020008280), 0x1.000414p+29, 0x0p+0 },
56877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a000), 0x1.0005p+29, 0x0p+0 },
56977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a002), 0x1.0005001p+29, 0x0p+0 },
57077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a004), 0x1.0005002p+29, 0x0p+0 },
57177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a010), 0x1.0005008p+29, 0x0p+0 },
57277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a020), 0x1.000501p+29, 0x0p+0 },
57377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a040), 0x1.000502p+29, 0x0p+0 },
57477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a080), 0x1.000504p+29, 0x0p+0 },
57577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000a400), 0x1.00052p+29, 0x0p+0 },
57677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002000b000), 0x1.00058p+29, 0x0p+0 },
57777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040002), 0x1.0020001p+29, 0x0p+0 },
57877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040008), 0x1.0020004p+29, 0x0p+0 },
57977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002004000c), 0x1.0020006p+29, 0x0p+0 },
58077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040040), 0x1.002002p+29, 0x0p+0 },
58177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040044), 0x1.0020022p+29, 0x0p+0 },
58277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040400), 0x1.00202p+29, 0x0p+0 },
58377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040408), 0x1.0020204p+29, 0x0p+0 },
58477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040420), 0x1.002021p+29, 0x0p+0 },
58577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020040500), 0x1.002028p+29, 0x0p+0 },
58677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020041000), 0x1.00208p+29, 0x0p+0 },
58777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020041008), 0x1.0020804p+29, 0x0p+0 },
58877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020041040), 0x1.002082p+29, 0x0p+0 },
58977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020041400), 0x1.0020ap+29, 0x0p+0 },
59077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020050000), 0x1.0028p+29, 0x0p+0 },
59177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020050004), 0x1.0028002p+29, 0x0p+0 },
59277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020050010), 0x1.0028008p+29, 0x0p+0 },
59377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020050100), 0x1.002808p+29, 0x0p+0 },
59477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020050800), 0x1.00284p+29, 0x0p+0 },
59577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020051000), 0x1.00288p+29, 0x0p+0 },
59677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020054000), 0x1.002ap+29, 0x0p+0 },
59777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080004), 0x1.0040002p+29, 0x0p+0 },
59877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080008), 0x1.0040004p+29, 0x0p+0 },
59977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080010), 0x1.0040008p+29, 0x0p+0 },
60077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080018), 0x1.004000cp+29, 0x0p+0 },
60177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080020), 0x1.004001p+29, 0x0p+0 },
60277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080024), 0x1.0040012p+29, 0x0p+0 },
60377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080080), 0x1.004004p+29, 0x0p+0 },
60477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080084), 0x1.0040042p+29, 0x0p+0 },
60577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200800c0), 0x1.004006p+29, 0x0p+0 },
60677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080200), 0x1.00401p+29, 0x0p+0 },
60777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080202), 0x1.0040101p+29, 0x0p+0 },
60877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080210), 0x1.0040108p+29, 0x0p+0 },
60977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080220), 0x1.004011p+29, 0x0p+0 },
61077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020080300), 0x1.004018p+29, 0x0p+0 },
61177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020081000), 0x1.00408p+29, 0x0p+0 },
61277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020081008), 0x1.0040804p+29, 0x0p+0 },
61377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020081010), 0x1.0040808p+29, 0x0p+0 },
61477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020081100), 0x1.004088p+29, 0x0p+0 },
61577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020081800), 0x1.0040cp+29, 0x0p+0 },
61677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020082000), 0x1.0041p+29, 0x0p+0 },
61777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020082008), 0x1.0041004p+29, 0x0p+0 },
61877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020082010), 0x1.0041008p+29, 0x0p+0 },
61977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020082020), 0x1.004101p+29, 0x0p+0 },
62077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020082040), 0x1.004102p+29, 0x0p+0 },
62177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020082080), 0x1.004104p+29, 0x0p+0 },
62277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020082400), 0x1.00412p+29, 0x0p+0 },
62377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200a0000), 0x1.005p+29, 0x0p+0 },
62477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200a0001), 0x1.00500008p+29, 0x0p+0 },
62577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200a0010), 0x1.0050008p+29, 0x0p+0 },
62677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200a0080), 0x1.005004p+29, 0x0p+0 },
62777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200a0800), 0x1.00504p+29, 0x0p+0 },
62877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200a8000), 0x1.0054p+29, 0x0p+0 },
62977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000200b0000), 0x1.0058p+29, 0x0p+0 },
63077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100002), 0x1.0080001p+29, 0x0p+0 },
63177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100003), 0x1.00800018p+29, 0x0p+0 },
63277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100020), 0x1.008001p+29, 0x0p+0 },
63377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100028), 0x1.0080014p+29, 0x0p+0 },
63477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100200), 0x1.00801p+29, 0x0p+0 },
63577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100201), 0x1.00801008p+29, 0x0p+0 },
63677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100204), 0x1.0080102p+29, 0x0p+0 },
63777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100240), 0x1.008012p+29, 0x0p+0 },
63877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100300), 0x1.008018p+29, 0x0p+0 },
63977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100400), 0x1.00802p+29, 0x0p+0 },
64077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100401), 0x1.00802008p+29, 0x0p+0 },
64177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100402), 0x1.0080201p+29, 0x0p+0 },
64277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100410), 0x1.0080208p+29, 0x0p+0 },
64377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100500), 0x1.008028p+29, 0x0p+0 },
64477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100800), 0x1.00804p+29, 0x0p+0 },
64577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100802), 0x1.0080401p+29, 0x0p+0 },
64677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100820), 0x1.008041p+29, 0x0p+0 },
64777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020100900), 0x1.008048p+29, 0x0p+0 },
64877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020101000), 0x1.00808p+29, 0x0p+0 },
64977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020101008), 0x1.0080804p+29, 0x0p+0 },
65077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020101020), 0x1.008081p+29, 0x0p+0 },
65177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020101100), 0x1.008088p+29, 0x0p+0 },
65277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020108000), 0x1.0084p+29, 0x0p+0 },
65377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020108002), 0x1.0084001p+29, 0x0p+0 },
65477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020108020), 0x1.008401p+29, 0x0p+0 },
65577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020108080), 0x1.008404p+29, 0x0p+0 },
65677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020108200), 0x1.00841p+29, 0x0p+0 },
65777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002010a000), 0x1.0085p+29, 0x0p+0 },
65877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002010c000), 0x1.0086p+29, 0x0p+0 },
65977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020180000), 0x1.00cp+29, 0x0p+0 },
66077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020180008), 0x1.00c0004p+29, 0x0p+0 },
66177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020180010), 0x1.00c0008p+29, 0x0p+0 },
66277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020180020), 0x1.00c001p+29, 0x0p+0 },
66377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020180100), 0x1.00c008p+29, 0x0p+0 },
66477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020180800), 0x1.00c04p+29, 0x0p+0 },
66577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020188000), 0x1.00c4p+29, 0x0p+0 },
66677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000201a0000), 0x1.00dp+29, 0x0p+0 },
66777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800008), 0x1.0400004p+29, 0x0p+0 },
66877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800009), 0x1.04000048p+29, 0x0p+0 },
66977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800010), 0x1.0400008p+29, 0x0p+0 },
67077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800012), 0x1.0400009p+29, 0x0p+0 },
67177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800080), 0x1.040004p+29, 0x0p+0 },
67277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800082), 0x1.0400041p+29, 0x0p+0 },
67377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800088), 0x1.0400044p+29, 0x0p+0 },
67477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800090), 0x1.0400048p+29, 0x0p+0 },
67577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800100), 0x1.040008p+29, 0x0p+0 },
67677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800108), 0x1.0400084p+29, 0x0p+0 },
67777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800140), 0x1.04000ap+29, 0x0p+0 },
67877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800180), 0x1.04000cp+29, 0x0p+0 },
67977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800800), 0x1.04004p+29, 0x0p+0 },
68077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800801), 0x1.04004008p+29, 0x0p+0 },
68177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800810), 0x1.0400408p+29, 0x0p+0 },
68277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800840), 0x1.040042p+29, 0x0p+0 },
68377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020800c00), 0x1.04006p+29, 0x0p+0 },
68477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020801000), 0x1.04008p+29, 0x0p+0 },
68577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020801008), 0x1.0400804p+29, 0x0p+0 },
68677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020801020), 0x1.040081p+29, 0x0p+0 },
68777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020801080), 0x1.040084p+29, 0x0p+0 },
68877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020801400), 0x1.0400ap+29, 0x0p+0 },
68977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020802000), 0x1.0401p+29, 0x0p+0 },
69077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020802004), 0x1.0401002p+29, 0x0p+0 },
69177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020802040), 0x1.040102p+29, 0x0p+0 },
69277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020802080), 0x1.040104p+29, 0x0p+0 },
69377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020802100), 0x1.040108p+29, 0x0p+0 },
69477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020802200), 0x1.04011p+29, 0x0p+0 },
69577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020802400), 0x1.04012p+29, 0x0p+0 },
69677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020808000), 0x1.0404p+29, 0x0p+0 },
69777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020808001), 0x1.04040008p+29, 0x0p+0 },
69877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020808010), 0x1.0404008p+29, 0x0p+0 },
69977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020808080), 0x1.040404p+29, 0x0p+0 },
70077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020808100), 0x1.040408p+29, 0x0p+0 },
70177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020809000), 0x1.04048p+29, 0x0p+0 },
70277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000002080a000), 0x1.0405p+29, 0x0p+0 },
70377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810000), 0x1.0408p+29, 0x0p+0 },
70477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810001), 0x1.04080008p+29, 0x0p+0 },
70577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810002), 0x1.0408001p+29, 0x0p+0 },
70677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810004), 0x1.0408002p+29, 0x0p+0 },
70777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810020), 0x1.040801p+29, 0x0p+0 },
70877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810040), 0x1.040802p+29, 0x0p+0 },
70977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810100), 0x1.040808p+29, 0x0p+0 },
71077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020810400), 0x1.04082p+29, 0x0p+0 },
71177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020814000), 0x1.040ap+29, 0x0p+0 },
71277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020900000), 0x1.048p+29, 0x0p+0 },
71377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020900004), 0x1.0480002p+29, 0x0p+0 },
71477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020900040), 0x1.048002p+29, 0x0p+0 },
71577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020900100), 0x1.048008p+29, 0x0p+0 },
71677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020900800), 0x1.04804p+29, 0x0p+0 },
71777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020901000), 0x1.04808p+29, 0x0p+0 },
71877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020908000), 0x1.0484p+29, 0x0p+0 },
71977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020910000), 0x1.0488p+29, 0x0p+0 },
72077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020940000), 0x1.04ap+29, 0x0p+0 },
72177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a00000), 0x1.05p+29, 0x0p+0 },
72277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a00008), 0x1.0500004p+29, 0x0p+0 },
72377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a00010), 0x1.0500008p+29, 0x0p+0 },
72477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a00040), 0x1.050002p+29, 0x0p+0 },
72577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a00400), 0x1.05002p+29, 0x0p+0 },
72677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a01000), 0x1.05008p+29, 0x0p+0 },
72777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a08000), 0x1.0504p+29, 0x0p+0 },
72877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020a10000), 0x1.0508p+29, 0x0p+0 },
72977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000020b00000), 0x1.058p+29, 0x0p+0 },
73077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000008), 0x1.2000004p+29, 0x0p+0 },
73177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000040), 0x1.200002p+29, 0x0p+0 },
73277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000042), 0x1.2000021p+29, 0x0p+0 },
73377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000050), 0x1.2000028p+29, 0x0p+0 },
73477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000200), 0x1.20001p+29, 0x0p+0 },
73577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000201), 0x1.20001008p+29, 0x0p+0 },
73677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000202), 0x1.2000101p+29, 0x0p+0 },
73777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000204), 0x1.2000102p+29, 0x0p+0 },
73877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000210), 0x1.2000108p+29, 0x0p+0 },
73977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024000300), 0x1.200018p+29, 0x0p+0 },
74077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024001000), 0x1.20008p+29, 0x0p+0 },
74177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024001002), 0x1.2000801p+29, 0x0p+0 },
74277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024001008), 0x1.2000804p+29, 0x0p+0 },
74377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024001040), 0x1.200082p+29, 0x0p+0 },
74477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024001100), 0x1.200088p+29, 0x0p+0 },
74577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024001800), 0x1.2000cp+29, 0x0p+0 },
74677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024002000), 0x1.2001p+29, 0x0p+0 },
74777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024002002), 0x1.2001001p+29, 0x0p+0 },
74877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024002004), 0x1.2001002p+29, 0x0p+0 },
74977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024002020), 0x1.200101p+29, 0x0p+0 },
75077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024002080), 0x1.200104p+29, 0x0p+0 },
75177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024002400), 0x1.20012p+29, 0x0p+0 },
75277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024002800), 0x1.20014p+29, 0x0p+0 },
75377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024010000), 0x1.2008p+29, 0x0p+0 },
75477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024010008), 0x1.2008004p+29, 0x0p+0 },
75577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024010020), 0x1.200801p+29, 0x0p+0 },
75677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024010080), 0x1.200804p+29, 0x0p+0 },
75777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024010100), 0x1.200808p+29, 0x0p+0 },
75877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024010800), 0x1.20084p+29, 0x0p+0 },
75977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024011000), 0x1.20088p+29, 0x0p+0 },
76077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024040000), 0x1.202p+29, 0x0p+0 },
76177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024040008), 0x1.2020004p+29, 0x0p+0 },
76277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024040010), 0x1.2020008p+29, 0x0p+0 },
76377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024040040), 0x1.202002p+29, 0x0p+0 },
76477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024040080), 0x1.202004p+29, 0x0p+0 },
76577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024040100), 0x1.202008p+29, 0x0p+0 },
76677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024040800), 0x1.20204p+29, 0x0p+0 },
76777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024041000), 0x1.20208p+29, 0x0p+0 },
76877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024042000), 0x1.2021p+29, 0x0p+0 },
76977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024060000), 0x1.203p+29, 0x0p+0 },
77077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024400000), 0x1.22p+29, 0x0p+0 },
77177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024400001), 0x1.22000008p+29, 0x0p+0 },
77277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024400010), 0x1.2200008p+29, 0x0p+0 },
77377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024400100), 0x1.220008p+29, 0x0p+0 },
77477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024400200), 0x1.22001p+29, 0x0p+0 },
77577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024400800), 0x1.22004p+29, 0x0p+0 },
77677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024408000), 0x1.2204p+29, 0x0p+0 },
77777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024420000), 0x1.221p+29, 0x0p+0 },
77877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024500000), 0x1.228p+29, 0x0p+0 },
77977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024800000), 0x1.24p+29, 0x0p+0 },
78077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024800002), 0x1.2400001p+29, 0x0p+0 },
78177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024800004), 0x1.2400002p+29, 0x0p+0 },
78277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024800010), 0x1.2400008p+29, 0x0p+0 },
78377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024800040), 0x1.240002p+29, 0x0p+0 },
78477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024800100), 0x1.240008p+29, 0x0p+0 },
78577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024801000), 0x1.24008p+29, 0x0p+0 },
78677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024810000), 0x1.2408p+29, 0x0p+0 },
78777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000024900000), 0x1.248p+29, 0x0p+0 },
78877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000004), 0x1.4000002p+29, 0x0p+0 },
78977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000006), 0x1.4000003p+29, 0x0p+0 },
79077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000020), 0x1.400001p+29, 0x0p+0 },
79177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000021), 0x1.40000108p+29, 0x0p+0 },
79277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000024), 0x1.4000012p+29, 0x0p+0 },
79377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000040), 0x1.400002p+29, 0x0p+0 },
79477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000041), 0x1.40000208p+29, 0x0p+0 },
79577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000048), 0x1.4000024p+29, 0x0p+0 },
79677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000060), 0x1.400003p+29, 0x0p+0 },
79777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000080), 0x1.400004p+29, 0x0p+0 },
79877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000081), 0x1.40000408p+29, 0x0p+0 },
79977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000090), 0x1.4000048p+29, 0x0p+0 },
80077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000100), 0x1.400008p+29, 0x0p+0 },
80177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000108), 0x1.4000084p+29, 0x0p+0 },
80277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000140), 0x1.40000ap+29, 0x0p+0 },
80377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000200), 0x1.40001p+29, 0x0p+0 },
80477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000208), 0x1.4000104p+29, 0x0p+0 },
80577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000210), 0x1.4000108p+29, 0x0p+0 },
80677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000220), 0x1.400011p+29, 0x0p+0 },
80777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028000240), 0x1.400012p+29, 0x0p+0 },
80877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028001000), 0x1.40008p+29, 0x0p+0 },
80977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028001001), 0x1.40008008p+29, 0x0p+0 },
81077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028001004), 0x1.4000802p+29, 0x0p+0 },
81177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028001008), 0x1.4000804p+29, 0x0p+0 },
81277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028001010), 0x1.4000808p+29, 0x0p+0 },
81377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028001100), 0x1.400088p+29, 0x0p+0 },
81477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028001200), 0x1.40009p+29, 0x0p+0 },
81577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028010000), 0x1.4008p+29, 0x0p+0 },
81677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028010001), 0x1.40080008p+29, 0x0p+0 },
81777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028010004), 0x1.4008002p+29, 0x0p+0 },
81877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028010010), 0x1.4008008p+29, 0x0p+0 },
81977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028010040), 0x1.400802p+29, 0x0p+0 },
82077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028010200), 0x1.40081p+29, 0x0p+0 },
82177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028010800), 0x1.40084p+29, 0x0p+0 },
82277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028012000), 0x1.4009p+29, 0x0p+0 },
82377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028040000), 0x1.402p+29, 0x0p+0 },
82477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028040008), 0x1.4020004p+29, 0x0p+0 },
82577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028040040), 0x1.402002p+29, 0x0p+0 },
82677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028040080), 0x1.402004p+29, 0x0p+0 },
82777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028040100), 0x1.402008p+29, 0x0p+0 },
82877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028040800), 0x1.40204p+29, 0x0p+0 },
82977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028044000), 0x1.4022p+29, 0x0p+0 },
83077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028060000), 0x1.403p+29, 0x0p+0 },
83177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028100000), 0x1.408p+29, 0x0p+0 },
83277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028100004), 0x1.4080002p+29, 0x0p+0 },
83377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028100010), 0x1.4080008p+29, 0x0p+0 },
83477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028100040), 0x1.408002p+29, 0x0p+0 },
83577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028100080), 0x1.408004p+29, 0x0p+0 },
83677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028100100), 0x1.408008p+29, 0x0p+0 },
83777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028101000), 0x1.40808p+29, 0x0p+0 },
83877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028110000), 0x1.4088p+29, 0x0p+0 },
83977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028180000), 0x1.40cp+29, 0x0p+0 },
84077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028400000), 0x1.42p+29, 0x0p+0 },
84177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028400001), 0x1.42000008p+29, 0x0p+0 },
84277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028400002), 0x1.4200001p+29, 0x0p+0 },
84377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028400008), 0x1.4200004p+29, 0x0p+0 },
84477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028400040), 0x1.420002p+29, 0x0p+0 },
84577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028400400), 0x1.42002p+29, 0x0p+0 },
84677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028404000), 0x1.4202p+29, 0x0p+0 },
84777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028410000), 0x1.4208p+29, 0x0p+0 },
84877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028440000), 0x1.422p+29, 0x0p+0 },
84977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028480000), 0x1.424p+29, 0x0p+0 },
85077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028500000), 0x1.428p+29, 0x0p+0 },
85177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028800000), 0x1.44p+29, 0x0p+0 },
85277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028800008), 0x1.4400004p+29, 0x0p+0 },
85377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028800040), 0x1.440002p+29, 0x0p+0 },
85477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028800400), 0x1.44002p+29, 0x0p+0 },
85577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028804000), 0x1.4402p+29, 0x0p+0 },
85677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028808000), 0x1.4404p+29, 0x0p+0 },
85777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028880000), 0x1.444p+29, 0x0p+0 },
85877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000028c00000), 0x1.46p+29, 0x0p+0 },
85977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000006), 0x1.0000000cp+31, 0x0p+0 },
86077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000048), 0x1.0000009p+31, 0x0p+0 },
86177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000049), 0x1.00000092p+31, 0x0p+0 },
86277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008000004a), 0x1.00000094p+31, 0x0p+0 },
86377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000088), 0x1.0000011p+31, 0x0p+0 },
86477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008000008a), 0x1.00000114p+31, 0x0p+0 },
86577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008000008c), 0x1.00000118p+31, 0x0p+0 },
86677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000090), 0x1.0000012p+31, 0x0p+0 },
86777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000092), 0x1.00000124p+31, 0x0p+0 },
86877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000401), 0x1.00000802p+31, 0x0p+0 },
86977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000408), 0x1.0000081p+31, 0x0p+0 },
87077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008000040a), 0x1.00000814p+31, 0x0p+0 },
87177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008000040c), 0x1.00000818p+31, 0x0p+0 },
87277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000480), 0x1.000009p+31, 0x0p+0 },
87377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080000488), 0x1.0000091p+31, 0x0p+0 },
87477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800004a0), 0x1.0000094p+31, 0x0p+0 },
87577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800004c0), 0x1.0000098p+31, 0x0p+0 },
87677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001008), 0x1.0000201p+31, 0x0p+0 },
87777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008000100c), 0x1.00002018p+31, 0x0p+0 },
87877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001020), 0x1.0000204p+31, 0x0p+0 },
87977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001024), 0x1.00002048p+31, 0x0p+0 },
88077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001028), 0x1.0000205p+31, 0x0p+0 },
88177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001200), 0x1.000024p+31, 0x0p+0 },
88277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001208), 0x1.0000241p+31, 0x0p+0 },
88377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001220), 0x1.0000244p+31, 0x0p+0 },
88477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001240), 0x1.0000248p+31, 0x0p+0 },
88577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001280), 0x1.000025p+31, 0x0p+0 },
88677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001300), 0x1.000026p+31, 0x0p+0 },
88777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001400), 0x1.000028p+31, 0x0p+0 },
88877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001402), 0x1.00002804p+31, 0x0p+0 },
88977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001404), 0x1.00002808p+31, 0x0p+0 },
89077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001420), 0x1.0000284p+31, 0x0p+0 },
89177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080001600), 0x1.00002cp+31, 0x0p+0 },
89277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002001), 0x1.00004002p+31, 0x0p+0 },
89377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002010), 0x1.0000402p+31, 0x0p+0 },
89477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002014), 0x1.00004028p+31, 0x0p+0 },
89577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002080), 0x1.000041p+31, 0x0p+0 },
89677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002082), 0x1.00004104p+31, 0x0p+0 },
89777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002090), 0x1.0000412p+31, 0x0p+0 },
89877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800020a0), 0x1.0000414p+31, 0x0p+0 },
89977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002800), 0x1.00005p+31, 0x0p+0 },
90077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002804), 0x1.00005008p+31, 0x0p+0 },
90177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002808), 0x1.0000501p+31, 0x0p+0 },
90277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002810), 0x1.0000502p+31, 0x0p+0 },
90377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080002900), 0x1.000052p+31, 0x0p+0 },
90477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008001), 0x1.00010002p+31, 0x0p+0 },
90577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008008), 0x1.0001001p+31, 0x0p+0 },
90677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008000800a), 0x1.00010014p+31, 0x0p+0 },
90777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008080), 0x1.000101p+31, 0x0p+0 },
90877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008088), 0x1.0001011p+31, 0x0p+0 },
90977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008090), 0x1.0001012p+31, 0x0p+0 },
91077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008100), 0x1.000102p+31, 0x0p+0 },
91177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008108), 0x1.0001021p+31, 0x0p+0 },
91277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008180), 0x1.000103p+31, 0x0p+0 },
91377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008200), 0x1.000104p+31, 0x0p+0 },
91477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008201), 0x1.00010402p+31, 0x0p+0 },
91577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008208), 0x1.0001041p+31, 0x0p+0 },
91677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080008240), 0x1.0001048p+31, 0x0p+0 },
91777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080009000), 0x1.00012p+31, 0x0p+0 },
91877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080009002), 0x1.00012004p+31, 0x0p+0 },
91977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080009008), 0x1.0001201p+31, 0x0p+0 },
92077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080009080), 0x1.000121p+31, 0x0p+0 },
92177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080009800), 0x1.00013p+31, 0x0p+0 },
92277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080002), 0x1.00100004p+31, 0x0p+0 },
92377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080010), 0x1.0010002p+31, 0x0p+0 },
92477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080018), 0x1.0010003p+31, 0x0p+0 },
92577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080020), 0x1.0010004p+31, 0x0p+0 },
92677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080028), 0x1.0010005p+31, 0x0p+0 },
92777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080030), 0x1.0010006p+31, 0x0p+0 },
92877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080040), 0x1.0010008p+31, 0x0p+0 },
92977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080042), 0x1.00100084p+31, 0x0p+0 },
93077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080050), 0x1.001000ap+31, 0x0p+0 },
93177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080080), 0x1.001001p+31, 0x0p+0 },
93277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080088), 0x1.0010011p+31, 0x0p+0 },
93377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800800c0), 0x1.0010018p+31, 0x0p+0 },
93477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080800), 0x1.00101p+31, 0x0p+0 },
93577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080802), 0x1.00101004p+31, 0x0p+0 },
93677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080810), 0x1.0010102p+31, 0x0p+0 },
93777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080880), 0x1.001011p+31, 0x0p+0 },
93877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080080a00), 0x1.001014p+31, 0x0p+0 },
93977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080081000), 0x1.00102p+31, 0x0p+0 },
94077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080081002), 0x1.00102004p+31, 0x0p+0 },
94177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080081008), 0x1.0010201p+31, 0x0p+0 },
94277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080081080), 0x1.001021p+31, 0x0p+0 },
94377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080081400), 0x1.001028p+31, 0x0p+0 },
94477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080081800), 0x1.00103p+31, 0x0p+0 },
94577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080082000), 0x1.00104p+31, 0x0p+0 },
94677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080082008), 0x1.0010401p+31, 0x0p+0 },
94777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080082040), 0x1.0010408p+31, 0x0p+0 },
94877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080082100), 0x1.001042p+31, 0x0p+0 },
94977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080082200), 0x1.001044p+31, 0x0p+0 },
95077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080082800), 0x1.00105p+31, 0x0p+0 },
95177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080084000), 0x1.00108p+31, 0x0p+0 },
95277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080084001), 0x1.00108002p+31, 0x0p+0 },
95377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080084002), 0x1.00108004p+31, 0x0p+0 },
95477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080084010), 0x1.0010802p+31, 0x0p+0 },
95577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080084020), 0x1.0010804p+31, 0x0p+0 },
95677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080084200), 0x1.001084p+31, 0x0p+0 },
95777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080086000), 0x1.0010cp+31, 0x0p+0 },
95877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080088000), 0x1.0011p+31, 0x0p+0 },
95977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080088008), 0x1.0011001p+31, 0x0p+0 },
96077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080088020), 0x1.0011004p+31, 0x0p+0 },
96177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080088040), 0x1.0011008p+31, 0x0p+0 },
96277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080088200), 0x1.001104p+31, 0x0p+0 },
96377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080088800), 0x1.00111p+31, 0x0p+0 },
96477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008008c000), 0x1.00118p+31, 0x0p+0 },
96577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800a0000), 0x1.0014p+31, 0x0p+0 },
96677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800a0004), 0x1.00140008p+31, 0x0p+0 },
96777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800a0040), 0x1.0014008p+31, 0x0p+0 },
96877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800a0100), 0x1.001402p+31, 0x0p+0 },
96977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800a1000), 0x1.00142p+31, 0x0p+0 },
97077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000800b0000), 0x1.0016p+31, 0x0p+0 },
97177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400004), 0x1.00800008p+31, 0x0p+0 },
97277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400040), 0x1.0080008p+31, 0x0p+0 },
97377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400044), 0x1.00800088p+31, 0x0p+0 },
97477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400100), 0x1.008002p+31, 0x0p+0 },
97577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400104), 0x1.00800208p+31, 0x0p+0 },
97677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400108), 0x1.0080021p+31, 0x0p+0 },
97777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400180), 0x1.008003p+31, 0x0p+0 },
97877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400800), 0x1.00801p+31, 0x0p+0 },
97977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400808), 0x1.0080101p+31, 0x0p+0 },
98077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400810), 0x1.0080102p+31, 0x0p+0 },
98177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400820), 0x1.0080104p+31, 0x0p+0 },
98277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400840), 0x1.0080108p+31, 0x0p+0 },
98377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080400880), 0x1.008011p+31, 0x0p+0 },
98477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080401000), 0x1.00802p+31, 0x0p+0 },
98577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080401008), 0x1.0080201p+31, 0x0p+0 },
98677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080401020), 0x1.0080204p+31, 0x0p+0 },
98777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080401040), 0x1.0080208p+31, 0x0p+0 },
98877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080401200), 0x1.008024p+31, 0x0p+0 },
98977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080401400), 0x1.008028p+31, 0x0p+0 },
99077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080404000), 0x1.00808p+31, 0x0p+0 },
99177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080404002), 0x1.00808004p+31, 0x0p+0 },
99277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080404010), 0x1.0080802p+31, 0x0p+0 },
99377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080404100), 0x1.008082p+31, 0x0p+0 },
99477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080404800), 0x1.00809p+31, 0x0p+0 },
99577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080406000), 0x1.0080cp+31, 0x0p+0 },
99677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080408000), 0x1.0081p+31, 0x0p+0 },
99777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080408004), 0x1.00810008p+31, 0x0p+0 },
99877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080408020), 0x1.0081004p+31, 0x0p+0 },
99977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080408080), 0x1.008101p+31, 0x0p+0 },
100077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080408200), 0x1.008104p+31, 0x0p+0 },
100177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008040a000), 0x1.00814p+31, 0x0p+0 },
100277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008040c000), 0x1.00818p+31, 0x0p+0 },
100377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080440000), 0x1.0088p+31, 0x0p+0 },
100477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080440002), 0x1.00880004p+31, 0x0p+0 },
100577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080440020), 0x1.0088004p+31, 0x0p+0 },
100677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080440080), 0x1.008801p+31, 0x0p+0 },
100777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080440100), 0x1.008802p+31, 0x0p+0 },
100877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080440400), 0x1.008808p+31, 0x0p+0 },
100977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080440800), 0x1.00881p+31, 0x0p+0 },
101077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080448000), 0x1.0089p+31, 0x0p+0 },
101177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080480000), 0x1.009p+31, 0x0p+0 },
101277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080480002), 0x1.00900004p+31, 0x0p+0 },
101377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080480020), 0x1.0090004p+31, 0x0p+0 },
101477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080480040), 0x1.0090008p+31, 0x0p+0 },
101577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080480400), 0x1.009008p+31, 0x0p+0 },
101677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080484000), 0x1.00908p+31, 0x0p+0 },
101777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080490000), 0x1.0092p+31, 0x0p+0 },
101877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000804a0000), 0x1.0094p+31, 0x0p+0 },
101977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080500000), 0x1.00ap+31, 0x0p+0 },
102077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080500008), 0x1.00a0001p+31, 0x0p+0 },
102177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080500080), 0x1.00a001p+31, 0x0p+0 },
102277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080500400), 0x1.00a008p+31, 0x0p+0 },
102377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080502000), 0x1.00a04p+31, 0x0p+0 },
102477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080520000), 0x1.00a4p+31, 0x0p+0 },
102577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000080580000), 0x1.00bp+31, 0x0p+0 },
102677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000004), 0x1.08000008p+31, 0x0p+0 },
102777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000006), 0x1.0800000cp+31, 0x0p+0 },
102877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000040), 0x1.0800008p+31, 0x0p+0 },
102977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000044), 0x1.08000088p+31, 0x0p+0 },
103077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000060), 0x1.080000cp+31, 0x0p+0 },
103177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000200), 0x1.080004p+31, 0x0p+0 },
103277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000201), 0x1.08000402p+31, 0x0p+0 },
103377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000204), 0x1.08000408p+31, 0x0p+0 },
103477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000208), 0x1.0800041p+31, 0x0p+0 },
103577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000240), 0x1.0800048p+31, 0x0p+0 },
103677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000800), 0x1.08001p+31, 0x0p+0 },
103777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000801), 0x1.08001002p+31, 0x0p+0 },
103877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000810), 0x1.0800102p+31, 0x0p+0 },
103977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084000880), 0x1.080011p+31, 0x0p+0 },
104077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084001000), 0x1.08002p+31, 0x0p+0 },
104177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084001004), 0x1.08002008p+31, 0x0p+0 },
104277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084001008), 0x1.0800201p+31, 0x0p+0 },
104377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084001010), 0x1.0800202p+31, 0x0p+0 },
104477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084001100), 0x1.080022p+31, 0x0p+0 },
104577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084001800), 0x1.08003p+31, 0x0p+0 },
104677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084008000), 0x1.0801p+31, 0x0p+0 },
104777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084008001), 0x1.08010002p+31, 0x0p+0 },
104877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084008002), 0x1.08010004p+31, 0x0p+0 },
104977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084008008), 0x1.0801001p+31, 0x0p+0 },
105077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084008020), 0x1.0801004p+31, 0x0p+0 },
105177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084008080), 0x1.080101p+31, 0x0p+0 },
105277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084008800), 0x1.08011p+31, 0x0p+0 },
105377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000008400a000), 0x1.08014p+31, 0x0p+0 },
105477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084010000), 0x1.0802p+31, 0x0p+0 },
105577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084010002), 0x1.08020004p+31, 0x0p+0 },
105677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084010020), 0x1.0802004p+31, 0x0p+0 },
105777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084010200), 0x1.080204p+31, 0x0p+0 },
105877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084012000), 0x1.08024p+31, 0x0p+0 },
105977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084100000), 0x1.082p+31, 0x0p+0 },
106077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084100001), 0x1.08200002p+31, 0x0p+0 },
106177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084100010), 0x1.0820002p+31, 0x0p+0 },
106277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084100040), 0x1.0820008p+31, 0x0p+0 },
106377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084100200), 0x1.082004p+31, 0x0p+0 },
106477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084101000), 0x1.08202p+31, 0x0p+0 },
106577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084102000), 0x1.08204p+31, 0x0p+0 },
106677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084108000), 0x1.0821p+31, 0x0p+0 },
106777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084120000), 0x1.0824p+31, 0x0p+0 },
106877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084400000), 0x1.088p+31, 0x0p+0 },
106977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084400001), 0x1.08800002p+31, 0x0p+0 },
107077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084400008), 0x1.0880001p+31, 0x0p+0 },
107177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084400020), 0x1.0880004p+31, 0x0p+0 },
107277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084400100), 0x1.088002p+31, 0x0p+0 },
107377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084400400), 0x1.088008p+31, 0x0p+0 },
107477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084400800), 0x1.08801p+31, 0x0p+0 },
107577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084401000), 0x1.08802p+31, 0x0p+0 },
107677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084408000), 0x1.0881p+31, 0x0p+0 },
107777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084420000), 0x1.0884p+31, 0x0p+0 },
107877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084480000), 0x1.089p+31, 0x0p+0 },
107977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000084600000), 0x1.08cp+31, 0x0p+0 },
108077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085000000), 0x1.0ap+31, 0x0p+0 },
108177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085000001), 0x1.0a000002p+31, 0x0p+0 },
108277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085000002), 0x1.0a000004p+31, 0x0p+0 },
108377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085000020), 0x1.0a00004p+31, 0x0p+0 },
108477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085000080), 0x1.0a0001p+31, 0x0p+0 },
108577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085000400), 0x1.0a0008p+31, 0x0p+0 },
108677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085000800), 0x1.0a001p+31, 0x0p+0 },
108777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085008000), 0x1.0a01p+31, 0x0p+0 },
108877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085080000), 0x1.0a1p+31, 0x0p+0 },
108977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000085100000), 0x1.0a2p+31, 0x0p+0 },
109077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000002), 0x1.20000004p+31, 0x0p+0 },
109177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000020), 0x1.2000004p+31, 0x0p+0 },
109277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000024), 0x1.20000048p+31, 0x0p+0 },
109377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000028), 0x1.2000005p+31, 0x0p+0 },
109477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000200), 0x1.200004p+31, 0x0p+0 },
109577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000204), 0x1.20000408p+31, 0x0p+0 },
109677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000208), 0x1.2000041p+31, 0x0p+0 },
109777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000210), 0x1.2000042p+31, 0x0p+0 },
109877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000240), 0x1.2000048p+31, 0x0p+0 },
109977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000400), 0x1.200008p+31, 0x0p+0 },
110077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000401), 0x1.20000802p+31, 0x0p+0 },
110177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000410), 0x1.2000082p+31, 0x0p+0 },
110277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090000500), 0x1.20000ap+31, 0x0p+0 },
110377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090002000), 0x1.20004p+31, 0x0p+0 },
110477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090002001), 0x1.20004002p+31, 0x0p+0 },
110577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090002010), 0x1.2000402p+31, 0x0p+0 },
110677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090002020), 0x1.2000404p+31, 0x0p+0 },
110777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090002080), 0x1.200041p+31, 0x0p+0 },
110877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090002100), 0x1.200042p+31, 0x0p+0 },
110977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090002400), 0x1.200048p+31, 0x0p+0 },
111077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090008000), 0x1.2001p+31, 0x0p+0 },
111177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090008008), 0x1.2001001p+31, 0x0p+0 },
111277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090008010), 0x1.2001002p+31, 0x0p+0 },
111377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090008080), 0x1.200101p+31, 0x0p+0 },
111477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090008400), 0x1.200108p+31, 0x0p+0 },
111577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090008800), 0x1.20011p+31, 0x0p+0 },
111677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090080000), 0x1.201p+31, 0x0p+0 },
111777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090080004), 0x1.20100008p+31, 0x0p+0 },
111877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090080040), 0x1.2010008p+31, 0x0p+0 },
111977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090080200), 0x1.201004p+31, 0x0p+0 },
112077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090082000), 0x1.20104p+31, 0x0p+0 },
112177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090084000), 0x1.20108p+31, 0x0p+0 },
112277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090090000), 0x1.2012p+31, 0x0p+0 },
112377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000900a0000), 0x1.2014p+31, 0x0p+0 },
112477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090200000), 0x1.204p+31, 0x0p+0 },
112577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090200008), 0x1.2040001p+31, 0x0p+0 },
112677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090200020), 0x1.2040004p+31, 0x0p+0 },
112777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090200100), 0x1.204002p+31, 0x0p+0 },
112877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090201000), 0x1.20402p+31, 0x0p+0 },
112977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090208000), 0x1.2041p+31, 0x0p+0 },
113077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000090280000), 0x1.205p+31, 0x0p+0 },
113177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091000000), 0x1.22p+31, 0x0p+0 },
113277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091000004), 0x1.22000008p+31, 0x0p+0 },
113377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091000010), 0x1.2200002p+31, 0x0p+0 },
113477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091000080), 0x1.220001p+31, 0x0p+0 },
113577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091000400), 0x1.220008p+31, 0x0p+0 },
113677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091000800), 0x1.22001p+31, 0x0p+0 },
113777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091008000), 0x1.2201p+31, 0x0p+0 },
113877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091080000), 0x1.221p+31, 0x0p+0 },
113977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091200000), 0x1.224p+31, 0x0p+0 },
114077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000091800000), 0x1.23p+31, 0x0p+0 },
114177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000004), 0x1.80000008p+31, 0x0p+0 },
114277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000006), 0x1.8000000cp+31, 0x0p+0 },
114377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000040), 0x1.8000008p+31, 0x0p+0 },
114477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000041), 0x1.80000082p+31, 0x0p+0 },
114577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000042), 0x1.80000084p+31, 0x0p+0 },
114677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000048), 0x1.8000009p+31, 0x0p+0 },
114777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000400), 0x1.800008p+31, 0x0p+0 },
114877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000408), 0x1.8000081p+31, 0x0p+0 },
114977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000420), 0x1.8000084p+31, 0x0p+0 },
115077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000480), 0x1.800009p+31, 0x0p+0 },
115177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000800), 0x1.80001p+31, 0x0p+0 },
115277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000801), 0x1.80001002p+31, 0x0p+0 },
115377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000808), 0x1.8000101p+31, 0x0p+0 },
115477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000840), 0x1.8000108p+31, 0x0p+0 },
115577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0000c00), 0x1.800018p+31, 0x0p+0 },
115677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0008000), 0x1.8001p+31, 0x0p+0 },
115777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0008001), 0x1.80010002p+31, 0x0p+0 },
115877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0008008), 0x1.8001001p+31, 0x0p+0 },
115977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0008040), 0x1.8001008p+31, 0x0p+0 },
116077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0008100), 0x1.800102p+31, 0x0p+0 },
116177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0008800), 0x1.80011p+31, 0x0p+0 },
116277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c000a000), 0x1.80014p+31, 0x0p+0 },
116377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0040000), 0x1.8008p+31, 0x0p+0 },
116477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0040004), 0x1.80080008p+31, 0x0p+0 },
116577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0040040), 0x1.8008008p+31, 0x0p+0 },
116677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0040200), 0x1.800804p+31, 0x0p+0 },
116777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0042000), 0x1.80084p+31, 0x0p+0 },
116877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0060000), 0x1.800cp+31, 0x0p+0 },
116977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0200000), 0x1.804p+31, 0x0p+0 },
117077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0200008), 0x1.8040001p+31, 0x0p+0 },
117177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0200020), 0x1.8040004p+31, 0x0p+0 },
117277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0200200), 0x1.804004p+31, 0x0p+0 },
117377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0200400), 0x1.804008p+31, 0x0p+0 },
117477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0201000), 0x1.80402p+31, 0x0p+0 },
117577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0210000), 0x1.8042p+31, 0x0p+0 },
117677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0280000), 0x1.805p+31, 0x0p+0 },
117777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0400000), 0x1.808p+31, 0x0p+0 },
117877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0400004), 0x1.80800008p+31, 0x0p+0 },
117977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0400040), 0x1.8080008p+31, 0x0p+0 },
118077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0400400), 0x1.808008p+31, 0x0p+0 },
118177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0404000), 0x1.80808p+31, 0x0p+0 },
118277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0420000), 0x1.8084p+31, 0x0p+0 },
118377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0480000), 0x1.809p+31, 0x0p+0 },
118477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0600000), 0x1.80cp+31, 0x0p+0 },
118577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0800000), 0x1.81p+31, 0x0p+0 },
118677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0800001), 0x1.81000002p+31, 0x0p+0 },
118777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0800010), 0x1.8100002p+31, 0x0p+0 },
118877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0800100), 0x1.810002p+31, 0x0p+0 },
118977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0800800), 0x1.81001p+31, 0x0p+0 },
119077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0802000), 0x1.81004p+31, 0x0p+0 },
119177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0810000), 0x1.8102p+31, 0x0p+0 },
119277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0880000), 0x1.811p+31, 0x0p+0 },
119377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0a00000), 0x1.814p+31, 0x0p+0 },
119477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c0c00000), 0x1.818p+31, 0x0p+0 },
119577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1000000), 0x1.82p+31, 0x0p+0 },
119677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1000004), 0x1.82000008p+31, 0x0p+0 },
119777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1000020), 0x1.8200004p+31, 0x0p+0 },
119877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1000100), 0x1.820002p+31, 0x0p+0 },
119977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1000800), 0x1.82001p+31, 0x0p+0 },
120077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1004000), 0x1.82008p+31, 0x0p+0 },
120177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1008000), 0x1.8201p+31, 0x0p+0 },
120277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1080000), 0x1.821p+31, 0x0p+0 },
120377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1200000), 0x1.824p+31, 0x0p+0 },
120477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c1800000), 0x1.83p+31, 0x0p+0 },
120577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8000000), 0x1.9p+31, 0x0p+0 },
120677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8000004), 0x1.90000008p+31, 0x0p+0 },
120777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8000008), 0x1.9000001p+31, 0x0p+0 },
120877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8000020), 0x1.9000004p+31, 0x0p+0 },
120977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8000200), 0x1.900004p+31, 0x0p+0 },
121077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8002000), 0x1.90004p+31, 0x0p+0 },
121177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8010000), 0x1.9002p+31, 0x0p+0 },
121277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8020000), 0x1.9004p+31, 0x0p+0 },
121377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8080000), 0x1.901p+31, 0x0p+0 },
121477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8100000), 0x1.902p+31, 0x0p+0 },
121577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c8400000), 0x1.908p+31, 0x0p+0 },
121677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000000c9000000), 0x1.92p+31, 0x0p+0 },
121777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000080000000a), 0x1.000000014p+35, 0x0p+0 },
121877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000022), 0x1.000000044p+35, 0x0p+0 },
121977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000024), 0x1.000000048p+35, 0x0p+0 },
122077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000025), 0x1.00000004ap+35, 0x0p+0 },
122177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000026), 0x1.00000004cp+35, 0x0p+0 },
122277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000041), 0x1.000000082p+35, 0x0p+0 },
122377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000048), 0x1.00000009p+35, 0x0p+0 },
122477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000080000004c), 0x1.000000098p+35, 0x0p+0 },
122577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000102), 0x1.000000204p+35, 0x0p+0 },
122677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000120), 0x1.00000024p+35, 0x0p+0 },
122777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000121), 0x1.000000242p+35, 0x0p+0 },
122877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000130), 0x1.00000026p+35, 0x0p+0 },
122977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000140), 0x1.00000028p+35, 0x0p+0 },
123077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000144), 0x1.000000288p+35, 0x0p+0 },
123177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800000160), 0x1.0000002cp+35, 0x0p+0 },
123277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001002), 0x1.000002004p+35, 0x0p+0 },
123377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001020), 0x1.00000204p+35, 0x0p+0 },
123477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001022), 0x1.000002044p+35, 0x0p+0 },
123577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001024), 0x1.000002048p+35, 0x0p+0 },
123677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001028), 0x1.00000205p+35, 0x0p+0 },
123777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001030), 0x1.00000206p+35, 0x0p+0 },
123877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001200), 0x1.0000024p+35, 0x0p+0 },
123977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001208), 0x1.00000241p+35, 0x0p+0 },
124077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001220), 0x1.00000244p+35, 0x0p+0 },
124177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800001300), 0x1.0000026p+35, 0x0p+0 },
124277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004001), 0x1.000008002p+35, 0x0p+0 },
124377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004008), 0x1.00000801p+35, 0x0p+0 },
124477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004009), 0x1.000008012p+35, 0x0p+0 },
124577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004080), 0x1.0000081p+35, 0x0p+0 },
124677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004081), 0x1.000008102p+35, 0x0p+0 },
124777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004088), 0x1.00000811p+35, 0x0p+0 },
124877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000008000040c0), 0x1.00000818p+35, 0x0p+0 },
124977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004800), 0x1.000009p+35, 0x0p+0 },
125077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004801), 0x1.000009002p+35, 0x0p+0 },
125177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004802), 0x1.000009004p+35, 0x0p+0 },
125277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004808), 0x1.00000901p+35, 0x0p+0 },
125377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004820), 0x1.00000904p+35, 0x0p+0 },
125477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004880), 0x1.0000091p+35, 0x0p+0 },
125577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800004a00), 0x1.0000094p+35, 0x0p+0 },
125677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800005000), 0x1.00000ap+35, 0x0p+0 },
125777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800005001), 0x1.00000a002p+35, 0x0p+0 },
125877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800005002), 0x1.00000a004p+35, 0x0p+0 },
125977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800005020), 0x1.00000a04p+35, 0x0p+0 },
126077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800005080), 0x1.00000a1p+35, 0x0p+0 },
126177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800005400), 0x1.00000a8p+35, 0x0p+0 },
126277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040002), 0x1.000080004p+35, 0x0p+0 },
126377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040010), 0x1.00008002p+35, 0x0p+0 },
126477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040018), 0x1.00008003p+35, 0x0p+0 },
126577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040040), 0x1.00008008p+35, 0x0p+0 },
126677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040042), 0x1.000080084p+35, 0x0p+0 },
126777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040060), 0x1.0000800cp+35, 0x0p+0 },
126877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040200), 0x1.0000804p+35, 0x0p+0 },
126977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040204), 0x1.000080408p+35, 0x0p+0 },
127077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040220), 0x1.00008044p+35, 0x0p+0 },
127177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800040280), 0x1.0000805p+35, 0x0p+0 },
127277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800041000), 0x1.000082p+35, 0x0p+0 },
127377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800041002), 0x1.000082004p+35, 0x0p+0 },
127477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800041020), 0x1.00008204p+35, 0x0p+0 },
127577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800041200), 0x1.0000824p+35, 0x0p+0 },
127677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800050000), 0x1.0000ap+35, 0x0p+0 },
127777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800050008), 0x1.0000a001p+35, 0x0p+0 },
127877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800050020), 0x1.0000a004p+35, 0x0p+0 },
127977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800050100), 0x1.0000a02p+35, 0x0p+0 },
128077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800050800), 0x1.0000a1p+35, 0x0p+0 },
128177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800058000), 0x1.0000bp+35, 0x0p+0 },
128277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800060000), 0x1.0000cp+35, 0x0p+0 },
128377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800060008), 0x1.0000c001p+35, 0x0p+0 },
128477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800060080), 0x1.0000c01p+35, 0x0p+0 },
128577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800060400), 0x1.0000c08p+35, 0x0p+0 },
128677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800061000), 0x1.0000c2p+35, 0x0p+0 },
128777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800068000), 0x1.0000dp+35, 0x0p+0 },
128877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800070000), 0x1.0000ep+35, 0x0p+0 },
128977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100008), 0x1.00020001p+35, 0x0p+0 },
129077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100009), 0x1.000200012p+35, 0x0p+0 },
129177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100040), 0x1.00020008p+35, 0x0p+0 },
129277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100044), 0x1.000200088p+35, 0x0p+0 },
129377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100200), 0x1.0002004p+35, 0x0p+0 },
129477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100204), 0x1.000200408p+35, 0x0p+0 },
129577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100220), 0x1.00020044p+35, 0x0p+0 },
129677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800100300), 0x1.0002006p+35, 0x0p+0 },
129777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800101000), 0x1.000202p+35, 0x0p+0 },
129877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800101001), 0x1.000202002p+35, 0x0p+0 },
129977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800101002), 0x1.000202004p+35, 0x0p+0 },
130077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800101020), 0x1.00020204p+35, 0x0p+0 },
130177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800101080), 0x1.0002021p+35, 0x0p+0 },
130277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800101400), 0x1.0002028p+35, 0x0p+0 },
130377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102000), 0x1.000204p+35, 0x0p+0 },
130477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102001), 0x1.000204002p+35, 0x0p+0 },
130577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102002), 0x1.000204004p+35, 0x0p+0 },
130677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102008), 0x1.00020401p+35, 0x0p+0 },
130777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102010), 0x1.00020402p+35, 0x0p+0 },
130877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102020), 0x1.00020404p+35, 0x0p+0 },
130977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102040), 0x1.00020408p+35, 0x0p+0 },
131077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102100), 0x1.0002042p+35, 0x0p+0 },
131177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800102400), 0x1.0002048p+35, 0x0p+0 },
131277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800120000), 0x1.00024p+35, 0x0p+0 },
131377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800120002), 0x1.000240004p+35, 0x0p+0 },
131477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800120008), 0x1.00024001p+35, 0x0p+0 },
131577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800120080), 0x1.0002401p+35, 0x0p+0 },
131677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800120800), 0x1.000241p+35, 0x0p+0 },
131777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800122000), 0x1.000244p+35, 0x0p+0 },
131877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800128000), 0x1.00025p+35, 0x0p+0 },
131977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800140000), 0x1.00028p+35, 0x0p+0 },
132077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800140004), 0x1.000280008p+35, 0x0p+0 },
132177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800140010), 0x1.00028002p+35, 0x0p+0 },
132277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800140020), 0x1.00028004p+35, 0x0p+0 },
132377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800140200), 0x1.0002804p+35, 0x0p+0 },
132477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800141000), 0x1.000282p+35, 0x0p+0 },
132577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800142000), 0x1.000284p+35, 0x0p+0 },
132677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800144000), 0x1.000288p+35, 0x0p+0 },
132777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800160000), 0x1.0002cp+35, 0x0p+0 },
132877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200002), 0x1.000400004p+35, 0x0p+0 },
132977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200003), 0x1.000400006p+35, 0x0p+0 },
133077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200004), 0x1.000400008p+35, 0x0p+0 },
133177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200008), 0x1.00040001p+35, 0x0p+0 },
133277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000080020000c), 0x1.000400018p+35, 0x0p+0 },
133377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200020), 0x1.00040004p+35, 0x0p+0 },
133477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200024), 0x1.000400048p+35, 0x0p+0 },
133577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200030), 0x1.00040006p+35, 0x0p+0 },
133677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200200), 0x1.0004004p+35, 0x0p+0 },
133777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200204), 0x1.000400408p+35, 0x0p+0 },
133877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200210), 0x1.00040042p+35, 0x0p+0 },
133977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200280), 0x1.0004005p+35, 0x0p+0 },
134077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200800), 0x1.000401p+35, 0x0p+0 },
134177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200802), 0x1.000401004p+35, 0x0p+0 },
134277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200810), 0x1.00040102p+35, 0x0p+0 },
134377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200820), 0x1.00040104p+35, 0x0p+0 },
134477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800200900), 0x1.0004012p+35, 0x0p+0 },
134577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800204000), 0x1.000408p+35, 0x0p+0 },
134677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800204008), 0x1.00040801p+35, 0x0p+0 },
134777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800204020), 0x1.00040804p+35, 0x0p+0 },
134877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800204080), 0x1.0004081p+35, 0x0p+0 },
134977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800204200), 0x1.0004084p+35, 0x0p+0 },
135077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800206000), 0x1.00040cp+35, 0x0p+0 },
135177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800208000), 0x1.00041p+35, 0x0p+0 },
135277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800208004), 0x1.000410008p+35, 0x0p+0 },
135377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800208040), 0x1.00041008p+35, 0x0p+0 },
135477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800208100), 0x1.0004102p+35, 0x0p+0 },
135577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800208800), 0x1.000411p+35, 0x0p+0 },
135677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800240000), 0x1.00048p+35, 0x0p+0 },
135777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800240004), 0x1.000480008p+35, 0x0p+0 },
135877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800240020), 0x1.00048004p+35, 0x0p+0 },
135977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800240100), 0x1.0004802p+35, 0x0p+0 },
136077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800241000), 0x1.000482p+35, 0x0p+0 },
136177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800250000), 0x1.0004ap+35, 0x0p+0 },
136277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800300000), 0x1.0006p+35, 0x0p+0 },
136377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800300008), 0x1.00060001p+35, 0x0p+0 },
136477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800300040), 0x1.00060008p+35, 0x0p+0 },
136577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800300200), 0x1.0006004p+35, 0x0p+0 },
136677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800300400), 0x1.0006008p+35, 0x0p+0 },
136777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800304000), 0x1.000608p+35, 0x0p+0 },
136877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000800340000), 0x1.00068p+35, 0x0p+0 },
136977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000004), 0x1.002000008p+35, 0x0p+0 },
137077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000008), 0x1.00200001p+35, 0x0p+0 },
137177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000009), 0x1.002000012p+35, 0x0p+0 },
137277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000040), 0x1.00200008p+35, 0x0p+0 },
137377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000041), 0x1.002000082p+35, 0x0p+0 },
137477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000044), 0x1.002000088p+35, 0x0p+0 },
137577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000048), 0x1.00200009p+35, 0x0p+0 },
137677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000200), 0x1.0020004p+35, 0x0p+0 },
137777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000201), 0x1.002000402p+35, 0x0p+0 },
137877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000202), 0x1.002000404p+35, 0x0p+0 },
137977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000220), 0x1.00200044p+35, 0x0p+0 },
138077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000800), 0x1.002001p+35, 0x0p+0 },
138177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000804), 0x1.002001008p+35, 0x0p+0 },
138277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000820), 0x1.00200104p+35, 0x0p+0 },
138377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801000900), 0x1.0020012p+35, 0x0p+0 },
138477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801004000), 0x1.002008p+35, 0x0p+0 },
138577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801004008), 0x1.00200801p+35, 0x0p+0 },
138677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801004010), 0x1.00200802p+35, 0x0p+0 },
138777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801004100), 0x1.0020082p+35, 0x0p+0 },
138877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801004200), 0x1.0020084p+35, 0x0p+0 },
138977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801005000), 0x1.00200ap+35, 0x0p+0 },
139077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801006000), 0x1.00200cp+35, 0x0p+0 },
139177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801020000), 0x1.00204p+35, 0x0p+0 },
139277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801020004), 0x1.002040008p+35, 0x0p+0 },
139377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801020020), 0x1.00204004p+35, 0x0p+0 },
139477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801020080), 0x1.0020401p+35, 0x0p+0 },
139577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801020200), 0x1.0020404p+35, 0x0p+0 },
139677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801020400), 0x1.0020408p+35, 0x0p+0 },
139777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801020800), 0x1.002041p+35, 0x0p+0 },
139877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801022000), 0x1.002044p+35, 0x0p+0 },
139977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801028000), 0x1.00205p+35, 0x0p+0 },
140077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801040000), 0x1.00208p+35, 0x0p+0 },
140177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801040004), 0x1.002080008p+35, 0x0p+0 },
140277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801040008), 0x1.00208001p+35, 0x0p+0 },
140377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801040010), 0x1.00208002p+35, 0x0p+0 },
140477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801040100), 0x1.0020802p+35, 0x0p+0 },
140577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801040200), 0x1.0020804p+35, 0x0p+0 },
140677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801040400), 0x1.0020808p+35, 0x0p+0 },
140777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801044000), 0x1.002088p+35, 0x0p+0 },
140877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801048000), 0x1.00209p+35, 0x0p+0 },
140977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801060000), 0x1.0020cp+35, 0x0p+0 },
141077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801100000), 0x1.0022p+35, 0x0p+0 },
141177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801100004), 0x1.002200008p+35, 0x0p+0 },
141277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801100010), 0x1.00220002p+35, 0x0p+0 },
141377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801100040), 0x1.00220008p+35, 0x0p+0 },
141477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801100400), 0x1.0022008p+35, 0x0p+0 },
141577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801101000), 0x1.002202p+35, 0x0p+0 },
141677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801110000), 0x1.00222p+35, 0x0p+0 },
141777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801800000), 0x1.003p+35, 0x0p+0 },
141877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801800001), 0x1.003000002p+35, 0x0p+0 },
141977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801800004), 0x1.003000008p+35, 0x0p+0 },
142077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801800010), 0x1.00300002p+35, 0x0p+0 },
142177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801800100), 0x1.0030002p+35, 0x0p+0 },
142277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801801000), 0x1.003002p+35, 0x0p+0 },
142377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801804000), 0x1.003008p+35, 0x0p+0 },
142477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801810000), 0x1.00302p+35, 0x0p+0 },
142577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801840000), 0x1.00308p+35, 0x0p+0 },
142677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000801900000), 0x1.0032p+35, 0x0p+0 },
142777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000008), 0x1.00800001p+35, 0x0p+0 },
142877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000009), 0x1.008000012p+35, 0x0p+0 },
142977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000010), 0x1.00800002p+35, 0x0p+0 },
143077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000018), 0x1.00800003p+35, 0x0p+0 },
143177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000080), 0x1.0080001p+35, 0x0p+0 },
143277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000081), 0x1.008000102p+35, 0x0p+0 },
143377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000082), 0x1.008000104p+35, 0x0p+0 },
143477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000088), 0x1.00800011p+35, 0x0p+0 },
143577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000008040000c0), 0x1.00800018p+35, 0x0p+0 },
143677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000200), 0x1.0080004p+35, 0x0p+0 },
143777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000202), 0x1.008000404p+35, 0x0p+0 },
143877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000210), 0x1.00800042p+35, 0x0p+0 },
143977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804000300), 0x1.0080006p+35, 0x0p+0 },
144077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804002000), 0x1.008004p+35, 0x0p+0 },
144177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804002002), 0x1.008004004p+35, 0x0p+0 },
144277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804002010), 0x1.00800402p+35, 0x0p+0 },
144377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804002100), 0x1.0080042p+35, 0x0p+0 },
144477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804002200), 0x1.0080044p+35, 0x0p+0 },
144577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804002400), 0x1.0080048p+35, 0x0p+0 },
144677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804002800), 0x1.008005p+35, 0x0p+0 },
144777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804020000), 0x1.00804p+35, 0x0p+0 },
144877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804020002), 0x1.008040004p+35, 0x0p+0 },
144977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804020020), 0x1.00804004p+35, 0x0p+0 },
145077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804020200), 0x1.0080404p+35, 0x0p+0 },
145177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804020400), 0x1.0080408p+35, 0x0p+0 },
145277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804020800), 0x1.008041p+35, 0x0p+0 },
145377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804024000), 0x1.008048p+35, 0x0p+0 },
145477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804030000), 0x1.00806p+35, 0x0p+0 },
145577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804080000), 0x1.0081p+35, 0x0p+0 },
145677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804080004), 0x1.008100008p+35, 0x0p+0 },
145777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804080008), 0x1.00810001p+35, 0x0p+0 },
145877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804080080), 0x1.0081001p+35, 0x0p+0 },
145977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804080800), 0x1.008101p+35, 0x0p+0 },
146077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804082000), 0x1.008104p+35, 0x0p+0 },
146177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804090000), 0x1.00812p+35, 0x0p+0 },
146277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000008040c0000), 0x1.00818p+35, 0x0p+0 },
146377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804400000), 0x1.0088p+35, 0x0p+0 },
146477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804400004), 0x1.008800008p+35, 0x0p+0 },
146577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804400020), 0x1.00880004p+35, 0x0p+0 },
146677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804400040), 0x1.00880008p+35, 0x0p+0 },
146777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804400080), 0x1.0088001p+35, 0x0p+0 },
146877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804400200), 0x1.0088004p+35, 0x0p+0 },
146977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804401000), 0x1.008802p+35, 0x0p+0 },
147077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804408000), 0x1.00881p+35, 0x0p+0 },
147177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804420000), 0x1.00884p+35, 0x0p+0 },
147277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000804600000), 0x1.008cp+35, 0x0p+0 },
147377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806000000), 0x1.00cp+35, 0x0p+0 },
147477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806000002), 0x1.00c000004p+35, 0x0p+0 },
147577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806000020), 0x1.00c00004p+35, 0x0p+0 },
147677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806000040), 0x1.00c00008p+35, 0x0p+0 },
147777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806000200), 0x1.00c0004p+35, 0x0p+0 },
147877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806002000), 0x1.00c004p+35, 0x0p+0 },
147977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806010000), 0x1.00c02p+35, 0x0p+0 },
148077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000806100000), 0x1.00c2p+35, 0x0p+0 },
148177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000807000000), 0x1.00ep+35, 0x0p+0 },
148277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000004), 0x1.080000008p+35, 0x0p+0 },
148377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000006), 0x1.08000000cp+35, 0x0p+0 },
148477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000020), 0x1.08000004p+35, 0x0p+0 },
148577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000021), 0x1.080000042p+35, 0x0p+0 },
148677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000030), 0x1.08000006p+35, 0x0p+0 },
148777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000200), 0x1.0800004p+35, 0x0p+0 },
148877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000201), 0x1.080000402p+35, 0x0p+0 },
148977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000210), 0x1.08000042p+35, 0x0p+0 },
149077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000220), 0x1.08000044p+35, 0x0p+0 },
149177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840000280), 0x1.0800005p+35, 0x0p+0 },
149277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840002000), 0x1.080004p+35, 0x0p+0 },
149377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840002002), 0x1.080004004p+35, 0x0p+0 },
149477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840002020), 0x1.08000404p+35, 0x0p+0 },
149577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840002100), 0x1.0800042p+35, 0x0p+0 },
149677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840002800), 0x1.080005p+35, 0x0p+0 },
149777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840004000), 0x1.080008p+35, 0x0p+0 },
149877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840004001), 0x1.080008002p+35, 0x0p+0 },
149977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840004008), 0x1.08000801p+35, 0x0p+0 },
150077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840004020), 0x1.08000804p+35, 0x0p+0 },
150177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840004080), 0x1.0800081p+35, 0x0p+0 },
150277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840004100), 0x1.0800082p+35, 0x0p+0 },
150377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840004200), 0x1.0800084p+35, 0x0p+0 },
150477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840005000), 0x1.08000ap+35, 0x0p+0 },
150577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840040000), 0x1.08008p+35, 0x0p+0 },
150677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840040008), 0x1.08008001p+35, 0x0p+0 },
150777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840040040), 0x1.08008008p+35, 0x0p+0 },
150877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840040080), 0x1.0800801p+35, 0x0p+0 },
150977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840040800), 0x1.080081p+35, 0x0p+0 },
151077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840048000), 0x1.08009p+35, 0x0p+0 },
151177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840050000), 0x1.0800ap+35, 0x0p+0 },
151277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840060000), 0x1.0800cp+35, 0x0p+0 },
151377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840100000), 0x1.0802p+35, 0x0p+0 },
151477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840100002), 0x1.080200004p+35, 0x0p+0 },
151577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840100008), 0x1.08020001p+35, 0x0p+0 },
151677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840100080), 0x1.0802001p+35, 0x0p+0 },
151777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840100400), 0x1.0802008p+35, 0x0p+0 },
151877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840101000), 0x1.080202p+35, 0x0p+0 },
151977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840110000), 0x1.08022p+35, 0x0p+0 },
152077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200000), 0x1.0804p+35, 0x0p+0 },
152177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200001), 0x1.080400002p+35, 0x0p+0 },
152277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200002), 0x1.080400004p+35, 0x0p+0 },
152377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200008), 0x1.08040001p+35, 0x0p+0 },
152477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200010), 0x1.08040002p+35, 0x0p+0 },
152577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200020), 0x1.08040004p+35, 0x0p+0 },
152677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200080), 0x1.0804001p+35, 0x0p+0 },
152777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200200), 0x1.0804004p+35, 0x0p+0 },
152877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840200800), 0x1.080401p+35, 0x0p+0 },
152977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840208000), 0x1.08041p+35, 0x0p+0 },
153077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840210000), 0x1.08042p+35, 0x0p+0 },
153177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000840280000), 0x1.0805p+35, 0x0p+0 },
153277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842000000), 0x1.084p+35, 0x0p+0 },
153377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842000004), 0x1.084000008p+35, 0x0p+0 },
153477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842000010), 0x1.08400002p+35, 0x0p+0 },
153577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842000080), 0x1.0840001p+35, 0x0p+0 },
153677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842000200), 0x1.0840004p+35, 0x0p+0 },
153777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842000800), 0x1.084001p+35, 0x0p+0 },
153877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842002000), 0x1.084004p+35, 0x0p+0 },
153977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842010000), 0x1.08402p+35, 0x0p+0 },
154077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842040000), 0x1.08408p+35, 0x0p+0 },
154177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000842400000), 0x1.0848p+35, 0x0p+0 },
154277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000843000000), 0x1.086p+35, 0x0p+0 },
154377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844000000), 0x1.088p+35, 0x0p+0 },
154477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844000001), 0x1.088000002p+35, 0x0p+0 },
154577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844000002), 0x1.088000004p+35, 0x0p+0 },
154677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844000008), 0x1.08800001p+35, 0x0p+0 },
154777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844000020), 0x1.08800004p+35, 0x0p+0 },
154877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844000200), 0x1.0880004p+35, 0x0p+0 },
154977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844000800), 0x1.088001p+35, 0x0p+0 },
155077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844008000), 0x1.08801p+35, 0x0p+0 },
155177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844040000), 0x1.08808p+35, 0x0p+0 },
155277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844080000), 0x1.0881p+35, 0x0p+0 },
155377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844200000), 0x1.0884p+35, 0x0p+0 },
155477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000844400000), 0x1.0888p+35, 0x0p+0 },
155577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000846000000), 0x1.08cp+35, 0x0p+0 },
155677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848000000), 0x1.09p+35, 0x0p+0 },
155777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848000008), 0x1.09000001p+35, 0x0p+0 },
155877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848000080), 0x1.0900001p+35, 0x0p+0 },
155977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848000800), 0x1.090001p+35, 0x0p+0 },
156077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848004000), 0x1.090008p+35, 0x0p+0 },
156177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848010000), 0x1.09002p+35, 0x0p+0 },
156277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848100000), 0x1.0902p+35, 0x0p+0 },
156377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000848800000), 0x1.091p+35, 0x0p+0 },
156477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850000000), 0x1.0ap+35, 0x0p+0 },
156577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850000002), 0x1.0a0000004p+35, 0x0p+0 },
156677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850000008), 0x1.0a000001p+35, 0x0p+0 },
156777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850000010), 0x1.0a000002p+35, 0x0p+0 },
156877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850000080), 0x1.0a00001p+35, 0x0p+0 },
156977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850000200), 0x1.0a00004p+35, 0x0p+0 },
157077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850000400), 0x1.0a00008p+35, 0x0p+0 },
157177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850002000), 0x1.0a0004p+35, 0x0p+0 },
157277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850020000), 0x1.0a004p+35, 0x0p+0 },
157377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850080000), 0x1.0a01p+35, 0x0p+0 },
157477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000850400000), 0x1.0a08p+35, 0x0p+0 },
157577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000852000000), 0x1.0a4p+35, 0x0p+0 },
157677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000858000000), 0x1.0bp+35, 0x0p+0 },
157777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000002), 0x1.100000004p+35, 0x0p+0 },
157877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000008), 0x1.10000001p+35, 0x0p+0 },
157977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000088000000c), 0x1.100000018p+35, 0x0p+0 },
158077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000040), 0x1.10000008p+35, 0x0p+0 },
158177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000041), 0x1.100000082p+35, 0x0p+0 },
158277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000048), 0x1.10000009p+35, 0x0p+0 },
158377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000200), 0x1.1000004p+35, 0x0p+0 },
158477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000201), 0x1.100000402p+35, 0x0p+0 },
158577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000210), 0x1.10000042p+35, 0x0p+0 },
158677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000220), 0x1.10000044p+35, 0x0p+0 },
158777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880000280), 0x1.1000005p+35, 0x0p+0 },
158877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880002000), 0x1.100004p+35, 0x0p+0 },
158977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880002001), 0x1.100004002p+35, 0x0p+0 },
159077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880002004), 0x1.100004008p+35, 0x0p+0 },
159177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880002008), 0x1.10000401p+35, 0x0p+0 },
159277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880002040), 0x1.10000408p+35, 0x0p+0 },
159377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880002200), 0x1.1000044p+35, 0x0p+0 },
159477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880004000), 0x1.100008p+35, 0x0p+0 },
159577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880004004), 0x1.100008008p+35, 0x0p+0 },
159677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880004010), 0x1.10000802p+35, 0x0p+0 },
159777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880004020), 0x1.10000804p+35, 0x0p+0 },
159877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880004200), 0x1.1000084p+35, 0x0p+0 },
159977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880005000), 0x1.10000ap+35, 0x0p+0 },
160077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880020000), 0x1.10004p+35, 0x0p+0 },
160177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880020008), 0x1.10004001p+35, 0x0p+0 },
160277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880020080), 0x1.1000401p+35, 0x0p+0 },
160377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880020400), 0x1.1000408p+35, 0x0p+0 },
160477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880022000), 0x1.100044p+35, 0x0p+0 },
160577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880080000), 0x1.1001p+35, 0x0p+0 },
160677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880080008), 0x1.10010001p+35, 0x0p+0 },
160777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880080080), 0x1.1001001p+35, 0x0p+0 },
160877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880080400), 0x1.1001008p+35, 0x0p+0 },
160977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880084000), 0x1.100108p+35, 0x0p+0 },
161077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880088000), 0x1.10011p+35, 0x0p+0 },
161177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880090000), 0x1.10012p+35, 0x0p+0 },
161277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000008800a0000), 0x1.10014p+35, 0x0p+0 },
161377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200000), 0x1.1004p+35, 0x0p+0 },
161477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200001), 0x1.100400002p+35, 0x0p+0 },
161577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200004), 0x1.100400008p+35, 0x0p+0 },
161677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200008), 0x1.10040001p+35, 0x0p+0 },
161777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200020), 0x1.10040004p+35, 0x0p+0 },
161877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200040), 0x1.10040008p+35, 0x0p+0 },
161977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200080), 0x1.1004001p+35, 0x0p+0 },
162077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200200), 0x1.1004004p+35, 0x0p+0 },
162177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880200800), 0x1.100401p+35, 0x0p+0 },
162277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880208000), 0x1.10041p+35, 0x0p+0 },
162377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000880240000), 0x1.10048p+35, 0x0p+0 },
162477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881000000), 0x1.102p+35, 0x0p+0 },
162577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881000004), 0x1.102000008p+35, 0x0p+0 },
162677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881000008), 0x1.10200001p+35, 0x0p+0 },
162777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881000080), 0x1.1020001p+35, 0x0p+0 },
162877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881000200), 0x1.1020004p+35, 0x0p+0 },
162977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881000800), 0x1.102001p+35, 0x0p+0 },
163077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881001000), 0x1.102002p+35, 0x0p+0 },
163177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881010000), 0x1.10202p+35, 0x0p+0 },
163277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881020000), 0x1.10204p+35, 0x0p+0 },
163377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881100000), 0x1.1022p+35, 0x0p+0 },
163477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881200000), 0x1.1024p+35, 0x0p+0 },
163577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000881800000), 0x1.103p+35, 0x0p+0 },
163677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884000000), 0x1.108p+35, 0x0p+0 },
163777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884000008), 0x1.10800001p+35, 0x0p+0 },
163877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884000010), 0x1.10800002p+35, 0x0p+0 },
163977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884000080), 0x1.1080001p+35, 0x0p+0 },
164077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884000400), 0x1.1080008p+35, 0x0p+0 },
164177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884001000), 0x1.108002p+35, 0x0p+0 },
164277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884010000), 0x1.10802p+35, 0x0p+0 },
164377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884100000), 0x1.1082p+35, 0x0p+0 },
164477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000884800000), 0x1.109p+35, 0x0p+0 },
164577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888000000), 0x1.11p+35, 0x0p+0 },
164677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888000008), 0x1.11000001p+35, 0x0p+0 },
164777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888000080), 0x1.1100001p+35, 0x0p+0 },
164877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888000400), 0x1.1100008p+35, 0x0p+0 },
164977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888004000), 0x1.110008p+35, 0x0p+0 },
165077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888010000), 0x1.11002p+35, 0x0p+0 },
165177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888100000), 0x1.1102p+35, 0x0p+0 },
165277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888200000), 0x1.1104p+35, 0x0p+0 },
165377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000888400000), 0x1.1108p+35, 0x0p+0 },
165477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000889000000), 0x1.112p+35, 0x0p+0 },
165577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000004), 0x1.400000008p+35, 0x0p+0 },
165677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000020), 0x1.40000004p+35, 0x0p+0 },
165777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000021), 0x1.400000042p+35, 0x0p+0 },
165877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000024), 0x1.400000048p+35, 0x0p+0 },
165977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000028), 0x1.40000005p+35, 0x0p+0 },
166077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000100), 0x1.4000002p+35, 0x0p+0 },
166177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000108), 0x1.40000021p+35, 0x0p+0 },
166277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00000140), 0x1.40000028p+35, 0x0p+0 },
166377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00001000), 0x1.400002p+35, 0x0p+0 },
166477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00001004), 0x1.400002008p+35, 0x0p+0 },
166577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00001008), 0x1.40000201p+35, 0x0p+0 },
166677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00001010), 0x1.40000202p+35, 0x0p+0 },
166777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00001080), 0x1.4000021p+35, 0x0p+0 },
166877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00001200), 0x1.4000024p+35, 0x0p+0 },
166977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00002000), 0x1.400004p+35, 0x0p+0 },
167077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00002004), 0x1.400004008p+35, 0x0p+0 },
167177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00002040), 0x1.40000408p+35, 0x0p+0 },
167277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00002080), 0x1.4000041p+35, 0x0p+0 },
167377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00002400), 0x1.4000048p+35, 0x0p+0 },
167477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00010000), 0x1.40002p+35, 0x0p+0 },
167577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00010004), 0x1.400020008p+35, 0x0p+0 },
167677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00010020), 0x1.40002004p+35, 0x0p+0 },
167777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00010100), 0x1.4000202p+35, 0x0p+0 },
167877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00010800), 0x1.400021p+35, 0x0p+0 },
167977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00018000), 0x1.40003p+35, 0x0p+0 },
168077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00040000), 0x1.40008p+35, 0x0p+0 },
168177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00040004), 0x1.400080008p+35, 0x0p+0 },
168277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00040040), 0x1.40008008p+35, 0x0p+0 },
168377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00040200), 0x1.4000804p+35, 0x0p+0 },
168477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00040400), 0x1.4000808p+35, 0x0p+0 },
168577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00042000), 0x1.400084p+35, 0x0p+0 },
168677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00044000), 0x1.400088p+35, 0x0p+0 },
168777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00060000), 0x1.4000cp+35, 0x0p+0 },
168877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00400000), 0x1.4008p+35, 0x0p+0 },
168977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00400001), 0x1.400800002p+35, 0x0p+0 },
169077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00400010), 0x1.40080002p+35, 0x0p+0 },
169177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00400080), 0x1.4008001p+35, 0x0p+0 },
169277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00400800), 0x1.400801p+35, 0x0p+0 },
169377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00401000), 0x1.400802p+35, 0x0p+0 },
169477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00410000), 0x1.40082p+35, 0x0p+0 },
169577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00480000), 0x1.4009p+35, 0x0p+0 },
169677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a00600000), 0x1.400cp+35, 0x0p+0 },
169777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01000000), 0x1.402p+35, 0x0p+0 },
169877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01000008), 0x1.40200001p+35, 0x0p+0 },
169977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01000080), 0x1.4020001p+35, 0x0p+0 },
170077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01000800), 0x1.402001p+35, 0x0p+0 },
170177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01001000), 0x1.402002p+35, 0x0p+0 },
170277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01010000), 0x1.40202p+35, 0x0p+0 },
170377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01080000), 0x1.4021p+35, 0x0p+0 },
170477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a01800000), 0x1.403p+35, 0x0p+0 },
170577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10000000), 0x1.42p+35, 0x0p+0 },
170677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10000002), 0x1.420000004p+35, 0x0p+0 },
170777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10000020), 0x1.42000004p+35, 0x0p+0 },
170877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10000080), 0x1.4200001p+35, 0x0p+0 },
170977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10000400), 0x1.4200008p+35, 0x0p+0 },
171077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10002000), 0x1.420004p+35, 0x0p+0 },
171177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10020000), 0x1.42004p+35, 0x0p+0 },
171277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10040000), 0x1.42008p+35, 0x0p+0 },
171377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a10100000), 0x1.4202p+35, 0x0p+0 },
171477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a11000000), 0x1.422p+35, 0x0p+0 },
171577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000a14000000), 0x1.428p+35, 0x0p+0 },
171677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00000000), 0x1.6p+35, 0x0p+0 },
171777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00000004), 0x1.600000008p+35, 0x0p+0 },
171877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00000008), 0x1.60000001p+35, 0x0p+0 },
171977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00000020), 0x1.60000004p+35, 0x0p+0 },
172077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00000100), 0x1.6000002p+35, 0x0p+0 },
172177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00000400), 0x1.6000008p+35, 0x0p+0 },
172277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00001000), 0x1.600002p+35, 0x0p+0 },
172377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00002000), 0x1.600004p+35, 0x0p+0 },
172477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00020000), 0x1.60004p+35, 0x0p+0 },
172577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b00200000), 0x1.6004p+35, 0x0p+0 },
172677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b01000000), 0x1.602p+35, 0x0p+0 },
172777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b08000000), 0x1.61p+35, 0x0p+0 },
172877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000000b20000000), 0x1.64p+35, 0x0p+0 },
172977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000200000000c), 0x1.000000006p+37, 0x0p+0 },
173077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000044), 0x1.000000022p+37, 0x0p+0 },
173177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000060), 0x1.00000003p+37, 0x0p+0 },
173277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000064), 0x1.000000032p+37, 0x0p+0 },
173377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000408), 0x1.000000204p+37, 0x0p+0 },
173477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000200000040a), 0x1.000000205p+37, 0x0p+0 },
173577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000200000040c), 0x1.000000206p+37, 0x0p+0 },
173677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000410), 0x1.000000208p+37, 0x0p+0 },
173777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000411), 0x1.0000002088p+37, 0x0p+0 },
173877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000440), 0x1.00000022p+37, 0x0p+0 },
173977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000442), 0x1.000000221p+37, 0x0p+0 },
174077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000448), 0x1.000000224p+37, 0x0p+0 },
174177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000480), 0x1.00000024p+37, 0x0p+0 },
174277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000488), 0x1.000000244p+37, 0x0p+0 },
174377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000020000004a0), 0x1.00000025p+37, 0x0p+0 },
174477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000500), 0x1.00000028p+37, 0x0p+0 },
174577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000508), 0x1.000000284p+37, 0x0p+0 },
174677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000000510), 0x1.000000288p+37, 0x0p+0 },
174777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001001), 0x1.0000008008p+37, 0x0p+0 },
174877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001002), 0x1.000000801p+37, 0x0p+0 },
174977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001003), 0x1.0000008018p+37, 0x0p+0 },
175077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001004), 0x1.000000802p+37, 0x0p+0 },
175177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001040), 0x1.00000082p+37, 0x0p+0 },
175277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001042), 0x1.000000821p+37, 0x0p+0 },
175377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001044), 0x1.000000822p+37, 0x0p+0 },
175477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001050), 0x1.000000828p+37, 0x0p+0 },
175577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001060), 0x1.00000083p+37, 0x0p+0 },
175677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001200), 0x1.0000009p+37, 0x0p+0 },
175777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001208), 0x1.000000904p+37, 0x0p+0 },
175877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001220), 0x1.00000091p+37, 0x0p+0 },
175977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001300), 0x1.00000098p+37, 0x0p+0 },
176077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001800), 0x1.000000cp+37, 0x0p+0 },
176177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001802), 0x1.000000c01p+37, 0x0p+0 },
176277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001804), 0x1.000000c02p+37, 0x0p+0 },
176377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001810), 0x1.000000c08p+37, 0x0p+0 },
176477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001820), 0x1.000000c1p+37, 0x0p+0 },
176577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000001880), 0x1.000000c4p+37, 0x0p+0 },
176677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000008004), 0x1.000004002p+37, 0x0p+0 },
176777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000008020), 0x1.00000401p+37, 0x0p+0 },
176877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000008028), 0x1.000004014p+37, 0x0p+0 },
176977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000008100), 0x1.00000408p+37, 0x0p+0 },
177077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000008108), 0x1.000004084p+37, 0x0p+0 },
177177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000008180), 0x1.0000040cp+37, 0x0p+0 },
177277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000009000), 0x1.0000048p+37, 0x0p+0 },
177377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000009001), 0x1.0000048008p+37, 0x0p+0 },
177477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000009002), 0x1.000004801p+37, 0x0p+0 },
177577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000009008), 0x1.000004804p+37, 0x0p+0 },
177677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000009020), 0x1.00000481p+37, 0x0p+0 },
177777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000009200), 0x1.0000049p+37, 0x0p+0 },
177877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020001), 0x1.0000100008p+37, 0x0p+0 },
177977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020002), 0x1.000010001p+37, 0x0p+0 },
178077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020008), 0x1.000010004p+37, 0x0p+0 },
178177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000200002000c), 0x1.000010006p+37, 0x0p+0 },
178277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020040), 0x1.00001002p+37, 0x0p+0 },
178377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020044), 0x1.000010022p+37, 0x0p+0 },
178477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020050), 0x1.000010028p+37, 0x0p+0 },
178577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020080), 0x1.00001004p+37, 0x0p+0 },
178677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020081), 0x1.0000100408p+37, 0x0p+0 },
178777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020084), 0x1.000010042p+37, 0x0p+0 },
178877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x00000020000200a0), 0x1.00001005p+37, 0x0p+0 },
178977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020100), 0x1.00001008p+37, 0x0p+0 },
179077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020102), 0x1.000010081p+37, 0x0p+0 },
179177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020120), 0x1.00001009p+37, 0x0p+0 },
179277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020180), 0x1.0000100cp+37, 0x0p+0 },
179377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020800), 0x1.0000104p+37, 0x0p+0 },
179477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020808), 0x1.000010404p+37, 0x0p+0 },
179577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020810), 0x1.000010408p+37, 0x0p+0 },
179677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020820), 0x1.00001041p+37, 0x0p+0 },
179777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020880), 0x1.00001044p+37, 0x0p+0 },
179877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000020900), 0x1.00001048p+37, 0x0p+0 },
179977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000024000), 0x1.000012p+37, 0x0p+0 },
180077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000024008), 0x1.000012004p+37, 0x0p+0 },
180177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000024020), 0x1.00001201p+37, 0x0p+0 },
180277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000024040), 0x1.00001202p+37, 0x0p+0 },
180377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000024080), 0x1.00001204p+37, 0x0p+0 },
180477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000024800), 0x1.0000124p+37, 0x0p+0 },
180577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000026000), 0x1.000013p+37, 0x0p+0 },
180677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000028000), 0x1.000014p+37, 0x0p+0 },
180777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000028004), 0x1.000014002p+37, 0x0p+0 },
180877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000028040), 0x1.00001402p+37, 0x0p+0 },
180977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000028400), 0x1.0000142p+37, 0x0p+0 },
181077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x000000200002c000), 0x1.000016p+37, 0x0p+0 },
181177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000030000), 0x1.000018p+37, 0x0p+0 },
181277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000030008), 0x1.000018004p+37, 0x0p+0 },
181377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000030010), 0x1.000018008p+37, 0x0p+0 },
181477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000030040), 0x1.00001802p+37, 0x0p+0 },
181577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000030200), 0x1.0000181p+37, 0x0p+0 },
181677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000031000), 0x1.0000188p+37, 0x0p+0 },
181777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000034000), 0x1.00001ap+37, 0x0p+0 },
181877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200002), 0x1.000100001p+37, 0x0p+0 },
181977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200010), 0x1.000100008p+37, 0x0p+0 },
182077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200011), 0x1.0001000088p+37, 0x0p+0 },
182177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200012), 0x1.000100009p+37, 0x0p+0 },
182277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200100), 0x1.00010008p+37, 0x0p+0 },
182377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200108), 0x1.000100084p+37, 0x0p+0 },
182477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200120), 0x1.00010009p+37, 0x0p+0 },
182577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200180), 0x1.0001000cp+37, 0x0p+0 },
182677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200200), 0x1.0001001p+37, 0x0p+0 },
182777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200204), 0x1.000100102p+37, 0x0p+0 },
182877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000200240), 0x1.00010012p+37, 0x0p+0 },
182977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000201000), 0x1.0001008p+37, 0x0p+0 },
183077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000201001), 0x1.0001008008p+37, 0x0p+0 },
183177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000201002), 0x1.000100801p+37, 0x0p+0 },
183277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000201010), 0x1.000100808p+37, 0x0p+0 },
183377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000201040), 0x1.00010082p+37, 0x0p+0 },
183477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000201400), 0x1.000100ap+37, 0x0p+0 },
183577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000204000), 0x1.000102p+37, 0x0p+0 },
183677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000204002), 0x1.000102001p+37, 0x0p+0 },
183777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000204010), 0x1.000102008p+37, 0x0p+0 },
183877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000204080), 0x1.00010204p+37, 0x0p+0 },
183977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000204200), 0x1.0001021p+37, 0x0p+0 },
184077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000204800), 0x1.0001024p+37, 0x0p+0 },
184177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000206000), 0x1.000103p+37, 0x0p+0 },
184277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000240000), 0x1.00012p+37, 0x0p+0 },
184377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000240008), 0x1.000120004p+37, 0x0p+0 },
184477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000240020), 0x1.00012001p+37, 0x0p+0 },
184577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000240200), 0x1.0001201p+37, 0x0p+0 },
184677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000240800), 0x1.0001204p+37, 0x0p+0 },
184777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000242000), 0x1.000121p+37, 0x0p+0 },
184877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000248000), 0x1.000124p+37, 0x0p+0 },
184977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000300000), 0x1.00018p+37, 0x0p+0 },
185077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000300001), 0x1.0001800008p+37, 0x0p+0 },
185177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000300010), 0x1.000180008p+37, 0x0p+0 },
185277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000300040), 0x1.00018002p+37, 0x0p+0 },
185377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000300100), 0x1.00018008p+37, 0x0p+0 },
185477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000300200), 0x1.0001801p+37, 0x0p+0 },
185577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000300400), 0x1.0001802p+37, 0x0p+0 },
185677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000301000), 0x1.0001808p+37, 0x0p+0 },
185777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000304000), 0x1.000182p+37, 0x0p+0 },
185877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000308000), 0x1.000184p+37, 0x0p+0 },
185977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000310000), 0x1.000188p+37, 0x0p+0 },
186077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400001), 0x1.0002000008p+37, 0x0p+0 },
186177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400002), 0x1.000200001p+37, 0x0p+0 },
186277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400004), 0x1.000200002p+37, 0x0p+0 },
186377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400020), 0x1.00020001p+37, 0x0p+0 },
186477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400024), 0x1.000200012p+37, 0x0p+0 },
186577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400100), 0x1.00020008p+37, 0x0p+0 },
186677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400102), 0x1.000200081p+37, 0x0p+0 },
186777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000400120), 0x1.00020009p+37, 0x0p+0 },
186877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000401000), 0x1.0002008p+37, 0x0p+0 },
186977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000401002), 0x1.000200801p+37, 0x0p+0 },
187077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000401008), 0x1.000200804p+37, 0x0p+0 },
187177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000401040), 0x1.00020082p+37, 0x0p+0 },
187277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000401400), 0x1.000200ap+37, 0x0p+0 },
187377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000404000), 0x1.000202p+37, 0x0p+0 },
187477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000404002), 0x1.000202001p+37, 0x0p+0 },
187577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000404004), 0x1.000202002p+37, 0x0p+0 },
187677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000404008), 0x1.000202004p+37, 0x0p+0 },
187777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000404080), 0x1.00020204p+37, 0x0p+0 },
187877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000404400), 0x1.0002022p+37, 0x0p+0 },
187977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000420000), 0x1.00021p+37, 0x0p+0 },
188077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000420008), 0x1.000210004p+37, 0x0p+0 },
188177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000420010), 0x1.000210008p+37, 0x0p+0 },
188277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000420020), 0x1.00021001p+37, 0x0p+0 },
188377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000420200), 0x1.0002101p+37, 0x0p+0 },
188477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000421000), 0x1.0002108p+37, 0x0p+0 },
188577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000424000), 0x1.000212p+37, 0x0p+0 },
188677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000440000), 0x1.00022p+37, 0x0p+0 },
188777ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000440001), 0x1.0002200008p+37, 0x0p+0 },
188877ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000440010), 0x1.000220008p+37, 0x0p+0 },
188977ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000440040), 0x1.00022002p+37, 0x0p+0 },
189077ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000440080), 0x1.00022004p+37, 0x0p+0 },
189177ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000440100), 0x1.00022008p+37, 0x0p+0 },
189277ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000440200), 0x1.0002201p+37, 0x0p+0 },
189377ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000442000), 0x1.000221p+37, 0x0p+0 },
189477ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000448000), 0x1.000224p+37, 0x0p+0 },
189577ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1Shih-wei Liao{ UINT64_C(0x0000002000460000), 0x1.00023p+37, 0x0p+0 },
189677ed6142daed1e068fbda64405d0de9845e40e1<