• Home
  • History
  • Annotate
  • only in /frameworks/wilhelm/src/itf/
NameDateSize

..21-Nov-20124 KiB

I3DCommit.c21-Nov-20121.9 KiB

I3DDoppler.c21-Nov-20124.8 KiB

I3DGrouping.c21-Nov-20124.1 KiB

I3DLocation.c21-Nov-20129.4 KiB

I3DMacroscopic.c21-Nov-20127.6 KiB

I3DSource.c21-Nov-20128.5 KiB

IAndroidBufferQueue.c21-Nov-201221.6 KiB

IAndroidConfiguration.c21-Nov-20123.7 KiB

IAndroidEffect.cpp21-Nov-20123.8 KiB

IAndroidEffectCapabilities.c21-Nov-20125 KiB

IAndroidEffectSend.c21-Nov-20128.7 KiB

IAudioDecoderCapabilities.c21-Nov-20122.2 KiB

IAudioEncoder.c21-Nov-20122 KiB

IAudioEncoderCapabilities.c21-Nov-20122.2 KiB

IAudioIODeviceCapabilities.c21-Nov-201210 KiB

IBassBoost.c21-Nov-20125.8 KiB

IBufferQueue.c21-Nov-20126.2 KiB

IDeviceVolume.c21-Nov-20123.5 KiB

IDynamicInterfaceManagement.c21-Nov-201217.1 KiB

IDynamicSource.c21-Nov-20121.9 KiB

IEffectSend.c21-Nov-201211.4 KiB

IEngine.c21-Nov-201254.8 KiB

IEngineCapabilities.c21-Nov-20127.1 KiB

IEnvironmentalReverb.c21-Nov-201224.1 KiB

IEqualizer.c21-Nov-201214.8 KiB

ILEDArray.c21-Nov-20123.4 KiB

IMetadataExtraction.c21-Nov-20125.9 KiB

IMetadataTraversal.c21-Nov-20123.3 KiB

IMIDIMessage.c21-Nov-20123.6 KiB

IMIDIMuteSolo.c21-Nov-20126.1 KiB

IMIDITempo.c21-Nov-20123 KiB

IMIDITime.c21-Nov-20123.5 KiB

IMuteSolo.c21-Nov-20126.5 KiB

IObject.c21-Nov-201228 KiB

IOutputMix.c21-Nov-20122.7 KiB

IOutputMixExt.c21-Nov-201217.8 KiB

IPitch.c21-Nov-20122.5 KiB

IPlay.c21-Nov-201214.7 KiB

IPlaybackRate.c21-Nov-20126 KiB

IPrefetchStatus.c21-Nov-20125.1 KiB

IPresetReverb.c21-Nov-20123.9 KiB

IRatePitch.c21-Nov-20122.5 KiB

IRecord.c21-Nov-20128.5 KiB

ISeek.c21-Nov-20124.4 KiB

IStreamInformation.c21-Nov-201210.2 KiB

IStreamInformation.cpp21-Nov-2012689

IThreadSync.c21-Nov-20122.6 KiB

IVibra.c21-Nov-20124.2 KiB

IVideoDecoderCapabilities.cpp21-Nov-20124.8 KiB

IVirtualizer.c21-Nov-20126 KiB

IVisualization.c21-Nov-20121.9 KiB

IVolume.c21-Nov-20125.7 KiB