Searched defs:U_ASSERT (Results 1 - 8 of 8) sorted by relevance

/external/chromium_org/third_party/icu/source/common/
H A Duassert.h11 * Contains U_ASSERT macro
13 * By default, U_ASSERT just wraps the C library assert macro.
26 # define U_ASSERT(exp) assert(exp) macro
28 # define U_ASSERT(exp) macro
/external/icu/icu4c/source/common/
H A Duassert.h11 * Contains U_ASSERT macro
13 * By default, U_ASSERT just wraps the C library assert macro.
26 # define U_ASSERT(exp) assert(exp) macro
28 # define U_ASSERT(exp) macro
/external/chromium_org/third_party/icu/source/samples/ucnv/
H A Dconvsamp.cpp49 #define U_ASSERT(x) { if(U_FAILURE(x)) {fflush(stdout);fflush(stderr); fprintf(stderr, #x " == %s\n", u_errorName(x)); assert(U_SUCCESS(x)); }} macro
453 U_ASSERT(status);
540 U_ASSERT(status);
576 U_ASSERT(status);
595 U_ASSERT(status);
632 U_ASSERT(status);
635 U_ASSERT(status);
645 U_ASSERT(status);
660 U_ASSERT(status);
663 U_ASSERT(statu
[all...]
/external/icu/icu4c/source/samples/ucnv/
H A Dconvsamp.cpp49 #define U_ASSERT(x) { if(U_FAILURE(x)) {fflush(stdout);fflush(stderr); fprintf(stderr, #x " == %s\n", u_errorName(x)); assert(U_SUCCESS(x)); }} macro
453 U_ASSERT(status);
540 U_ASSERT(status);
576 U_ASSERT(status);
595 U_ASSERT(status);
632 U_ASSERT(status);
635 U_ASSERT(status);
645 U_ASSERT(status);
660 U_ASSERT(status);
663 U_ASSERT(statu
[all...]
/external/chromium_org/third_party/icu/source/i18n/
H A Dtznames_impl.cpp169 U_ASSERT(fLazyContents != NULL);
429 U_ASSERT(length < POOL_CHUNK_SIZE); function
813 U_ASSERT(fResults != NULL);
817 U_ASSERT(nameinfo->mzID);
1015 U_ASSERT(mzIDs != NULL);
1151 U_ASSERT(status == U_ZERO_ERROR); // already checked length above
1220 U_ASSERT(status == U_ZERO_ERROR); // already checked length above
H A Dcalendar.cpp2643 U_ASSERT(precedenceTable[g][l][i] < UCAL_FIELD_COUNT); function
2817 U_ASSERT(fSkippedWallTime == UCAL_WALLTIME_NEXT_VALID);
2929 U_ASSERT(offsetDelta < -6*60*60*1000);
/external/icu/icu4c/source/i18n/
H A Dtznames_impl.cpp169 U_ASSERT(fLazyContents != NULL);
429 U_ASSERT(length < POOL_CHUNK_SIZE); function
813 U_ASSERT(fResults != NULL);
817 U_ASSERT(nameinfo->mzID);
1015 U_ASSERT(mzIDs != NULL);
1151 U_ASSERT(status == U_ZERO_ERROR); // already checked length above
1220 U_ASSERT(status == U_ZERO_ERROR); // already checked length above
H A Dcalendar.cpp2792 U_ASSERT(precedenceTable[g][l][i] < UCAL_FIELD_COUNT); function
2966 U_ASSERT(fSkippedWallTime == UCAL_WALLTIME_NEXT_VALID);
3090 U_ASSERT(offsetDelta < -6*60*60*1000);

Completed in 256 milliseconds