Searched defs:dinfo (Results 1 - 25 of 33) sorted by relevance

12

/external/iptables/extensions/
H A Dlibxt_DSCP.c55 struct xt_DSCP_info *dinfo = cb->data; local
60 dinfo->dscp = class_to_dscp(cb->arg);
81 const struct xt_DSCP_info *dinfo = local
84 print_dscp(dinfo->dscp, numeric);
89 const struct xt_DSCP_info *dinfo = local
92 printf(" --set-dscp 0x%02x", dinfo->dscp);
H A Dlibxt_dscp.c55 struct xt_dscp_info *dinfo = cb->data; local
61 dinfo->invert = 1;
64 dinfo->dscp = class_to_dscp(cb->arg);
66 dinfo->invert = 1;
81 const struct xt_dscp_info *dinfo = local
83 printf(" DSCP match %s0x%02x", dinfo->invert ? "!" : "", dinfo->dscp);
88 const struct xt_dscp_info *dinfo = local
91 printf("%s --dscp 0x%02x", dinfo->invert ? " !" : "", dinfo
[all...]
/external/chromium_org/third_party/libjpeg_turbo/
H A Dwrrle.c66 JPP((j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo,
77 start_output_rle (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
79 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
153 rle_put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
156 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
172 finish_output_rle (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
174 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
H A Dwrtarga.c54 write_header (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, int num_colors) argument
88 if (JFWRITE(dinfo->output_file, targaheader, 18) != (size_t) 18)
99 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
103 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
120 put_gray_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
124 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
144 put_demapped_gray (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
147 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
167 start_output_tga (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
169 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
211 finish_output_tga(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
H A Dwrppm.c91 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
94 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
106 copy_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
109 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
129 put_demapped_rgb (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
132 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
154 put_demapped_gray (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
157 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
177 start_output_ppm (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
179 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
206 finish_output_ppm(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
H A Dbmp.c188 struct jpeg_decompress_struct dinfo; local
194 memset(&dinfo, 0, sizeof(struct jpeg_decompress_struct));
202 dinfo.err=jpeg_std_error(&jerr.pub);
212 jpeg_create_decompress(&dinfo);
215 dinfo.out_color_components=dinfo.output_components=1;
216 dinfo.out_color_space=JCS_GRAYSCALE;
220 dinfo.out_color_components=dinfo.output_components=3;
221 dinfo
[all...]
H A Dturbojpegl.c55 struct jpeg_decompress_struct dinfo; member in struct:_jpgstruct
205 static boolean fill_input_buffer (struct jpeg_decompress_struct *dinfo) argument
207 ERREXIT(dinfo, JERR_BUFFER_SIZE);
211 static void skip_input_data (struct jpeg_decompress_struct *dinfo, long num_bytes) argument
213 dinfo->src->next_input_byte += (size_t) num_bytes;
214 dinfo->src->bytes_in_buffer -= (size_t) num_bytes;
217 static void source_noop (struct jpeg_decompress_struct *dinfo) argument
227 j->dinfo.err=jpeg_std_error(&j->jerr.pub);
236 jpeg_create_decompress(&j->dinfo);
237 j->dinfo
[all...]
H A Dwrbmp.c71 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
75 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
106 put_gray_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
110 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
142 start_output_bmp (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
344 finish_output_bmp (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
346 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
H A Dwrgif.c81 flush_packet (gif_dest_ptr dinfo) argument
84 if (dinfo->bytesinpkt > 0) { /* never write zero-length packet */
85 dinfo->packetbuf[0] = (char) dinfo->bytesinpkt++;
86 if (JFWRITE(dinfo->pub.output_file, dinfo->packetbuf, dinfo->bytesinpkt)
87 != (size_t) dinfo->bytesinpkt)
88 ERREXIT(dinfo->cinfo, JERR_FILE_WRITE);
89 dinfo
105 output(gif_dest_ptr dinfo, int code) argument
143 compress_init(gif_dest_ptr dinfo, int i_bits) argument
162 compress_pixel(gif_dest_ptr dinfo, int c) argument
182 compress_term(gif_dest_ptr dinfo) argument
200 put_word(gif_dest_ptr dinfo, unsigned int w) argument
209 put_3bytes(gif_dest_ptr dinfo, int val) argument
219 emit_header(gif_dest_ptr dinfo, int num_colors, JSAMPARRAY colormap) argument
302 start_output_gif(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
319 put_pixel_rows(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, JDIMENSION rows_supplied) argument
338 finish_output_gif(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
/external/jpeg/
H A Dwrrle.c66 JPP((j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo,
77 start_output_rle (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
79 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
153 rle_put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
156 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
172 finish_output_rle (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
174 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
H A Dwrtarga.c54 write_header (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, int num_colors) argument
88 if (JFWRITE(dinfo->output_file, targaheader, 18) != (size_t) 18)
99 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
103 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
120 put_gray_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
124 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
144 put_demapped_gray (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
147 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
167 start_output_tga (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
169 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
211 finish_output_tga(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
H A Dwrppm.c90 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
93 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
105 copy_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
108 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
128 put_demapped_rgb (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
131 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
153 put_demapped_gray (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
156 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
176 start_output_ppm (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
178 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
205 finish_output_ppm(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
H A Dwrbmp.c71 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
75 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
106 put_gray_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
110 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
142 start_output_bmp (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
344 finish_output_bmp (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
346 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
H A Dwrgif.c81 flush_packet (gif_dest_ptr dinfo) argument
84 if (dinfo->bytesinpkt > 0) { /* never write zero-length packet */
85 dinfo->packetbuf[0] = (char) dinfo->bytesinpkt++;
86 if (JFWRITE(dinfo->pub.output_file, dinfo->packetbuf, dinfo->bytesinpkt)
87 != (size_t) dinfo->bytesinpkt)
88 ERREXIT(dinfo->cinfo, JERR_FILE_WRITE);
89 dinfo
105 output(gif_dest_ptr dinfo, int code) argument
143 compress_init(gif_dest_ptr dinfo, int i_bits) argument
162 compress_pixel(gif_dest_ptr dinfo, int c) argument
182 compress_term(gif_dest_ptr dinfo) argument
200 put_word(gif_dest_ptr dinfo, unsigned int w) argument
209 put_3bytes(gif_dest_ptr dinfo, int val) argument
219 emit_header(gif_dest_ptr dinfo, int num_colors, JSAMPARRAY colormap) argument
302 start_output_gif(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
319 put_pixel_rows(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, JDIMENSION rows_supplied) argument
338 finish_output_gif(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
/external/qemu/distrib/jpeg-6b/
H A Dwrrle.c66 JPP((j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo,
77 start_output_rle (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
79 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
153 rle_put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
156 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
172 finish_output_rle (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
174 rle_dest_ptr dest = (rle_dest_ptr) dinfo;
H A Dwrtarga.c54 write_header (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, int num_colors) argument
88 if (JFWRITE(dinfo->output_file, targaheader, 18) != (size_t) 18)
99 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
103 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
120 put_gray_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
124 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
144 put_demapped_gray (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
147 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
167 start_output_tga (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
169 tga_dest_ptr dest = (tga_dest_ptr) dinfo;
211 finish_output_tga(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
H A Dwrppm.c90 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
93 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
105 copy_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
108 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
128 put_demapped_rgb (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
131 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
153 put_demapped_gray (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
156 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
176 start_output_ppm (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
178 ppm_dest_ptr dest = (ppm_dest_ptr) dinfo;
205 finish_output_ppm(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
H A Dwrbmp.c71 put_pixel_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
75 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
106 put_gray_rows (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, argument
110 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
142 start_output_bmp (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
344 finish_output_bmp (j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
346 bmp_dest_ptr dest = (bmp_dest_ptr) dinfo;
H A Dwrgif.c81 flush_packet (gif_dest_ptr dinfo) argument
84 if (dinfo->bytesinpkt > 0) { /* never write zero-length packet */
85 dinfo->packetbuf[0] = (char) dinfo->bytesinpkt++;
86 if (JFWRITE(dinfo->pub.output_file, dinfo->packetbuf, dinfo->bytesinpkt)
87 != (size_t) dinfo->bytesinpkt)
88 ERREXIT(dinfo->cinfo, JERR_FILE_WRITE);
89 dinfo
105 output(gif_dest_ptr dinfo, int code) argument
143 compress_init(gif_dest_ptr dinfo, int i_bits) argument
162 compress_pixel(gif_dest_ptr dinfo, int c) argument
182 compress_term(gif_dest_ptr dinfo) argument
200 put_word(gif_dest_ptr dinfo, unsigned int w) argument
209 put_3bytes(gif_dest_ptr dinfo, int val) argument
219 emit_header(gif_dest_ptr dinfo, int num_colors, JSAMPARRAY colormap) argument
302 start_output_gif(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
319 put_pixel_rows(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo, JDIMENSION rows_supplied) argument
338 finish_output_gif(j_decompress_ptr cinfo, djpeg_dest_ptr dinfo) argument
[all...]
/external/openssl/crypto/rsa/
H A Drsa_sign.c158 static int rsa_check_digestinfo(X509_SIG *sig, const unsigned char *dinfo, int dinfolen) argument
166 if (derlen == dinfolen && !memcmp(dinfo, der, derlen))
/external/qemu/
H A Dblockdev.c29 DriveInfo *dinfo = drive_get_by_blockdev(bs); local
31 dinfo->auto_del = 1;
36 DriveInfo *dinfo = drive_get_by_blockdev(bs); local
38 if (dinfo->auto_del) {
39 drive_uninit(dinfo);
64 DriveInfo *dinfo; local
68 QTAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
69 if (dinfo->type == type &&
70 dinfo->bus == bus &&
71 dinfo
81 DriveInfo *dinfo; local
94 DriveInfo *dinfo; local
109 drive_uninit(DriveInfo *dinfo) argument
152 DriveInfo *dinfo; local
[all...]
/external/qemu/distrib/sdl-1.2.15/src/cdrom/qnx/
H A DSDL_syscdrom.c67 cam_devinfo_t dinfo; local
88 devctlret=devctl(cdfd, DCMD_CAM_DEVINFO, &dinfo, sizeof(cam_devinfo_t), NULL);
92 atapi=dinfo.flags & DEV_ATAPI;
93 removable=dinfo.flags & DEV_REMOVABLE;
94 cdb10=dinfo.flags & DEV_CDB_10; /* I'm not sure about that flag */
321 cam_devinfo_t dinfo; local
330 devctlret=devctl(cdrom->id, DCMD_CAM_DEVINFO, &dinfo, sizeof(cam_devinfo_t), NULL);
334 if ((dinfo.flags & DEV_NO_MEDIA)!=0)
/external/qemu/hw/mips/
H A Dmips_r4k.c174 DriveInfo *dinfo; local
229 } else if ((dinfo = drive_get(IF_PFLASH, 0, 0)) != NULL) {
233 dinfo->bdrv, sector_len, mips_rom / sector_len,
/external/qemu/distrib/sdl-1.2.15/src/video/Xext/Xxf86dga/
H A DXF86DGA2.c292 XExtDisplayInfo *dinfo = SDL_NAME(xdga_find_display) (dpy); local
299 XDGACheckExtension (dpy, dinfo, NULL);
303 req->reqType = dinfo->codes->major_opcode;
372 XExtDisplayInfo *dinfo = SDL_NAME(xdga_find_display) (dpy); local
378 XDGACheckExtension (dpy, dinfo, NULL);
382 req->reqType = dinfo->codes->major_opcode;
/external/openssl/crypto/pkcs12/
H A Dpkcs12.h100 X509_SIG *dinfo; member in struct:__anon28348

Completed in 367 milliseconds

12