Searched defs:eax (Results 1 - 25 of 124) sorted by relevance

12345

/external/chromium_org/base/
H A Dcpu_unittest.cc54 __asm crc32 eax, eax; local
89 __asm__ __volatile__("crc32 %%eax, %%eax\n" : : : "eax");
H A Datomicops_internals_x86_gcc.cc49 uint32_t eax; local
54 // Get vendor string (issue CPUID with eax = 0)
55 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 0);
62 // get feature flags in ecx/edx, and family/model in eax
63 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 1);
65 int family = (eax >> 8) & 0xf; // family and model fields
66 int model = (eax >> 4) & 0xf;
68 family += (eax >> 20) & 0xff;
69 model += ((eax >> 16) & 0xf) << 4;
/external/clang/test/Parser/
H A DMicrosoftExtensionsInlineAsm.c8 mov eax, Bit local
10 lock bts [ecx], eax
H A Dms-inline-asm.c10 void t4(void) { __asm mov eax, fs:[0x10] } local
39 mov eax, 0
41 mov eax, 1
43 mov eax, 2
/external/chromium_org/third_party/tcmalloc/chromium/src/base/
H A Datomicops-internals-x86.cc76 uint32 eax; local
81 // Get vendor string (issue CPUID with eax = 0)
82 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 0);
89 // get feature flags in ecx/edx, and family/model in eax
90 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 1);
92 int family = (eax >> 8) & 0xf; // family and model fields
93 int model = (eax >> 4) & 0xf;
95 family += (eax >> 20) & 0xff;
96 model += ((eax >> 16) & 0xf) << 4;
/external/chromium_org/third_party/tcmalloc/vendor/src/base/
H A Datomicops-internals-x86.cc76 uint32 eax; local
81 // Get vendor string (issue CPUID with eax = 0)
82 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 0);
89 // get feature flags in ecx/edx, and family/model in eax
90 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 1);
92 int family = (eax >> 8) & 0xf; // family and model fields
93 int model = (eax >> 4) & 0xf;
95 family += (eax >> 20) & 0xff;
96 model += ((eax >> 16) & 0xf) << 4;
/external/clang/test/CodeGen/
H A Dms-inline-asm-64.c13 __asm mov [eax], offset var
15 // CHECK: call void asm sideeffect inteldialect "mov [eax], $0", "r,~{dirflag},~{fpsr},~{flags}"(i32* %{{.*}})
26 mov eax, [ebx].0 local
31 // CHECK: call void asm sideeffect inteldialect "lea ebx, qword ptr $0\0A\09mov eax, [ebx].0\0A\09mov [ebx].4, ecx", "*m,~{eax},~{ebx},~{dirflag},~{fpsr},~{flags}"(%struct.t3_type* %{{.*}})
41 mov eax, [ebx].foo.a local
47 // CHECK: call void asm sideeffect inteldialect "lea ebx, qword ptr $0\0A\09mov eax, [ebx].0\0A\09mov [ebx].4, ecx", "*m,~{eax},~{ebx},~{dirflag},~{fpsr},~{flags}"(%struct.t3_type* %{{.*}})
/external/valgrind/main/none/tests/x86/
H A Dcmpxchg8b.c9 UInt eax; variable
18 "\tpushl %eax\n"
23 "\txorl %eax, %eax\n" // get eflags in a known state
25 "\tmovl " VG_SYM(eax) ",%eax\n"
30 "\tmovl %eax," VG_SYM(eax) "\n"
35 "\tpopl %eax\n"
36 "\tmovl %eax," VG_SY
[all...]
/external/chromium_org/third_party/protobuf/src/google/protobuf/stubs/
H A Datomicops_internals_x86_gcc.cc79 uint32_t eax; local
84 // Get vendor string (issue CPUID with eax = 0)
85 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 0);
92 // get feature flags in ecx/edx, and family/model in eax
93 cpuid(eax, ebx, ecx, edx, 1);
95 int family = (eax >> 8) & 0xf; // family and model fields
96 int model = (eax >> 4) & 0xf;
98 family += (eax >> 20) & 0xff;
99 model += ((eax >> 16) & 0xf) << 4;
/external/clang/test/Sema/
H A Dms-inline-asm.c11 mov eax, eax local
16 mov eax, 1+=2 // expected-error {{unknown token in expression}} local
20 mov eax, 1+++ // expected-error {{unknown token in expression}} local
24 mov eax, LENGTH bar // expected-error {{unable to lookup expression}} local
28 mov eax, SIZE bar // expected-error {{unable to lookup expression}} local
32 mov eax, TYPE bar // expected-error {{unable to lookup expression}} local
56 mov eax, arr; local
57 mov eax, arr[0]; local
58 mov eax, ar local
59 mov eax, arr[1 + (2 * 5) - 3 + 1<<1]; local
63 __asm mov eax, arr[ebp + 1 + (2 * 5) - 3 + 1<<1] local
65 __asm mov eax, arr[esi * 4] local
67 __asm mov eax, arr[i] local
69 __asm mov eax, global[i] local
83 __asm mov eax, [eax] UndeclaredId // expected-error {{unknown token in expression}} local
88 __asm mov eax, [eax] A local
94 __asm mov eax, [0] A.a local
[all...]
/external/fio/arch/
H A Darch-x86-common.h7 unsigned int *eax, unsigned int *ebx,
10 *eax = op;
12 do_cpuid(eax, ebx, ecx, edx);
21 unsigned int eax, ebx, ecx = 0, edx; local
26 eax = 1;
27 do_cpuid(&eax, &ebx, &ecx, &edx);
34 eax = 0x80000007;
35 do_cpuid(&eax, &ebx, &ecx, &edx);
41 unsigned int eax, ebx, ecx, edx; local
43 cpuid(0x80000000, &eax,
6 cpuid(unsigned int op, unsigned int *eax, unsigned int *ebx, unsigned int *ecx, unsigned int *edx) argument
[all...]
/external/kernel-headers/original/uapi/linux/
H A Dtoshiba.h28 unsigned int eax; member in struct:__anon23450
/external/openssl/crypto/des/
H A Ddess.cpp11 #pragma aux GetTSC = 0x0f 0x31 "mov [edi], eax" parm [edi] modify [edx eax];
17 : "=eax" (tsc)
19 : "%edx", "%eax");
28 __asm mov a, eax; local
H A Ddes3s.cpp11 #pragma aux GetTSC = 0x0f 0x31 "mov [edi], eax" parm [edi] modify [edx eax];
17 : "=eax" (tsc)
19 : "%edx", "%eax");
28 __asm mov a, eax; local
/external/qemu/distrib/sdl-1.2.15/src/stdlib/
H A DSDL_stdlib.c54 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
55 test eax,eax local
65 adc eax,0 local
73 sbb eax,0 local
103 mov eax,dword ptr [ebp+10h] local
105 mov ebx,eax
106 mov esi,eax
108 mov eax,dword ptr [ebp+8] local
112 mov dword ptr [ebp-18h],eax
116 mov eax,dword ptr [ebp-18h] local
135 mov eax,dword ptr [esp+14h] local
136 or eax,eax local
142 sbb eax,0 local
146 mov eax,dword ptr [esp+1Ch] local
147 or eax,eax local
153 sbb eax,0 local
157 or eax,eax local
160 mov eax,dword ptr [esp+14h] local
164 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
172 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
177 rcr eax,1 local
184 mov eax,dword ptr [esp+18h] local
191 cmp eax,dword ptr [esp+10h] local
197 mov eax,esi local
216 mov eax,dword ptr [esp+18h] local
217 or eax,eax local
220 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
224 mov eax,dword ptr [esp+0Ch] local
232 mov eax,dword ptr [esp+0Ch] local
237 rcr eax,1 local
244 mov eax,dword ptr [esp+14h] local
251 cmp eax,dword ptr [esp+0Ch] local
257 mov eax,esi local
270 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
271 or eax,eax local
277 sbb eax,0 local
281 mov eax,dword ptr [esp+18h] local
282 or eax,eax local
287 sbb eax,0 local
291 or eax,eax local
294 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
297 mov eax,dword ptr [esp+0Ch] local
299 mov eax,edx local
308 mov eax,dword ptr [esp+0Ch] local
313 rcr eax,1 local
319 xchg eax,ecx local
326 cmp eax,dword ptr [esp+0Ch] local
329 sub eax,dword ptr [esp+14h] local
332 sub eax,dword ptr [esp+0Ch] local
350 mov eax,dword ptr [esp+14h] local
351 or eax,eax local
354 mov eax,dword ptr [esp+0Ch] local
357 mov eax,dword ptr [esp+8] local
359 mov eax,edx local
366 mov eax,dword ptr [esp+8] local
371 rcr eax,1 local
377 xchg eax,ecx local
384 cmp eax,dword ptr [esp+8] local
387 sub eax,dword ptr [esp+10h] local
390 sub eax,dword ptr [esp+8] local
408 mov eax,dword ptr [esp+14h] local
409 or eax,eax local
416 sbb eax,0 local
420 mov eax,dword ptr [esp+1Ch] local
421 or eax,eax local
427 sbb eax,0 local
431 or eax,eax local
434 mov eax,dword ptr [esp+14h] local
438 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
441 mov eax,ebx local
444 mov eax,esi local
452 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
457 rcr eax,1 local
464 mov eax,dword ptr [esp+18h] local
471 cmp eax,dword ptr [esp+10h] local
475 sub eax,dword ptr [esp+18h] local
480 sub eax,dword ptr [esp+10h] local
492 mov eax,esi local
509 mov eax,dword ptr [esp+14h] local
510 or eax,eax local
513 mov eax,dword ptr [esp+0Ch] local
517 mov eax,dword ptr [esp+8] local
520 mov eax,ebx local
523 mov eax,esi local
531 mov eax,dword ptr [esp+8] local
536 rcr eax,1 local
543 mov eax,dword ptr [esp+10h] local
550 cmp eax,dword ptr [esp+8] local
554 sub eax,dword ptr [esp+10h] local
559 sub eax,dword ptr [esp+8] local
568 mov eax,esi local
580 shld edx,eax,cl local
581 shl eax,cl local
585 xor eax,eax local
590 xor eax,eax local
602 shrd eax,edx,cl local
606 mov eax,edx local
609 shr eax,cl local
612 xor eax,eax local
[all...]
/external/aac/libFDK/include/x86/
H A Dfixmul_x86.h113 mov eax, a local
126 mov eax, a local
/external/chromium_org/third_party/libwebp/dsp/
H A Dcpu.c51 uint32_t eax, edx; local
55 : "=a"(eax), "=d"(edx) : "c" (ecx));
56 return ((uint64_t)edx << 32) | eax;
67 mov eax_, eax
/external/fio/crc/
H A Dcrc32c-intel.c84 unsigned int eax, ebx, ecx = 0, edx; local
86 eax = 1;
88 do_cpuid(&eax, &ebx, &ecx, &edx);
/external/openssl/crypto/md4/
H A Dmd4s.cpp11 #pragma aux GetTSC = 0x0f 0x31 "mov [edi], eax" parm [edi] modify [edx eax];
17 : "=eax" (tsc)
19 : "%edx", "%eax");
28 __asm mov a, eax; local
/external/openssl/crypto/md5/
H A Dmd5s.cpp11 #pragma aux GetTSC = 0x0f 0x31 "mov [edi], eax" parm [edi] modify [edx eax];
17 : "=eax" (tsc)
19 : "%edx", "%eax");
28 __asm mov a, eax; local
/external/openssl/crypto/rc4/
H A Drc4s.cpp11 #pragma aux GetTSC = 0x0f 0x31 "mov [edi], eax" parm [edi] modify [edx eax];
17 : "=eax" (tsc)
19 : "%edx", "%eax");
28 __asm mov a, eax; local
/external/oprofile/module/x86/
H A Dcpu_type.c36 int eax, ebx, ecx, edx; local
38 cpuid (1, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
55 int eax, ebx, ecx, edx; local
58 cpuid(1, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
/external/qemu/distrib/sdl-1.2.15/src/audio/
H A DSDL_mixer_MMX_VC.c52 mov eax, volume // eax = volume local
58 movd mm0, eax //%%eax,%%mm0
133 mov eax, volume //%3,%%eax // eax = volume local
135 movd mm0, eax //%%eax,%%mm0
/external/valgrind/main/VEX/useful/
H A Dcpuid.c7 void cpuid ( UInt* eax, UInt* ebx, UInt* ecx, UInt* edx, argument
14 *eax = a; *ebx = b; *ecx = c; *edx = d;
21 UInt eax, ebx, ecx, edx; local
25 cpuid(&eax,&ebx,&ecx,&edx, 0,0);
26 maxidx = eax;
38 cpuid(&eax,&ebx,&ecx,&edx, i,0);
41 cpuid(&eax,&ebx,&ecx,&edx, i,ecx_in);
50 cpuid(&eax,&ebx,&ecx,&edx, 0x80000000,0);
51 maxextidx = eax;
53 cpuid(&eax,
[all...]
/external/webp/src/dsp/
H A Dcpu.c51 uint32_t eax, edx; local
55 : "=a"(eax), "=d"(edx) : "c" (ecx));
56 return ((uint64_t)edx << 32) | eax;
67 mov eax_, eax

Completed in 746 milliseconds

12345