1# Vietnamese Translation for Bison.
2# Copyright © 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the bison package.
4# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: bison-2.6.90\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: bug-bison@gnu.org\n"
11"POT-Creation-Date: 2012-12-12 16:09+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-12-09 08:31+0700\n"
13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
15"Language: vi\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
20"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
21"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
22"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
23
24#: src/complain.c:120 src/complain.c:131 src/complain.c:140 src/complain.c:188
25#: src/complain.c:198
26msgid "warning"
27msgstr "cảnh báo"
28
29#: src/complain.c:151 src/complain.c:160 src/complain.c:167
30msgid "error"
31msgstr "lỗi"
32
33#: src/complain.c:208 src/complain.c:215
34msgid "fatal error"
35msgstr "lỗi nghiêm trọng"
36
37#: src/conflicts.c:77
38#, c-format
39msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
40msgstr ""
41"  Xung đột giữa quy tắc %d và thẻ bài %s được phân giải là dịch (shift)"
42
43#: src/conflicts.c:86
44#, c-format
45msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
46msgstr ""
47"  Xung đột giữa quy tắc %d và thẻ bài %s được phân giải là rút gọn "
48"(reduce)."
49
50#: src/conflicts.c:94
51#, c-format
52msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as an error"
53msgstr ""
54"  Xung đột giữa quy tắc %d và thẻ bài %s được phân giải là một lỗi (error)."
55
56#: src/conflicts.c:492
57#, c-format
58msgid "conflicts: %d shift/reduce, %d reduce/reduce\n"
59msgstr "xung đột: %d dịch/giảm, %d giảm/giảm\n"
60
61#: src/conflicts.c:495
62#, c-format
63msgid "conflicts: %d shift/reduce\n"
64msgstr "xung đột: %d dịch/giảm\n"
65
66#: src/conflicts.c:497
67#, c-format
68msgid "conflicts: %d reduce/reduce\n"
69msgstr "xung đột: %d giảm/giảm\n"
70
71#: src/conflicts.c:515
72#, c-format
73msgid "State %d "
74msgstr "Tình trạng %d "
75
76#: src/conflicts.c:582
77#, c-format
78msgid "%%expect-rr applies only to GLR parsers"
79msgstr "%%expect-rr chỉ áp dụng cho bộ phân tích kiểu GLR."
80
81#: src/conflicts.c:616
82#, c-format
83msgid "expected %d shift/reduce conflict"
84msgid_plural "expected %d shift/reduce conflicts"
85msgstr[0] "mong đợi %d lần xung đột dịch/giảm"
86
87#: src/conflicts.c:621
88#, c-format
89msgid "expected %d reduce/reduce conflict"
90msgid_plural "expected %d reduce/reduce conflicts"
91msgstr[0] "mong đợi %d lần xung đột giảm/giảm"
92
93#: src/files.c:114
94#, c-format
95msgid "%s: cannot open"
96msgstr "%s: không thể mở"
97
98#: src/files.c:130
99#, c-format
100msgid "input/output error"
101msgstr "lỗi vào/ra"
102
103#: src/files.c:133
104#, c-format
105msgid "cannot close file"
106msgstr "không thể đóng tập tin"
107
108#: src/files.c:352
109#, c-format
110msgid "refusing to overwrite the input file %s"
111msgstr "từ chối ghi đè lên tập tin đầu vào %s"
112
113#: src/files.c:362
114#, c-format
115msgid "conflicting outputs to file %s"
116msgstr "tập tin “%s” có nhiều kết xuất xung đột với nhau"
117
118#: src/getargs.c:292
119#, c-format
120msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
121msgstr "Hãy chạy câu lệnh “%s --help” (trợ giúp) để xem thêm thông tin.\n"
122
123#: src/getargs.c:301
124#, c-format
125msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE\n"
126msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... TẬP_TIN\n"
127
128#: src/getargs.c:302
129msgid ""
130"Generate a deterministic LR or generalized LR (GLR) parser employing\n"
131"LALR(1), IELR(1), or canonical LR(1) parser tables. IELR(1) and\n"
132"canonical LR(1) support is experimental.\n"
133"\n"
134msgstr ""
135"Tạo ra một bộ phân tích tất định LR hay RL được khái quát hoá dùng\n"
136"bảng phân tích LALR(1), IELR(1), hay canonical LR(1). Việc hỗ trợ IELR(1) "
137"và\n"
138"canonical LR(1) chỉ là thử nghiệm.\n"
139"\n"
140
141#: src/getargs.c:309
142msgid ""
143"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
144msgstr ""
145"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
146"ngắn.\n"
147
148#: src/getargs.c:312
149msgid "The same is true for optional arguments.\n"
150msgstr "Cũng vậy với đối số còn tùy chọn.\n"
151
152#: src/getargs.c:316
153msgid ""
154"\n"
155"Operation modes:\n"
156" -h, --help         display this help and exit\n"
157" -V, --version       output version information and exit\n"
158"   --print-localedir   output directory containing locale-dependent "
159"data\n"
160"   --print-datadir    output directory containing skeletons and XSLT\n"
161" -y, --yacc         emulate POSIX Yacc\n"
162" -W, --warnings[=CATEGORY] report the warnings falling in CATEGORY\n"
163" -f, --feature[=FEATURE]  activate miscellaneous features\n"
164"\n"
165msgstr ""
166"\n"
167"Chế độ thao tác:\n"
168" -h, --help         hiển thị trợ giúp này, sau đó thoát\n"
169" -V, --version       xuất thông tin phiên bản, sau đó thoát\n"
170"   --print-localedir   xuất thư mục chứa dữ liệu phụ thuộc vào miền "
171"địa phương\n"
172"   --print-datadir    xuất thư mục chứa khung sườn và XSLT\n"
173" -y, --yacc         mô phỏng POSIX Yacc\n"
174" -W, --warnings[=LOẠI]   thông báo các cảnh báo thuộc về phân LOẠI này\n"
175" -f, --feature[=TÍNH-NĂNG] kích hoạt các TÍNH-NĂNG\n"
176"\n"
177
178#: src/getargs.c:329
179#, c-format
180msgid ""
181"Parser:\n"
182" -L, --language=LANGUAGE     specify the output programming language\n"
183" -S, --skeleton=FILE       specify the skeleton to use\n"
184" -t, --debug           instrument the parser for debugging\n"
185"   --locations         enable location support\n"
186" -D, --define=NAME[=VALUE]    similar to '%define NAME \"VALUE\"'\n"
187" -F, --force-define=NAME[=VALUE] override '%define NAME \"VALUE\"'\n"
188" -p, --name-prefix=PREFIX     prepend PREFIX to the external symbols\n"
189"                  deprecated by '-Dapi.prefix=PREFIX'\n"
190" -l, --no-lines          don't generate '#line' directives\n"
191" -k, --token-table        include a table of token names\n"
192msgstr ""
193"Bộ phân tích cú pháp:\n"
194" -L, --language=NGÔN_NGỮ     chỉ định ngôn ngữ lập trình kết xuất\n"
195"                  (đây là một tính năng vẫn còn thực "
196"nghiệm)\n"
197" -S, --skeleton=TẬP_TIN      chỉ định khung sườn cần dùng\n"
198" -t, --debug           đặt phân tích để gỡ lỗi\n"
199"   --locations         cho phép hỗ trợ về vị trí\n"
200" -D, --define=NAME[=VALUE]    tương tự như `%define NAME “VALUE”'\n"
201" -F, --force-define=NAME[=VALUE] đè lên `%define NAME “VALUE”'\n"
202" -p, --name-prefix=TIỀN_TỐ    đặt tiền tố nào vào trước ký hiệu ngoài\n"
203"                  phản đối bởi '-Dapi.prefix=PREFIX'\n"
204" -l, --no-lines          không tạo chỉ thị kiểu “#line”\n"
205" -k, --token-table        bao gồm bảng các tên thẻ bài\n"
206
207#: src/getargs.c:346
208msgid ""
209"Output:\n"
210"   --defines[=FILE]    also produce a header file\n"
211" -d             likewise but cannot specify FILE (for POSIX "
212"Yacc)\n"
213" -r, --report=THINGS    also produce details on the automaton\n"
214"   --report-file=FILE   write report to FILE\n"
215" -v, --verbose       same as `--report=state'\n"
216" -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
217" -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
218" -g, --graph[=FILE]     also output a graph of the automaton\n"
219" -x, --xml[=FILE]      also output an XML report of the automaton\n"
220"               (the XML schema is experimental)\n"
221msgstr ""
222"Kết xuất:\n"
223"   --defines[=TẬP_TIN]  cũng tạo một tập tin phần đầu\n"
224" -d          cũng vậy nhưng không thể đặt TẬP_TIN (cho POSIX "
225"Yacc)\n"
226" -r, --report=CÁI      cũng hiện chi tiết về hàm tự động\n"
227"   --report-file=TẬP_TIN ghi báo cáo vào tập tin này\n"
228" -v, --verbose       tương đương với `--report=state'\n"
229" -b, --file-prefix=TIỀN_TỐ xác định một tiền tố cho các tập tin kết xuất\n"
230" -o, --output=TẬP_TIN    xuất vào tập tin này\n"
231" -g, --graph[=TẬP_TIN]   cũng xuất một đồ thị về hàm tự động\n"
232" -x, --xml[=TẬP_TIN]    cũng xuất một báo cáo XML về hàm tự động\n"
233"               (giản đồ XML vẫn còn là thực nghiệm)\n"
234
235#: src/getargs.c:361
236msgid ""
237"Warning categories include:\n"
238" `midrule-values' unset or unused midrule values\n"
239" `yacc'      incompatibilities with POSIX Yacc\n"
240" `conflicts-sr'  S/R conflicts (enabled by default)\n"
241" `conflicts-rr'  R/R conflicts (enabled by default)\n"
242" `deprecated'   obsolete constructs\n"
243" `other'      all other warnings (enabled by default)\n"
244" `all'       all the warnings\n"
245" `no-CATEGORY'   turn off warnings in CATEGORY\n"
246" `none'      turn off all the warnings\n"
247" `error'      treat warnings as errors\n"
248msgstr ""
249"Các loại cảnh báo bao gồm:\n"
250" • midrule-values  giá trị ở giữa quy tắc mà chưa dùng hay đặt\n"
251" • yacc       sự không tương thích với POSIX YACC\n"
252" • `conflicts-sr'  xung đột S/R (bật theo mặc định)\n"
253" • `conflicts-rr'  xung đột R/R (bật theo mặc định)\n"
254" • `deprecated'   các chỉ lệnh đã cũ\n"
255" • `other'     mọi cảnh báo khác (bật theo mặc định)\n"
256" • all       tất cả các cảnh báo\n"
257" • no-LOẠI     tắt cảnh báo với LOẠI\n"
258" • none       tắt mọi cảnh báo\n"
259" • error      xử lý cảnh báo dưới dạng lỗi\n"
260
261#: src/getargs.c:376
262msgid ""
263"THINGS is a list of comma separated words that can include:\n"
264" `state'    describe the states\n"
265" `itemset'   complete the core item sets with their closure\n"
266" `lookahead'  explicitly associate lookahead tokens to items\n"
267" `solved'    describe shift/reduce conflicts solving\n"
268" `all'     include all the above information\n"
269" `none'     disable the report\n"
270msgstr ""
271"CÁI là danh sách những từ định giới bằng dấu phẩy có thể bao gồm:\n"
272" • state     diễn tả các tình trạng\n"
273" • itemset    điền nốt mỗi tập hợp mục lõi với kết thúc nó\n"
274" • look-ahead  liên quan dứt khoát mỗi thẻ bài nhìn trước đến mục\n"
275" • solved    diễn tả tiến trình giải sự xung đột kiểu dời/giảm\n"
276" • all      bao gồm tất cả thông tin trên\n"
277" • none     tắt báo cáo\n"
278
279#: src/getargs.c:387
280msgid ""
281"FEATURE is a list of comma separated words that can include:\n"
282" `caret'    show errors with carets\n"
283" `all'     all of the above\n"
284" `none'     disable all of the above\n"
285" "
286msgstr ""
287"TÍNH-NĂNG là một danh sách các từ cách nhau bằng dấu phẩy, bao gồm:\n"
288" • `caret'    hiển thị lỗi bằng dấu ^\n"
289" • `all'     tất cả các thứ ở trên\n"
290" • `none'    tắt tất cả các thứ ở trên\n"
291" "
292
293#: src/getargs.c:395
294#, c-format
295msgid "Report bugs to <%s>.\n"
296msgstr "Hãy thông báo lỗi cho <%s>.\n"
297
298#: src/getargs.c:396
299#, c-format
300msgid "%s home page: <%s>.\n"
301msgstr "Trang chủ %s: <%s>.\n"
302
303#: src/getargs.c:397
304msgid "General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>.\n"
305msgstr "Hướng dẫn chung về phần mềm GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>.\n"
306
307#. TRANSLATORS: Replace LANG_CODE in this URL with your language
308#. code <http://translationproject.org/team/LANG_CODE.html> to
309#. form one of the URLs at http://translationproject.org/team/.
310#. Otherwise, replace the entire URL with your translation team's
311#. email address.
312#: src/getargs.c:410
313msgid "Report translation bugs to <http://translationproject.org/team/>.\n"
314msgstr ""
315"Hãy thông báo lỗi dịch cho <http://translationproject.org/team/vi.html>.\n"
316
317#: src/getargs.c:412
318msgid "For complete documentation, run: info bison.\n"
319msgstr "Để đọc tài liệu dạng đầy đủ, chạy lệnh: info bison.\n"
320
321#: src/getargs.c:428
322#, c-format
323msgid "bison (GNU Bison) %s"
324msgstr "bison (GNU Bison) %s"
325
326#: src/getargs.c:430
327msgid "Written by Robert Corbett and Richard Stallman.\n"
328msgstr "Tác giả: Robert Corbett và Richard Stallman.\n"
329
330#: src/getargs.c:434
331#, c-format
332msgid "Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc.\n"
333msgstr "Bản quyền © %d Tổ chức Phần mềm Tự do.\n"
334
335#: src/getargs.c:437
336msgid ""
337"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
338"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
339msgstr ""
340"Chương trình này là phần mềm tự do; xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép.\n"
341"KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý\n"
342"KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT.\n"
343
344#: src/getargs.c:458
345#, c-format
346msgid "multiple skeleton declarations are invalid"
347msgstr "chỉ cho phép một khai báo khung sườn"
348
349#: src/getargs.c:476
350#, c-format
351msgid "%s: invalid language"
352msgstr "%s: ngôn ngữ không hợp lệ"
353
354#: src/getargs.c:479
355msgid "multiple language declarations are invalid"
356msgstr "chỉ cho phép một khai báo ngôn ngữ"
357
358#: src/getargs.c:747
359#, c-format
360msgid "%s: missing operand"
361msgstr "%s: thiếu toán hạng"
362
363#: src/getargs.c:749
364#, c-format
365msgid "extra operand %s"
366msgstr "toán hạng bổ xung %s"
367
368#: src/gram.c:112
369msgid "empty"
370msgstr "rỗng"
371
372#: src/gram.c:201
373msgid "Grammar"
374msgstr "Ngữ pháp"
375
376#: src/graphviz.c:45
377#, c-format
378msgid ""
379"// Generated by %s.\n"
380"// Report bugs to <%s>.\n"
381"// Home page: <%s>.\n"
382"\n"
383msgstr ""
384"// Tạo ra bởi %s.\n"
385"// Báo cáo lỗi tới <%s>.\n"
386"// Trang chủ: <%s>.\n"
387"\n"
388
389#: src/location.c:93 src/scan-gram.l:859
390#, c-format
391msgid "line number overflow"
392msgstr "tràn số thứ tự dòng"
393
394#: src/location.c:95
395#, c-format
396msgid "column number overflow"
397msgstr "tràn số thứ tự cột"
398
399#: src/main.c:146
400msgid "rule useless in parser due to conflicts"
401msgstr "quy tắc vô ích trong bộ phân tích bởi vì các xung đột"
402
403#: src/muscle-tab.c:450
404#, c-format
405msgid "%%define variable %s redefined"
406msgstr "%%biến định nghĩa %s bị định nghĩa lại"
407
408#: src/muscle-tab.c:453
409msgid "previous definition"
410msgstr "lời định nghĩa trước"
411
412#: src/muscle-tab.c:490 src/muscle-tab.c:504 src/muscle-tab.c:556
413#: src/muscle-tab.c:624
414#, c-format
415msgid "%s: undefined %%define variable %s"
416msgstr "%s: chưa định nghĩa %%define biến %s"
417
418#: src/muscle-tab.c:550
419#, c-format
420msgid "invalid value for %%define Boolean variable %s"
421msgstr "gặp giá trị sai đối với biến Bun %%define %s"
422
423#: src/muscle-tab.c:609
424#, c-format
425msgid "invalid value for %%define variable %s: %s"
426msgstr "gặp giá trị sai đối với biến %%define %s: %s"
427
428#: src/muscle-tab.c:613
429#, c-format
430msgid "accepted value: %s"
431msgstr "giá trị không được chấp nhận: %s"
432
433#: src/parse-gram.y:747
434#, c-format
435msgid "missing identifier in parameter declaration"
436msgstr "thiếu dấu nhận diện trong khai báo tham số"
437
438#: src/print.c:47
439#, c-format
440msgid " type %d is %s\n"
441msgstr " kiểu %d là %s\n"
442
443#: src/print.c:164
444#, c-format
445msgid "shift, and go to state %d\n"
446msgstr "dời, và chuyển sang trạng thái %d\n"
447
448#: src/print.c:166
449#, c-format
450msgid "go to state %d\n"
451msgstr "chuyển sang tình trạng %d\n"
452
453#: src/print.c:203
454msgid "error (nonassociative)\n"
455msgstr "lỗi (không kết hợp)\n"
456
457#: src/print.c:226
458#, c-format
459msgid "reduce using rule %d (%s)"
460msgstr "rút gọn dùng quy tắc %d (%s)"
461
462#: src/print.c:228
463#, c-format
464msgid "accept"
465msgstr "chấp nhận"
466
467#: src/print.c:264 src/print.c:338
468msgid "$default"
469msgstr "$default"
470
471#: src/print.c:373 src/print_graph.c:78
472#, c-format
473msgid "State %d"
474msgstr "Trạng thái %d "
475
476#: src/print.c:409
477msgid "Terminals, with rules where they appear"
478msgstr "Đồ kết thúc, với quy tắc nơi mà có"
479
480#: src/print.c:436
481msgid "Nonterminals, with rules where they appear"
482msgstr "Đồ không kết thúc, với quy tắc nơi mà có"
483
484#: src/print.c:465
485#, c-format
486msgid " on left:"
487msgstr " bên trái:"
488
489#: src/print.c:482
490#, c-format
491msgid " on right:"
492msgstr " bên phải:"
493
494#: src/print.c:510
495msgid "Rules useless in parser due to conflicts"
496msgstr "Quy tắc vô ích trong cơ chế phân tích do xung đột"
497
498#: src/reader.c:62
499#, c-format
500msgid "multiple %s declarations"
501msgstr "nhiều khai báo %s"
502
503#: src/reader.c:133
504#, c-format
505msgid "result type clash on merge function %s: <%s> != <%s>"
506msgstr "kết quả mâu thuẫn kiểu khi hợp vào hàm %s: <%s> != <%s>"
507
508#: src/reader.c:139 src/symtab.c:156 src/symtab.c:166 src/symtab.c:938
509#: src/symtab.c:953 src/symtab.c:968 src/symtab.c:983
510msgid "previous declaration"
511msgstr "khai báo trước"
512
513#: src/reader.c:205
514#, c-format
515msgid "duplicated symbol name for %s ignored"
516msgstr "tên ký hiệu bị trùng lắp cho %s bị bỏ qua"
517
518#: src/reader.c:249
519#, c-format
520msgid "rule given for %s, which is a token"
521msgstr "đưa ra quy tắc cho %s, mà là thẻ bài"
522
523#: src/reader.c:304
524#, c-format
525msgid "type clash on default action: <%s> != <%s>"
526msgstr "kiểu xung đột ở hành động mặc định: <%s> != <%s>"
527
528#: src/reader.c:310
529#, c-format
530msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
531msgstr "quy tắc rỗng cho đồ không kết thúc có kiểu, cũng không có hành động"
532
533#: src/reader.c:328
534#, c-format
535msgid "unused value: $%d"
536msgstr "giá trị chưa dùng: $%d"
537
538#: src/reader.c:330
539msgid "unset value: $$"
540msgstr "giá trị chưa đặt: $$"
541
542#: src/reader.c:341
543#, c-format
544msgid "token for %%prec is not defined: %s"
545msgstr "chưa xác định thẻ bài cho %%prec: %s"
546
547#: src/reader.c:431 src/reader.c:445 src/reader.c:458
548#, c-format
549msgid "only one %s allowed per rule"
550msgstr "chỉ cho phép một %s cho mỗi quy tắc"
551
552#: src/reader.c:441 src/reader.c:456
553#, c-format
554msgid "%s affects only GLR parsers"
555msgstr "%s chỉ ảnh hưởng đến cơ chế phân tích kiểu GLR"
556
557#: src/reader.c:443
558#, c-format
559msgid "%s must be followed by positive number"
560msgstr "%s phải có con số dương theo sau"
561
562#: src/reader.c:554
563#, c-format
564msgid "rule is too long"
565msgstr "quy tắc quá dài"
566
567#: src/reader.c:672
568#, c-format
569msgid "no rules in the input grammar"
570msgstr "không có quy tắc trong ngữ pháp nhập vào"
571
572#: src/reduce.c:241
573msgid "rule useless in grammar"
574msgstr "quy tắc vô ích trong ngữ pháp"
575
576#: src/reduce.c:302
577#, c-format
578msgid "nonterminal useless in grammar: %s"
579msgstr "đồ không kết thúc vô ích trong ngữ pháp: %s"
580
581#: src/reduce.c:350
582msgid "Nonterminals useless in grammar"
583msgstr "Đồ không kết thúc vô ích trong ngữ pháp"
584
585#: src/reduce.c:363
586msgid "Terminals unused in grammar"
587msgstr "Đồ kết thúc chưa dùng trong ngữ pháp"
588
589#: src/reduce.c:372
590msgid "Rules useless in grammar"
591msgstr "Quy tắc vô ích trong ngữ pháp"
592
593#: src/reduce.c:385
594#, c-format
595msgid "%d nonterminal useless in grammar"
596msgid_plural "%d nonterminals useless in grammar"
597msgstr[0] "%d đồ không kết thúc vô ích trong ngữ pháp"
598
599#: src/reduce.c:390
600#, c-format
601msgid "%d rule useless in grammar"
602msgid_plural "%d rules useless in grammar"
603msgstr[0] "%d quy tắc vô ích trong ngữ pháp"
604
605#: src/reduce.c:419
606#, c-format
607msgid "start symbol %s does not derive any sentence"
608msgstr "ký hiệu bắt đầu %s không nhận được câu"
609
610#: src/scan-code.l:188
611#, c-format
612msgid "stray '%s'"
613msgstr "ký hiệu '%s' lạc"
614
615#: src/scan-code.l:229
616msgid "a ';' might be needed at the end of action code"
617msgstr "một dấu ';' có lẽ là cần thiết tại cuối của câu lệnh hành động"
618
619#: src/scan-code.l:232
620msgid "future versions of Bison will not add the ';'"
621msgstr "phiên bản tiếp theo của Bison sẽ không thêm ';'"
622
623#: src/scan-code.l:254
624#, c-format
625msgid "use of YYFAIL, which is deprecated and will be removed"
626msgstr "sử dụng YYFAIL, việc này không được tán thành và sẽ bị gỡ bỏ"
627
628#: src/scan-code.l:431 src/scan-code.l:434
629#, c-format
630msgid "refers to: %c%s at %s"
631msgstr "tham chiếu đến: %c%s tại %s"
632
633#: src/scan-code.l:450
634#, c-format
635msgid "possibly meant: %c"
636msgstr "có lẽ có ý là: %c"
637
638#: src/scan-code.l:459
639#, c-format
640msgid ", hiding %c"
641msgstr ", ẩn %c"
642
643#: src/scan-code.l:467
644#, c-format
645msgid " at %s"
646msgstr " ở %s"
647
648#: src/scan-code.l:472
649#, c-format
650msgid ", cannot be accessed from mid-rule action at $%d"
651msgstr ", không thể truy cập được từ hành động quy-tắc-trung tại $%d"
652
653#: src/scan-code.l:521 src/scan-gram.l:783
654#, c-format
655msgid "integer out of range: %s"
656msgstr "số nguyên nằm ngoài phạm vi: %s"
657
658#: src/scan-code.l:610
659#, c-format
660msgid "invalid reference: %s"
661msgstr "sai tham chiếu: %s"
662
663#: src/scan-code.l:619
664#, c-format
665msgid "syntax error after '%c', expecting integer, letter, '_', '[', or '$'"
666msgstr "lỗi sai cú pháp sau '%c', cần số nguyên, chữ, '_', '[', hoặc '$'"
667
668#: src/scan-code.l:626
669#, c-format
670msgid "symbol not found in production before $%d: %.*s"
671msgstr "ký hiệu không tìm thấy trong thủ tục trước $%d: %.*s"
672
673#: src/scan-code.l:633
674#, c-format
675msgid "symbol not found in production: %.*s"
676msgstr "ký hiệu không tìm thấy trong thủ tục: %.*s"
677
678#: src/scan-code.l:648
679#, c-format
680msgid "misleading reference: %s"
681msgstr "tham chiếu không đúng chỗ: %s"
682
683#: src/scan-code.l:663
684#, c-format
685msgid "ambiguous reference: %s"
686msgstr "tham chiếu chưa rõ ràng: %s"
687
688#: src/scan-code.l:700
689#, c-format
690msgid "explicit type given in untyped grammar"
691msgstr "đưa ra kiểu dứt khoát theo ngữ cảnh không đặt kiểu"
692
693#: src/scan-code.l:759
694#, c-format
695msgid "$$ for the midrule at $%d of %s has no declared type"
696msgstr "$$ cho quy tắc giữa ở $%d của %s không có kiểu được khai báo"
697
698#: src/scan-code.l:764
699#, c-format
700msgid "$$ of %s has no declared type"
701msgstr "$$ của %s không khai báo kiểu"
702
703#: src/scan-code.l:786
704#, c-format
705msgid "$%s of %s has no declared type"
706msgstr "$%s của %s không khai báo kiểu"
707
708#: src/scan-gram.l:149
709#, c-format
710msgid "stray ',' treated as white space"
711msgstr "dấu phẩy ',' thất lạc được đối đãi như là khoảng trắng"
712
713#: src/scan-gram.l:222
714#, c-format
715msgid "invalid directive: %s"
716msgstr "chỉ thị không hợp lệ: %s"
717
718#: src/scan-gram.l:250
719#, c-format
720msgid "invalid identifier: %s"
721msgstr "định danh không hợp lệ: %s"
722
723#: src/scan-gram.l:295
724msgid "invalid character"
725msgid_plural "invalid characters"
726msgstr[0] "ký tự không hợp lệ"
727
728#: src/scan-gram.l:354
729#, c-format
730msgid "unexpected identifier in bracketed name: %s"
731msgstr "không cần một định danh trong tên đặt trong dấu ngoặc: %s"
732
733#: src/scan-gram.l:376
734#, c-format
735msgid "an identifier expected"
736msgstr "cần một định danh"
737
738#: src/scan-gram.l:381
739msgid "invalid character in bracketed name"
740msgid_plural "invalid characters in bracketed name"
741msgstr[0] "ký tự không hợp lệ trong tên đặt trong dấu ngoặc"
742
743#: src/scan-gram.l:481 src/scan-gram.l:502
744#, c-format
745msgid "empty character literal"
746msgstr "ký tự trống theo kiểu văn chương"
747
748#: src/scan-gram.l:486 src/scan-gram.l:507
749#, c-format
750msgid "extra characters in character literal"
751msgstr "các ký tự mở rộng trong câu chữ"
752
753#: src/scan-gram.l:518
754#, c-format
755msgid "invalid null character"
756msgstr "ký tự vô giá trị không hợp lệ"
757
758#: src/scan-gram.l:531 src/scan-gram.l:541 src/scan-gram.l:561
759#, c-format
760msgid "invalid number after \\-escape: %s"
761msgstr "gặp số sai nằm sau \\-escape: %s"
762
763#: src/scan-gram.l:573
764#, c-format
765msgid "invalid character after \\-escape: %s"
766msgstr "gặp ký tự sai nằm sau \\-escape: %s"
767
768#: src/scan-gram.l:901
769#, c-format
770msgid "missing %s at end of file"
771msgstr "thiếu %s tại kết thúc tập tin"
772
773#: src/scan-gram.l:912
774#, c-format
775msgid "missing %s at end of line"
776msgstr "thiếu %s tại cuối dòng"
777
778#: src/scan-skel.l:146
779#, c-format
780msgid "unclosed %s directive in skeleton"
781msgstr "gặp chỉ thị %s chưa đóng trong khung sườn"
782
783#: src/scan-skel.l:291
784#, c-format
785msgid "too few arguments for %s directive in skeleton"
786msgstr "quá ít đối số cho chỉ thị %s trong khung sườn"
787
788#: src/scan-skel.l:298
789#, c-format
790msgid "too many arguments for %s directive in skeleton"
791msgstr "quá nhiều đối số cho chỉ thị %s trong khung sườn"
792
793#: src/symlist.c:211
794#, c-format
795msgid "invalid $ value: $%d"
796msgstr "giá trị $ không hợp lệ: $%d"
797
798#: src/symtab.c:71
799#, c-format
800msgid "POSIX Yacc forbids dashes in symbol names: %s"
801msgstr "POSIX Yacc cấm chỉ sự va chạm trong các tên ký hiệu: %s"
802
803#: src/symtab.c:91
804#, c-format
805msgid "too many symbols in input grammar (limit is %d)"
806msgstr "quá nhiều ký hiệu trong ngữ pháp nhập vào (giới hạn %d)"
807
808#: src/symtab.c:154
809#, c-format
810msgid "%s redeclaration for %s"
811msgstr "%s khai báo lại cho %s"
812
813#: src/symtab.c:164
814#, c-format
815msgid "%s redeclaration for <%s>"
816msgstr "%s khai báo lại cho <%s>"
817
818#: src/symtab.c:332
819#, c-format
820msgid "symbol %s redefined"
821msgstr "ký hiệu %s đã được định nghĩa lại"
822
823#: src/symtab.c:346
824#, c-format
825msgid "symbol %s redeclared"
826msgstr "ký hiệu %s đã được khai báo lại"
827
828#: src/symtab.c:367
829#, c-format
830msgid "redefining user token number of %s"
831msgstr "đang định nghĩa lại số thứ tự thẻ bài người dùng của %s"
832
833#: src/symtab.c:395
834#, c-format
835msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules"
836msgstr ""
837"ký hiệu %s được dùng, nhưng chưa được định nghĩa như là thẻ bài, cũng không "
838"có quy tắc"
839
840#: src/symtab.c:415
841#, c-format
842msgid "symbol %s used more than once as a literal string"
843msgstr "ký hiệu %s sử dụng cho nhiều hơn một chuỗi nghĩa chữ"
844
845#: src/symtab.c:418
846#, c-format
847msgid "symbol %s given more than one literal string"
848msgstr "ký hiệu %s nhận nhiều hơn một chuỗi nghĩa chữ"
849
850#: src/symtab.c:535
851#, c-format
852msgid "user token number %d redeclaration for %s"
853msgstr "số thẻ người dùng %d khai báo lại cho %s"
854
855#: src/symtab.c:539
856#, c-format
857msgid "previous declaration for %s"
858msgstr "khai báo trước đây cho %s"
859
860#: src/symtab.c:915
861#, c-format
862msgid "the start symbol %s is undefined"
863msgstr "chưa định nghĩa ký hiệu bắt đầu %s"
864
865#: src/symtab.c:919
866#, c-format
867msgid "the start symbol %s is a token"
868msgstr "ký hiệu bắt đầu %s là một thẻ bài"
869
870#: src/symtab.c:935
871#, c-format
872msgid "redeclaration for default tagged %%destructor"
873msgstr "khai báo lại cho %%destructor có thẻ mặc định"
874
875#: src/symtab.c:950
876#, c-format
877msgid "redeclaration for default tagless %%destructor"
878msgstr "khai báo lại cho %%destructor không có thẻ mặc định"
879
880#: src/symtab.c:965
881#, c-format
882msgid "redeclaration for default tagged %%printer"
883msgstr "khai báo lại cho %%printer có thẻ mặc định"
884
885#: src/symtab.c:980
886#, c-format
887msgid "redeclaration for default tagless %%printer"
888msgstr "khai báo lại cho %%printer không có thẻ mặc định"
889
890#: djgpp/subpipe.c:63 djgpp/subpipe.c:286 djgpp/subpipe.c:288
891#, c-format
892msgid "removing of '%s' failed"
893msgstr "việc gỡ bỏ của '%s' gặp lỗi"
894
895#: djgpp/subpipe.c:85 djgpp/subpipe.c:92
896#, c-format
897msgid "creation of a temporary file failed"
898msgstr "việc tạo tin tạm thời gặp lỗi."
899
900#: djgpp/subpipe.c:127
901#, c-format
902msgid "saving stdin failed"
903msgstr "ghi lại stdin gặp lỗi"
904
905#: djgpp/subpipe.c:131
906#, c-format
907msgid "saving stdout failed"
908msgstr "ghi lại stdout gặp lỗi"
909
910#: djgpp/subpipe.c:153 djgpp/subpipe.c:197 djgpp/subpipe.c:258
911#, c-format
912msgid "opening of tmpfile failed"
913msgstr "việc mở tập tin tmpfile gặp lỗi"
914
915#: djgpp/subpipe.c:157
916#, c-format
917msgid "redirecting bison's stdout to the temporary file failed"
918msgstr "chuyển hướng stdout của bison tới tập tin tạm gặp lỗi"
919
920#: djgpp/subpipe.c:201
921#, c-format
922msgid "redirecting m4's stdin from the temporary file failed"
923msgstr "chuyển hướng stdin của m4 từ tập tin tạm gặp lỗi"
924
925#: djgpp/subpipe.c:212
926#, c-format
927msgid "opening of a temporary file failed"
928msgstr "việc mở tập tin tạm thời gặp lỗi"
929
930#: djgpp/subpipe.c:218
931#, c-format
932msgid "redirecting m4's stdout to a temporary file failed"
933msgstr "chuyển hướng stdout của m4 tới tập tin tạm gặp lỗi"
934
935#: djgpp/subpipe.c:234
936#, c-format
937msgid "subsidiary program '%s' interrupted"
938msgstr "chương trình chạy bổ trợ '%s' bị ngắt giữa chừng"
939
940#: djgpp/subpipe.c:241
941#, c-format
942msgid "subsidiary program '%s' not found"
943msgstr "không tìm thấy chương trình chạy bổ trợ '%s'"
944
945#: djgpp/subpipe.c:265
946#, c-format
947msgid "redirecting bison's stdin from the temporary file failed"
948msgstr "chuyển hướng stdin của bison từ tập tin tạm gặp lỗi"
949
950#: lib/argmatch.c:133
951#, c-format
952msgid "invalid argument %s for %s"
953msgstr "đối số không hợp lệ %s cho %s"
954
955#: lib/argmatch.c:134
956#, c-format
957msgid "ambiguous argument %s for %s"
958msgstr "đối số chưa rõ ràng %s cho %s"
959
960#: lib/argmatch.c:153
961msgid "Valid arguments are:"
962msgstr "Đối số hợp lệ:"
963
964#: lib/bitset_stats.c:177
965#, c-format
966msgid "%u bitset_allocs, %u freed (%.2f%%).\n"
967msgstr "%u bitset_allocs (cấp bộ bit), %u đã giải phóng (%.2f%%).\n"
968
969#: lib/bitset_stats.c:180
970#, c-format
971msgid "%u bitset_sets, %u cached (%.2f%%)\n"
972msgstr "%u bitset_sets (bộ bộ bit), %u đã lưu tạm (%.2f%%)\n"
973
974#: lib/bitset_stats.c:183
975#, c-format
976msgid "%u bitset_resets, %u cached (%.2f%%)\n"
977msgstr "%u bitset_resets (đặt lại bộ bit), %u đã lưu tạm (%.2f%%)\n"
978
979#: lib/bitset_stats.c:186
980#, c-format
981msgid "%u bitset_tests, %u cached (%.2f%%)\n"
982msgstr "%u bitset_tests (thử bộ bit), %u đã lưu tạm (%.2f%%)\n"
983
984#: lib/bitset_stats.c:190
985#, c-format
986msgid "%u bitset_lists\n"
987msgstr "%u bitset_lists (danh sách bộ bit)\n"
988
989#: lib/bitset_stats.c:192
990msgid "count log histogram\n"
991msgstr "biểu đồ tần xuất ghi lưu số đếm\n"
992
993#: lib/bitset_stats.c:195
994msgid "size log histogram\n"
995msgstr "biểu đồ tần xuất ghi lưu kích cỡ\n"
996
997#: lib/bitset_stats.c:198
998msgid "density histogram\n"
999msgstr "biểu đồ tần xuất mật độ\n"
1000
1001#: lib/bitset_stats.c:212
1002#, c-format
1003msgid ""
1004"Bitset statistics:\n"
1005"\n"
1006msgstr ""
1007"Thống kê bít:\n"
1008"\n"
1009
1010#: lib/bitset_stats.c:215
1011#, c-format
1012msgid "Accumulated runs = %u\n"
1013msgstr "Lần chạy tích lũy = %u\n"
1014
1015#: lib/bitset_stats.c:259 lib/bitset_stats.c:264
1016msgid "cannot read stats file"
1017msgstr "không thể đọc tập tin thống kê (stats)"
1018
1019#: lib/bitset_stats.c:261
1020#, c-format
1021msgid "bad stats file size\n"
1022msgstr "kích cỡ tập tin thống kê (stats) sai.\n"
1023
1024#: lib/bitset_stats.c:287 lib/bitset_stats.c:289
1025msgid "cannot write stats file"
1026msgstr "không thể ghi tập tin thống kê (stats)"
1027
1028#: lib/bitset_stats.c:292
1029msgid "cannot open stats file for writing"
1030msgstr "không thể mở tập tin thống kê (stats) để ghi"
1031
1032#: lib/closeout.c:112
1033msgid "write error"
1034msgstr "lỗi ghi"
1035
1036#: lib/error.c:188
1037msgid "Unknown system error"
1038msgstr "Lỗi hệ thống không rõ"
1039
1040#: lib/getopt.c:547 lib/getopt.c:576
1041#, c-format
1042msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
1043msgstr "%s: tùy chọn “%s” chưa rõ ràng; khả năng là:"
1044
1045#: lib/getopt.c:624 lib/getopt.c:628
1046#, c-format
1047msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
1048msgstr "%s: tùy chọn “--%s” không cho phép đối số\n"
1049
1050#: lib/getopt.c:637 lib/getopt.c:642
1051#, c-format
1052msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
1053msgstr "%s: tùy chọn “%c%s” không cho phép đối số\n"
1054
1055#: lib/getopt.c:685 lib/getopt.c:704
1056#, c-format
1057msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
1058msgstr "%s: tùy chọn “--%s” yêu cầu một đối số\n"
1059
1060#: lib/getopt.c:742 lib/getopt.c:745
1061#, c-format
1062msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
1063msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “--%s”\n"
1064
1065#: lib/getopt.c:753 lib/getopt.c:756
1066#, c-format
1067msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
1068msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “%c%s”\n"
1069
1070#: lib/getopt.c:805 lib/getopt.c:808
1071#, c-format
1072msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
1073msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- “%c”\n"
1074
1075#: lib/getopt.c:861 lib/getopt.c:878 lib/getopt.c:1088 lib/getopt.c:1106
1076#, c-format
1077msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
1078msgstr "%s: tùy chọn yêu cầu một đối số -- “%c”\n"
1079
1080#: lib/getopt.c:934 lib/getopt.c:950
1081#, c-format
1082msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
1083msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” chưa rõ ràng\n"
1084
1085#: lib/getopt.c:974 lib/getopt.c:992
1086#, c-format
1087msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
1088msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” không cho phép đối số\n"
1089
1090#: lib/getopt.c:1013 lib/getopt.c:1031
1091#, c-format
1092msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
1093msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” yêu cầu một đối số\n"
1094
1095#: lib/obstack.c:413 lib/obstack.c:415 lib/xalloc-die.c:34
1096msgid "memory exhausted"
1097msgstr "hết bộ nhớ"
1098
1099#: lib/spawn-pipe.c:140 lib/spawn-pipe.c:143 lib/spawn-pipe.c:264
1100#: lib/spawn-pipe.c:267
1101#, c-format
1102msgid "cannot create pipe"
1103msgstr "không thể tạo ống dẫn"
1104
1105#: lib/spawn-pipe.c:234 lib/spawn-pipe.c:348 lib/wait-process.c:282
1106#: lib/wait-process.c:356
1107#, c-format
1108msgid "%s subprocess failed"
1109msgstr "tiến trình con %s bị lỗi"
1110
1111#. TRANSLATORS:
1112#. Get translations for open and closing quotation marks.
1113#. The message catalog should translate "`" to a left
1114#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
1115#. "'". For example, a French Unicode local should translate
1116#. these to U+00AB (LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE
1117#. QUOTATION MARK), and U+00BB (RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE
1118#. QUOTATION MARK), respectively.
1119#.
1120#. If the catalog has no translation, we will try to
1121#. use Unicode U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
1122#. Unicode U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK). If the
1123#. current locale is not Unicode, locale_quoting_style
1124#. will quote 'like this', and clocale_quoting_style will
1125#. quote "like this". You should always include translations
1126#. for "`" and "'" even if U+2018 and U+2019 are appropriate
1127#. for your locale.
1128#.
1129#. If you don't know what to put here, please see
1130#. <http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_marks_in_other_languages>
1131#. and use glyphs suitable for your language.
1132#: lib/quotearg.c:312
1133msgid "`"
1134msgstr "“"
1135
1136#: lib/quotearg.c:313
1137msgid "'"
1138msgstr "”"
1139
1140#: lib/timevar.c:475
1141msgid ""
1142"\n"
1143"Execution times (seconds)\n"
1144msgstr ""
1145"\n"
1146"Thời gian thực hiện (giây)\n"
1147
1148#: lib/timevar.c:525
1149msgid " TOTAL         :"
1150msgstr " TỔNG         :"
1151
1152#: lib/timevar.c:561
1153#, c-format
1154msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
1155msgstr "thời gian theo %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
1156
1157#: lib/w32spawn.h:43
1158#, c-format
1159msgid "_open_osfhandle failed"
1160msgstr "_open_osfhandle gặp lỗi"
1161
1162#: lib/w32spawn.h:84
1163#, c-format
1164msgid "cannot restore fd %d: dup2 failed"
1165msgstr "không thể phục hồi bộ mô tả tập tin %d: dup2 gặp lỗi"
1166
1167#: lib/wait-process.c:223 lib/wait-process.c:255 lib/wait-process.c:317
1168#, c-format
1169msgid "%s subprocess"
1170msgstr "tiến trình con %s"
1171
1172#: lib/wait-process.c:274 lib/wait-process.c:346
1173#, c-format
1174msgid "%s subprocess got fatal signal %d"
1175msgstr "tiến trình con %s đã nhận tín hiệu nghiệm trọng %d"
1176
1177#~ msgid "state %d"
1178#~ msgstr "tình trạng %d"
1179
1180#~ msgid "stray '@'"
1181#~ msgstr "lạc '@'"
1182
1183#~ msgid ""
1184#~ "undefined %%define variable `%s' passed to muscle_percent_define_get_loc"
1185#~ msgstr ""
1186#~ "biến %%define chưa xác định \"%s\" được gửi qua cho hàm "
1187#~ "\"muscle_percent_define_get_loc\""
1188
1189#~ msgid ""
1190#~ "undefined %%define variable `%s' passed to "
1191#~ "muscle_percent_define_get_syncline"
1192#~ msgstr ""
1193#~ "biến %%define chưa xác định \"%s\" được gửi qua cho hàm "
1194#~ "\"muscle_percent_define_get_syncline\""
1195
1196#~ msgid ""
1197#~ "undefined %%define variable `%s' passed to muscle_percent_define_flag_if"
1198#~ msgstr ""
1199#~ "biến %%define chưa xác định \"%s\" được gửi qua cho hàm "
1200#~ "\"muscle_percent_define_flag_if\""
1201
1202#~ msgid ""
1203#~ "undefined %%define variable `%s' passed to "
1204#~ "muscle_percent_define_check_values"
1205#~ msgstr ""
1206#~ "biến %%define chưa xác định \"%s\" được gửi qua cho hàm "
1207#~ "\"muscle_percent_define_flag_check_values\""
1208
1209#~ msgid ""
1210#~ "Generate LALR(1) and GLR parsers.\n"
1211#~ "\n"
1212#~ msgstr "Tạo cơ chế phân tích kiểu LALR(1) và GLR.\n"
1213
1214#~ msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
1215#~ msgstr "cả thẻ bài %s lẫn %s đều được gán số %d"
1216