1MEM_SRCS-yes += vpx_mem.mk
2MEM_SRCS-yes += vpx_mem.c
3MEM_SRCS-yes += vpx_mem.h
4MEM_SRCS-yes += include/vpx_mem_intrnl.h
5
6MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_TRACKER) += vpx_mem_tracker.c
7MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_TRACKER) += include/vpx_mem_tracker.h
8
9MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_true.c
10MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_resize.c
11MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_shrink.c
12MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_largest.c
13MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_dflt_abort.c
14MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_base.c
15MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/include
16MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/include/hmm_intrnl.h
17MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/include/cavl_if.h
18MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/include/hmm_cnfg.h
19MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/include/heapmm.h
20MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/include/cavl_impl.h
21MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_grow.c
22MEM_SRCS-$(CONFIG_MEM_MANAGER) += memory_manager/hmm_alloc.c
23