1// RUN: %clang_cc1 %s -D__TIME__=1234 -U__DATE__ -E 2>&1 | FileCheck %s --check-prefix=CHECK-OUT
2// RUN: %clang_cc1 %s -D__TIME__=1234 -U__DATE__ -E 2>&1 | FileCheck %s --check-prefix=CHECK-WARN
3// RUN: not %clang_cc1 %s -D__TIME__=1234 -U__DATE__ -E 2>&1 -pedantic-errors | FileCheck %s --check-prefix=CHECK-ERR
4
5// CHECK-WARN: <command line>:{{.*}} warning: redefining builtin macro
6// CHECK-WARN: <command line>:{{.*}} warning: undefining builtin macro
7
8// CHECK-ERR: <command line>:{{.*}} error: redefining builtin macro
9// CHECK-ERR: <command line>:{{.*}} error: undefining builtin macro
10
11int n = __TIME__;
12__DATE__
13
14#define __FILE__ "my file"
15// CHECK-WARN: :[[@LINE-1]]:9: warning: redefining builtin macro
16// CHECK-ERR: :[[@LINE-2]]:9: error: redefining builtin macro
17
18// CHECK-OUT: int n = 1234;
19// CHECK-OUT: __DATE__
20