Lines Matching refs:err

162 #define ASSERT_NO_ERROR(err, msg) \
163 ASSERT_EQ(NO_ERROR, err) << msg << strerror(-err)
459 status_t err;
460 err = native_window_set_buffers_geometry(anw.get(),
462 ASSERT_NO_ERROR(err, "set_buffers_geometry error: ");
464 err = native_window_set_usage(anw.get(),
466 ASSERT_NO_ERROR(err, "set_usage error: ");
469 err = anw.get()->query(anw.get(),
472 ASSERT_NO_ERROR(err, "query error: ");
476 err = native_window_set_buffer_count(anw.get(),
478 ASSERT_NO_ERROR(err, "set_buffer_count error: ");
487 status_t err;
490 err = native_window_dequeue_buffer_and_wait(anw.get(), &anb);
491 ASSERT_NO_ERROR(err, "dequeueBuffer error: ");
501 err = buf->lock(GRALLOC_USAGE_SW_WRITE_OFTEN, (void**)(&img));
502 ASSERT_NO_ERROR(err, "lock error: ");
528 err = buf->unlock();
529 ASSERT_NO_ERROR(err, "unlock error: ");
532 err = native_window_set_buffers_timestamp(anw.get(), timestamp);
533 ASSERT_NO_ERROR(err, "set_buffers_timestamp error: ");
536 err = anw->queueBuffer(anw.get(), buf->getNativeBuffer(), -1);
537 ASSERT_NO_ERROR(err, "queueBuffer error:");
543 status_t err;
560 err = mCC->lockNextBuffer(&b);
561 ASSERT_NO_ERROR(err, "getNextBuffer error: ");
577 status_t err;
601 err = mCC->lockNextBuffer(&b);
602 ASSERT_NO_ERROR(err, "getNextBuffer error: ");
620 status_t err;
643 err = mCC->lockNextBuffer(&b[i]);
644 ASSERT_NO_ERROR(err, "getNextBuffer error: ");
658 err = mCC->lockNextBuffer(&bTooMuch);
659 ASSERT_TRUE(err == NOT_ENOUGH_DATA) << "Allowing too many locks";
662 err = mCC->unlockBuffer(b[0]);
663 ASSERT_NO_ERROR(err, "Could not unlock buffer 0: ");
666 err = mCC->lockNextBuffer(&bTooMuch);
667 ASSERT_NO_ERROR(err, "Did not allow new lock after unlock");
679 err = mCC->unlockBuffer(bTooMuch);
680 ASSERT_NO_ERROR(err, "Could not unlock extra buffer: ");
683 err = mCC->lockNextBuffer(&b[0]);
684 ASSERT_EQ(BAD_VALUE, err) << "Not out of buffers somehow";